5 maart - 1ste Zondag in de Veertigdagentijd

bluebar
Teresa Murkens400   Vooraf: 10:00 uur

Historische uitleg over
" de Friezenkerk "

Door: Teresa Murkens

Klik hier voor meer informatie. . . . .
  Logo Friezenkerk

Viering - aanvang 10:30 uur

Celebrant: Z.E.H. Bisschop Antoon Hurkmans, rector Friezenkerk 
Concelebrant: Z.E.H. Mgr. Dirk Smet, Rector Belgisch College in Rome 
Acoliet: Antonio Schras 
Lectoren: Eerste lezing: Henk Bosman uit Winterswijk - Gelderland
Tweede lezing: Hans Hoogeveen
Voorbeden: Z.E.H. Bisschop Antoon Hurkmans 
Organist. E.P. Pierre-Paul Walraet 
Voorzangers: Zr. Elly van Dijk en Jacob Winter 

Intrede:  
img001
Intredezang:  De Heer zal ons bevrijden, Hij neemt ons leven aan. ...

Welkom en Inleiding;

In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.  Amen
Vrede zij u
En met uw geest
img002
Kyrie Byzantijns

Gebed – Dienst van het Woord

img004

Eerste lezing: Uit het boek Genesis  2,7-9;3,1-7
img005In het begin boetseerde God de HEER de mens uit stof,
van de aarde genomen,
en Hij blies hem de levensadem in de neus:
zo werd de mens een levend wezen.
Daarna legde God de HEER een tuin aan in Eden,
ergens in het oosten,
en daarin plaatste Hij de mens
die Hij geboetseerd had.
God de HEER liet uit de grond allerlei bomen opschieten,
aanlokkelijk om te zien
en heerlijk om van te eten;
daarbij was ook de boom van het leven
midden in de tuin
en de boom van de kennis van goed en kwaad.
Van alle dieren, die God de HEER gemaakt had,
was er geen zo sluw als de slang.
Ze zei tot de vrouw:
“Heeft God werkelijk gezegd
dat ge van geen enkele boom in de tuin moogt eten?”
De vrouw zei tot de slang:
“Wij mogen wel eten
van de vruchten van de bomen in de tuin.
God heeft alleen gezegd:
Van de vruchten van de boom
die midden in de tuin staat
moogt ge niet eten;
ge moogt ze zelfs niet aanraken;
anders zult gij sterven.”
Maar de slang zei tot de vrouw:
“Gij zult helemaal niet sterven.
God weet dat uw ogen open zullen gaan
als ge eet van die boom,
en dat ge dan gelijk zult worden aan God
door de kennis van goed en kwaad.”
Toen zag de vrouw
dat het goed eten was van die boom,
en dat hij een lust was voor het oog,
en hoe aantrekkelijk het was
er inzicht door te krijgen.
Zij plukte dus een vrucht en zij at ervan;
zij gaf er ook van aan haar man,
die bij haar stond,
en ook hij at ervan.
Nu gingen hun beiden de ogen open
en zij ontdekten dat zij naakt waren.
Daarom hechtten ze vijgenbladen aaneen
en maakten daar lendenschorten van.

Psalm na de eerste Lezing  Psalm 51
Refrein: God, herschep mijn hart, herschep mijn hart, maak het zuiver.

Tweede lezing: Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome 5,12-19
img007Broeders en zusters,

