12 maart - 2de Zondag in de Veertigdagentijd

bluebar
Rene   Vooraf: 10:00 uur

Historische uitleg over
" de Friezenkerk "

Door:  René van Hees

Klik hier voor meer informatie. . . . .
  Logo Friezenkerk

Viering - aanvang 10:30 uur

Hoofdcelebrant: Z.E.H. Bisschop Antoon Hurkmans, rector Friezenkerk 
Concelebrant: E.H. Roderick van Attekum
E.H. Marc Kessels 
Diaken: E.H. Kees van Duin 
Acoliet: Antonio Schras 
Lectoren: Eerste lezing:  Map Berkhof uit Arnhem - Gelderland
Tweede lezing:  Joan Rijks uit Trevignano (Roma)
Voorbeden:  Teresa Murkens 
Organist. Joost Groenewegen 
Voorzangers: Zr. Elly van Dijk, E.P. Tiemen Brouwer O.P., E.P. Pierre-Paul Walraet en Jacob Winter 
Kindernevendienst o.l.v. Zr. Elly van Dijk en Kirsten Kristiansen

Intrede:
img001Intredezang:  Zo vriendelijk en veilig als het licht ...

Welkom en Inleiding
img002In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Amen.

Vrede zij u.
En met uw geest.

Broeders en zusters, op deze zonnige dag vol van licht heet ik u allen hartelijk welkom hier in de Friezenkerk. Een bijzonder woord van welkom aan onze vrijwilligers die zijn vandaag op een speciale manier uitgenodigd en ook zijn kinderen uitgenodigd maar ik moet ze een beetje zoeken in de kerk ik weet niet of er zijn, maar ze zullen ja er zijn er en die kinderen hebben vandaag een nevendienst. Voor hen willen we zorgen dat het echt Pasen wordt. Ook voor ons mag het Pasen worden dikwijls is de tijd van veertig dagen voorbereiding een tijd dat we ook weleens beproeft worden door dat het leven zwaar kan zijn, en in ieder mensenleven komt dat voor, dat het moeilijker gaat maar deze zondag verschijnt Jezus op de Tabor inhoudelijk en wil ons allen hoop geven. Wij gaan met vertrouwen deze Eucharistieviering vieren we openen ons hart, we openen onze oren en we gaan met elkaar de Eucharistie vieren. In het bijzonder heet ik welkom een groepsreis van het dagblad Trouw die zijn met 22 personen in Rome en het is een Romereis voor protestanten maar zoals dat gaat, je kunt niks doen voor protestanten alleen want dan zijn er katholieken en als je iets voor katholieken doet dan zijn er protestanten je bent allemaal van harte welkom en verder zijn er Roderick van Attekum en Marc Kessels twee concelebranten vandaag het zijn priesters uit het bisdom Roermond die in Rome hun studie verzorgen en dus al mooi om te zien dat er ook jonge priesters zijn. Laten we zo samen met vreugde de Eucharistie vieren. En beginnen we met onze zonden te belijden en ons te bekeren tot God;
Ik belijd ...

Kyrie  

Gebed – Dienst van het Woord

Eerste lezing: Uit het boek Genesis 12,1-4a
img003In die dagen zei de HEER tot Abram:
“Trek weg uit uw land, uw stam en uw familie,
naar het land dat Ik u zal aanwijzen.
Ik zal een groot volk van u maken.
Ik zal u zegenen en uw naam groot maken,
zodat hij een zegen zal zijn.
Ik zal zegenen die u zegenen,
maar die u vervloeken zal Ik vervloeken.
“Door u zal zegen komen over alle geslachten op aarde.”
Toen trok Abram weg,
zoals de HEER hem had opgedragen.

img006
Tussenzang:      Psalm 27
Refrein: De Heer, is mijn licht en mijn heil; wie zou ik dan vrezen?

Tweede lezing: Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan Timoteus 1,8b- 10
img004Dierbare,

Draag uw deel in het lijden voor het evangelie,
door de kracht van God,
die ons gered heeft
en geroepen met een heilige roeping,
niet op grond van onze verdiensten,
maar volgens het vrije besluit van zijn genade,
van alle eeuwigheid ons verleend in Christus Jezus.
Nu is zijn genade openbaar geworden
door de verschijning van onze Heiland, Christus Jezus,
die de dood heeft vernietigd
en onvergankelijk leven deed aanlichten door het evangelie.

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Zang bij het tonen van het Evangelieboek
Allen: Een lamp voor mijn voet is uw woord, een helder licht op mijn pad.
 
Vers:  Vanuit een schitterende wolk werd de stem van de Vader gehoord:
Dit is mijn welbeminde Zoon, luistert naar hem.
img005Evangelie: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 17,1-9

In die tijd nam Jezus
Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee
en bracht hen boven op een hoge berg,
waar zij alleen waren.
Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd:
zijn gelaat begon te stralen als de zon
en zijn kleed werd glanzend als het licht.
Opeens verschenen hun Mozes en Elia,
die zich met Hem onderhielden.
Petrus nam het woord en zei tot Jezus:
“Heer, het is goed dat wij hier zijn.
Als Gij wilt zal ik hier drie tenten opslaan,
een voor U,
een voor Mozes en een voor Elia.”
Nog had hij niet uitgesproken
of een lichtende wolk overschaduwde hen
en uit de wolk klonk een stem:
“Dit is mijn Zoon, de Welbeminde,
in wie Ik mijn welbehagen heb gesteld;
luistert naar Hem.”
Op het horen daarvan
wierpen de leerlingen zich ter aarde neer,
aangegrepen door een hevige vrees.
Maar Jezus kwam naar hen toe,
raakte hen aan en zei:
“Staat op, en weest niet bang.”
Toen zij hun ogen opsloegen
zagen zij niemand meer dan alleen Jezus.
Onder het afdalen van de berg gelastte Jezus hun:
“Spreekt met niemand over wat ge hebt aanschouwd
voordat de Mensenzoon uit de doden is opgestaan.”

