25 juni - 12de Zondag door het jaar

bluebar
Teresa Murkens400   Vooraf: 10:00 uur
Historische uitleg over
" de Friezenkerk "
Door: Teresa Murkens

Klik hier voor meer informatie. .
  Logo Friezenkerk
bluebar
Viering - aanvang 10:30 uur

Hoofdcelebrant: Z.E.H. bisschop Antoon Hurkmans, rector Friezenkerk 
Diaken: E.H. Kees van Duin 
Acoliet: Antonio Schras 
Lectoren: Eerste lezing: Arie Mol uit Enschede - Overijssel
Tweede lezing: José Alberink uit Albergen - Overijssel
Voorbeden: Teresa Murkens 
Organist. Joost Groenewegen 
Zangers: E.P. Pierre-Paul Walraet O.S.C.  en Jacob Winter

Intrede:  
img001
Intredezang:  Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven. ...

Welkom en Inleiding
img003In de naam van de Vader, en de Zoon en de heilige Geest.
Amen.

Vrede zij u.
En met uw geest.

Broeders en zusters, dit is de dag die de Heer heeft gemaakt dat kunnen we van iedere zondag zeggen en we zingen het in het bijzonder ook altijd met Pasen, want iedere zondag is een Paasfeest dit is de dag die de Heer gemaakt heeft, de Heer is werkelijk verrezen en daarmee heeft Hij alles op aarde nieuw gemaakt, ook ons persoonlijk leven en die nieuwheid van leven die vieren wij in de Eucharistie en daarom krijgen wij een woord te horen om inderdaad opnieuw te gaan leven en worden we gevoed met het lichaam en bloed van Christus om als nieuwe mensen, broeders en zusters te zijn, te leven in geloof hoop en liefde. Zo worden wij ook deze zondag weer gesterkt in ons leven we beginnen door onze zonden te belijden en ons te bekeren tot God om de Eucharistie goed te kunnen vieren.
Ik belijd ...

Kyrie
Gloria

Gebed – Dienst van het Woord

Eerste lezing: Uit de profeet Jeremia 20, 10-13
img005Ik hoor veel mensen fluisteren: "Bijbel, Boek Mattheüs".
`Daar heb je `Ontzetting-overal”.
Geef hem aan.
Ja, we geven hem aan.’
Al mijn vrienden willen niets liever dan mijn ondergang.
Ze zeggen: `Misschien laat hij zich misleiden,
dan overmeesteren we hem en kunnen we ons op hem wreken.’
De Heer is bij mij als een machtig strijder.
Mijn achtervolgers vallen neer,
ze zullen niet overwinnen.
Ze worden diep beschaamd,
nooit bereiken ze iets.
Hun schande duurt eeuwig,
ze wordt nooit vergeten!
Heer van de hemelse machten,
die alles rechtvaardig onderzoekt,
die hart en nieren doorgrondt,
laat mij zien hoe U wraak neemt.
Ik heb immers mijn zaak in uw handen gelegd.
Zing een lied, een loflied voor de Heer,
want Hij heeft het leven van de arme
uit de macht van de boosdoeners gered.

Psalm tussen de lezingen: 
img006Voorzang: Weest niet bezorgd voor uw leven:

Tweede lezing: Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Rome
img007Door één mens de zonde in de wereld is gekomen
en met de zonde de dood,
en zo de dood over alle mensen is gekomen,
aangezien allen gezondigd hebben …
Er was heus wel zonde in de wereld al voordat de wet er was;
maar zonde wordt niet aangerekend waar geen wet is.
Toch heeft de dood als koning geheerst in de tijd van Adam tot Mozes,
dus ook over hen die zich niet op de wijze van Adam
schuldig hadden gemaakt aan de overtreding van een gebod.
Adam nu is het beeld van Hem die komen moest.
Maar de genade laat zich niet afmeten aan de misstap van Adam.
De fout van één mens bracht allen de dood,
maar aan allen schonk Gods genade een rijke vergoeding
door de grote gave van zijn genade,
de ene mens Jezus Christus.

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
img008De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Inleiding op het Evangelie:
Refrein: Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.
Voorzang: Heer Jezus, ontsluit voor ons de Schriften, doe ons hart branden terwijl Gij tot ons spreekt.
Refrein:

Evangelie: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
img009Toen Jezus zijn apostelen uitzond zei Hij hen:
Word niet bang voor de mensen.
Want niets is verhuld dat niet onthuld zal worden,
en niets is verborgen dat niet bekend zal worden.
Wat Ik jullie zeg in het donker, zeg dat in het licht.
Wat jullie in het oor gefluisterd krijgen,
verkondig dat vanaf de daken.
Wees niet bang voor hen die het lichaam doden,
maar de ziel niet kunnen doden.
Wees eerder bang voor hem
die en ziel en lichaam kan ombrengen in de hel.
Twee mussen kosten toch maar een stuiver?
En daarvan zal er niet één op de grond vallen buiten jullie Vader om.
Bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld.
Wees dus niet bang.
Jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen.
Als iemand partij kiest voor Mij bij de mensen,
zal ook Ik partij kiezen voor hem bij mijn Vader in de hemel.
Wie Mij verloochent tegenover de mensen,
die zal Ik ook verloochenen tegenover mijn Vader in de hemel.