Door één mens is de zonde in de wereld gekomen
en met de zonde de dood;
en zo is de dood over alle mensen gekomen,
aangezien allen gezondigd hebben.
(Er was immers reeds zonde in de wereld,
voor de wet er was.
Maar de zonde wordt niet aangerekend, waar geen wet is.
Toch heeft de dood als koning geheerst
in de tijd van Adam tot Mozes,
dus ook over hen
die zich niet op de wijze van Adam schuldig hadden gemaakt
aan de overtreding van een gebod.
Adam nu is het beeld van Hem die komen moest.
Maar de genade van God
laat zich niet afmeten naar de misstap van Adam.
De fout van één mens bracht allen de dood,
maar God schonk allen rijke vergoeding
door de grote gave van zijn genade:
de ene mens Jezus Christus.
Zijn gave is sterker dan die ene zonde.
De rechtspraak die volgde op de ene misstap
liep uit op een veroordeling,
maar de gratie die na zoveel overtredingen verleend werd,
betekende volledige kwijtschelding.)
Door toedoen van één mens begon de dood te heersen,
als gevolg van de val van die mens.
Zoveel heerlijker zullen zij
die de overvloed der genade
en de gave der gerechtigheid ontvangen,
leven en heersen,
dank zij de ene mens Jezus Christus.
Dit betekent:
één fout leidde tot veroordeling van allen,
maar één goede daad leidde tot vrijspraak
en leven voor allen.
En zoals door de ongehoorzaamheid van één mens
allen zondaars werden,
zo zullen door de gehoorzaamheid van Een
allen worden gerechtvaardigd.

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Inleiding op het Evangelie
Refrein: Uw woord is een lamp voor mijn voeten, een licht op mijn pad.
Niet van brood alleen leeft de mens, maar van alles wat uit de mond van God voortkomt.   Matt.4,4b

Evangelie: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs 4,1-11
img008In die tijd werd Jezus door de Geest naar de woestijn gevoerd
om door de duivel op de proef gesteld te worden.
Nadat Hij veertig dagen en veertig nachten had gevast,
kreeg Hij honger.
Nu trad de verleider op Hem toe en sprak:
“Als Gij de Zoon van God zijt,
beveel dan dat deze stenen hier in brood veranderen.”
Hij gaf ten antwoord:
“Er staat geschreven:
Niet van brood alleen leeft de mens,
maar van elk woord dat komt uit de mond van God.”

Vervolgens nam de duivel Hem mee naar de heilige stad,
plaatste Hem op de bovenbouw van een tempelpoort
en sprak tot Hem:
“Als Gij de Zoon van God zijt, werp U dan naar beneden,
want er staat geschreven:
Aan zijn engelen zal Hij omtrent U een bevel geven,
dat zij U op de handen nemen,
opdat Ge uw voet niet zult stoten aan een steen.”
Jezus zei tot hem:
“Er staat ook geschreven:
Gij zult de Heer uw God niet op de proef stellen.”

Ten slotte nam de duivel Hem mee naar een heel hoge berg,
vanwaar hij Hem alle koninkrijken der wereld
toonde in hun heerlijkheid.
En hij zei:
“Dat alles zal ik U geven,
als Gij in aanbidding voor mij neervalt.”
Toen zei Jezus hem:
“Weg, satan; er staat geschreven:
De Heer uw God zult gij aanbidden
en Hem alleen dienen.”
Nu liet de duivel Hem met rust
en er kwamen engelen om Hem te dienen.

Acclamatie ná het Evangelie:  Lof en heerlijkheid, wijsheid en dank, eer, macht en sterkte aan onze God,
Vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid

Preek:    Klik hier voor de samenvatting van de preek ...
img010
Geloofsbelijdenis:

Voorbeden: Na elke voorbede wordt gezongen;  in æternum cantabo.
img009
img011

Dienst van de Eucharistie

Offerandezang:  Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd, ...

Heilig, heilig, heilig

Eucharistisch gebed
img012
Consecratie
Laatste avondmaal Viering
Acclamatie ná de consecratie:

Onze Vader
Vredewens
img013
Lam Gods
Communie
Communiezang:  Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft: Wat durft dat volk mij nog te vragen, ...
img003
Slotgebed

Wegzending en Zegen
img014
Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"
img015

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

bluebar
Na de viering
Vandaag  
Bij de koffie:  Annelies Montepilli - Booij 
In 't winkeltje:  Antonio Schras

img016
Antonio 2016
img018
img019
Foto's:  Teresa Murkens


Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2
   

Afdrukken E-mail