1 maart - Aswoensdag A

bluebar

Aswoensdag 2016              Logo Friezenkerk  

Viering - aanvang 10:00 uur

Celebrant: Z.E.H. Bisschop Antoon Hurkmans, rector Friezenkerk 
Diaken: E.H. Kees van Duin 
Acoliet: Antonio Schras 
Lectoren: De Lezingen:  Teresa Murkens
Evangelie:  Diaken Kees van Duin
De Voorbeden: De rector Bisschop Antoon Hurkmans
Organist. Klaas Postma uit Bennekom - Gelderland 
Zangers: Janneke Postma, Frans en Gea Kleipool allen uit Bennekom - Gelderland en Zr. Elly van Dijk 
img019img021De oude Palmtakjes worden verbrand voor de asoplegging later in de Viering

Intrede:

img022
Intredezang:  De Heer zal ons bevrijden ...

Welkom en Inleiding
img001

Gebed – Dienst van het Woord

Eerste lezing: Uit de Profeet Joël 2,12-18
img023Zo spreekt God de Heer:
“Keert tot Mij terug, van ganser harte,
met vasten, met geween en met rouwklacht.
Scheurt uw hart en niet uw kleren,
keert terug tot de Heer uw God,
want genadig is Hij en barmhartig,
lankmoedig en vol liefde,
en Hij heeft spijt over het onheil.
Wie weet, keert Hij terug en krijgt Hij spijt
en laat dan zegen achter zich,
een meeloffer en een plengoffer voor de Heer, uw God!
Blaast de bazuin op Sion,
kondigt een heilige vastentijd af,
roept een plechtige bijeenkomst bijeen!
Verzamelt het volk,
belegt een heilige bijeenkomst,
brengt de oudsten samen
en verzamelt ook de kinderen en de zuigelingen;
laat de bruidegom zijn kamer verlaten
en de bruid haar bruidsvertrek.
Laat tussen de voorhal en het altaar
de priesters, die de dienst van de Heer verrichten,
wenen en zeggen:
Spaar uw volk, Heer, laat niet met uw erfdeel spotten,
laat niet de heidenen het overheersen.
Moet men onder de volken zeggen:
Waar blijft hun God?
Toen is de Heer voor zijn land opgekomen
en heeft Hij zijn volk gespaard.”

img002Psalm tussen de Lezingen.
Refrein: God, herschep mijn hart, herschep mijn hart, maak het zuiver.

Tweede lezing:

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte 5,20-6,2)

Broeders en zusters,
wij zijn gezanten van Christus,
God roept u op door ons woord.
Wij smeken u in Christus’ naam:
laat u met God verzoenen!
Hem die geen zonde heeft gekend,
heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt,
opdat wij door Hem Gods eigen heiligheid zouden worden.
Als Gods medewerkers sporen wij u aan:
zorgt dat ge zijn genade niet tevergeefs ontvangt.
Hij zegt immers:
Op de gunstige tijd heb Ik u verhoord,
op de dag van het heil ben Ik u te hulp gekomen.
Nu is er die gunstige tijd,
vandaag is het de dag van het heil.
De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Inleiding op het Evangelie:
Voorzang: Gelukkig die het woord hoort en het beleeft.
Allen: Gelukkig is die mens, Heer Jezus, wij danken U.
Heden ls u zijn stem hoort, verhard dan niet uw hart,
maar kuister naar de stem van de Heer,

Evangelie:
img003Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 6,1-6.16-18

Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Denkt er om:
beoefent uw gerechtigheid niet voor het oog van de mensen,
om de aandacht te trekken;
anders hebt gij geen recht op loon
bij uw Vader, die in de hemel is.
Wanneer gij dus een aalmoes geeft,
bazuin het dan niet voor u uit,
zoals de huichelaars doen in de synagoge en op straat,
opdat zij door de mensen geprezen worden.
Voorwaar, Ik zeg u:
Zij hebben hun loon al ontvangen.
Als gij een aalmoes geeft,
laat uw linkerhand dan niet weten wat uw rechter doet,
opdat uw aalmoes in het verborgene blijve;
en uw Vader, die in het verborgene ziet
zal het u vergelden.
Wanneer gij bidt,
gedraagt u dan niet als de schijnheiligen,
die graag in de synagogen
en op de hoeken van de straten staan te bidden
om op te vallen bij de mensen.
Voorwaar, Ik zeg u:
Zij hebben hun loon al ontvangen!
Maar als gij bidt,
ga dan in uw binnenkamer,
sluit de deur achter u
en bid tot uw Vader, die in het verborgene is;
en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.
Wanneer gij vast,
zet dan geen somber gezicht, zoals de schijnheiligen;
zij verstrakken hun gezicht
om de mensen te tonen dat zij aan het vasten zijn.
Voorwaar, Ik zeg u:
Zij hebben hun loon al ontvangen.
Maar als gij vast,
zalf dan uw hoofd en was uw gezicht
om niet aan de mensen te laten zien, dat gij vast,
maar vast voor uw Vader, die in het verborgene is
en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.”

Preek:
img005
img006
Vasten 2017 2Ritus van de As zegening

en

As oplegging

img008img009
img010
Voorbeden: Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U.
img007

Dienst van de Eucharistie

Offerandezang: De Heer zal ons bevrijden, ...

Heilig, heilig, heilig

Eucharistisch gebed
img012
Consecratie
Laatste avondmaal Viering
Acclamatie ná de consecratie:

Onze Vader
Vredewens
img014
img015
Lam Gods
Communie
Communiezang:  U kennen, uit en tot U leven ...

Slotgebed

Wegzending en Zegen
img017
Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"
P1290064

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.


Foto's:  Teresa Murkens

Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2

   

Afdrukken E-mail