Acclamatie nà het Evangelie

Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe!

Preek:    Klik op de balk voor de volledige tekst van de preek ...

img009
img008
img007
img010
img011De kinderen bereiden zich intussen voor in de Kindernevendienst in de Titus Brandsmazaal.

Geloofsbelijdenis 

Voorbeden:
img012Celebrant: God in Uw goedheid hebt Gij Jezus Uw beminde Zoon naar ons toegestuurd. Zijn leven laat ons Uw kracht en goedheid zien. Wees hier bij ons, met uw goedheid en liefde en geef dat wij U herkennen. Vol vertrouwen leggen wij U nu onze gebeden voor.

L. God wees met uw genade bij de Paus, bij de bisschoppen en bij allen die het geloof verkondigen. Dat zij Uw licht verspreiden in deze wereld. Laat ons zingend bidden; Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

L. God wij bidden voor de samenleving in Nederland. Dat U in het politieke leven niet dood gezwegen wordt. Geef dat er moedige mensen zijn die de kunst verstaan U, Uw waarheid en Uw liefde in woord en daad tegenwoordig te stellen.
Laat ons zingend bidden; Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

L. God wij bidden, wees goed voor alle moeders. Dat zij door hun aanwezigheid en door hun zorg getuigen van Uw aanwezigheid in de wereld.
Laat ons zingend bidden; Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
 
L. God wij bidden, wees goed voor alle vaders dat zij in hun gezinnen en in de samenleving wegen vinden om Van U te getuigen.
Laat ons zingend bidden; Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

L. God wij bidden wees goed voor alle vrijwilligers in onze kerk. Dat zij hun activiteiten in Uw licht mogen vervullen, opdat zij van U getuigen.
Laat ons zingend bidden; Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

L. Deze mis dragen wij op voor alle overleden vrijwilligers van onze Kerk. Wij noemen met namen:
Wim van Leeuwen -  Lodewijk Damsma - Dolly van Mierlo - Mgr. Martinus Muskens - Veronica Hahn - Zr. Jacinta Schoenmakers - Leideke Galema - Jozef van Ardenne - Noud van der Staak - Luciana de Vries-Zanuccoli - Amelberga Scarpocchi-Duijf - E.P. Benitius Brevoort OFM.Cap, e.v.a.;  dankbaar gedenken wij hen en alle anderen die hoe dan ook onze kerk mee opgebouwd hebben en vragen U, dat zij nu met U mogen zijn en leven mogen hebben in overvloed.
Ook bidden wij voor Albert en Titta Plesman.
Laat ons zingend bidden; Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

L. God, wij bidden dat Trudy van Koeveringe, reisleidster die al 25 jaar deze kerk bezocht, en die afgelopen vrijdag een zware hersenoperatie heeft ondergaan, spoedig herstel moge vinden.
Ook bidden wij voor Nives Meroi, die ernstig ziek is.
Laat ons zingend bidden; Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

Celebrant: God wil, op voorspraak van Maria en van de H. Willibrord, luisteren naar ons bidden. Wees met ons opdat wij levende stenen mogen zijn van Uw Kerk. Amen

Dienst van de Eucharistie

We hebben een prachtige zondag in de Veertigdagentijd eigenlijk al een beetje Pasen en de kinderen zijn naar boven gegaan en hebben geluisterd naar een mooi verhaal.Ik wil ze uitnodigen om nu naar voren te komen dan heb ik nog een klein cadeautje voor hen. En het cadeautje wat ik voor jullie heb is heel mooi want het laat Jezus zien boven op de berg. Hij is er alleen en dan komt Mozes en Elia en dan komt de stem van God. Maar dat je dat allemaal kunt zien daar moet je zelf heel wat huiswerk voor doen dus je krijgt een papier en daar kun je een heel mooi stukje van maken. Dat is al voorgedaan maar dat bewaren wij natuurlijk in ons archief. En jullie krijgen nu het blanke papier en met de hulp van jullie ouders mogen jullie dit nu heel mooi gaan maken thuis en als je dat doet dan blijft het licht in je leven en dat is belangrijk.
De platen worden uitgereikt.
Papa en mama helpen jullie wel en anders komen jullie maar naar de kerk dan doen wij het. Goed zo.
img017
img018

img019

Offerandezang:
Voorzang:  Wie als een God wil leven hier op aarde, ... 

Eucharistisch gebed
img014
Heilig, heilig, heilig

Consecratie
Laatste avondmaal VieringAcclamatie ná de consecratie:

Onze Vader

Vredewens
img016
Lam Gods
Communie

Communiezang:  Gij zijt in glans verschenen, verschenen voor altijd. ...
img015
Slotgebed

Wegzending en Zegen
img020
Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"
img021
Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

bluebar
Na de viering

Vandaag  
Bij de koffie:  Linda Langeslag en Loes van Velzen 

img022

img023
img024
img028

Op verzoek van de rector kwamen de vrijwilligers na de Eucharistieviering bij elkaar in de Titus Brandsmazaal

img025
img026
img027
img029

Foto's:  Teresa Murkens

Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2
   

Afdrukken E-mail