Acclamatie ná het Evangelie:
Voorzang: Gelukkig die het woord hoort en het beleeft.
Allen: Gelukkig is die mens, Heer Jezus, wij danken U.

Preek: Klik op de balk voor de volledige tekst van de preek ...

img010
img011
Geloofsbelijdenis
img012

Voorbeden:

Celebrant: Vader in de hemel, tot U komen wij met onze gebeden.

img017L. Vader in de hemel, dat Paus en bisschoppen ons voor mogen gaan in oprechtheid. Bij het vieren, verkondigen van het geloof en bij het uiten van hun geloof in hun omgaan met mensen.
Laat ons zingend bidden: Heer, ontferm U over ons.

L. Vader in de hemel, dat regeringsleiders en allen die verantwoordelijkheid dragen in de samenleving, zich ondubbelzinnig inzetten voor het belang van alle medemensen wereldwijd.
Laat ons zingend bidden: Heer, ontferm U over ons.

L. Vader in de hemel, wij staan stil bij de Pelgrims, bij de mensen op reis, dat zij elkaar tot steun zijn. Dat zij op hun weg mensen mogen ontmoeten die hen helpen bij het verwerken van de schaduwzijdes in hun leven.
Laat ons zingend bidden: Heer, ontferm U over ons.

L. Vader in de hemel, wij gedenken de geloofsgemeenschap rond de Friezenkerk. Dat zij mag groeien in oprechtheid, dienstbaarheid en gastvrijheid.
Laat ons zingend bidden: Heer, ontferm U over ons.

L. Vader in de hemel, wij leggen U de volgende intenties voor ...
Laat ons zingend bidden: Heer, ontferm U over ons.

Celebrant: Vader in de hemel verhoor onze smeekbeden, vorm ons om tot mensen naar Uw hart, dat vragen wij op voorspraak van Maria, door Christus onze Heer.

Dienst van de Eucharistie

Offerandezang: Bekleedt u met den nieuwe mens. ...
img004
Eucharistisch gebed
img013
Heilig, heilig, heilig
Consecratie
Acclamatie ná de consecratie:
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens

Lam Gods
Communie
Communiezang:  Zolang er mensen zijn op aarde, zolang de aarde vruchten geeft, ...

Slotwoord
img014
Broeders en zusters, aan het einde van deze Viering nog enkele mededelingen de belangrijkste is dat er dadelijk na de H. Mis in de Titus Brandsmazaal koffie is een bakje echte Hollandse koffie. We hebben aan de koning en de koningin verteld dat dit typisch Hollands is deze plaats en dat we dat vieren met de vlaggen, met het lekker praten in onze moedertaal en met echte Hollandse koffie. Deze week, ik heb het al gezegd is het feest, hoogfeest van Petrus en Paulus dit wordt in Rome natuurlijk groots gevierd want deze twee apostelen die zijn hier de marteldood gestorven Petrus op enkele honderden meters hier vandaan daar is hij ook begraven op een echt Romeins kerkhof. Op dat kerkhof is op het graf van Petrus een kapel gebouwd later een kerk gebouwd totdat de Sint-Pieter gebouwd werd en nu vieren en gedenken wij dat Petrus onze eerste getuigen is en hij brengt ons heel dicht bij Christus, hij had geen angst. Gelukkig waren er in ons land tijdens de oorlog ook mensen die niet bang waren, die goed geluisterd hadden naar de Heer "weest niet bang" als we gefundeerd blijven in ons geloof dan kunnen we alles aan.
Een van hen was Titus Brandsma hij was hoogleraar, rector magnificus van de universiteit in Nijmegen hij was pater Karmeliet en hij heeft om de waarheid zijn leven gegeven en dat is 27 juli, zijn feestdag, 75 jaar geleden. Achter in de kerk liggen folders over Titus Brandsma. Het wordt hier in Rome, maar natuurlijk ook in Nederland gevierd. En we bidden op zijn voorspraak dat er wonderen gebeuren dan kan hij heilig worden en kan hij de Friezenkerk eer aan doen want uiteindelijk is het een Fries. Dan hoop ik dat u allen een hele goede zondag tegemoet gaat en mocht u ooit angstig worden houdt dan het woord in herinnering van de Heer "Weest niet bang". We hoeven nooit bezorgd te zijn de Heer is met ons, mag ik u met deze gedachten de zegen geven.

Wegzending en Zegen
img015
Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"
img016

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

bluebar


Vandaag na de viering

Bij de koffie:  Yvonne Winter 
In 't winkeltje:  Antonio Schras

img022
img018
img019
img020
img023
img021
Foto's:  Teresa Murkens


Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2

Afdrukken E-mail

Archief 2019