18 juni - Sacramentsdag

bluebar
René Zomer   Vooraf: 10:00 uur

Historische uitleg over
" de Friezenkerk "

Door: René van Hees

Klik hier voor meer informatie. . . . .
  Logo Friezenkerk
bluebar
Viering - aanvang 10:30 uur

Hoofdcelebrant: Z.E.H. bisschop Antoon Hurkmans, rector Friezenkerk
Concelebrant: E.P. Ton van der Gulik, O.Karmelieten
Acoliet: Antonio Schras
Lectoren: Eerste lezing: Hugo Jak, Elsloo - Friesland
Tweede lezing: Dees van Kruijssen, Rockanje - Zuid Holland
Voorbede: Teresa Murkens
Organist. Sander Evers
Zangers: Jacob Winter, E.P. Tiemen Brouwer en Zr. Elly van Dijk FDNSC

Intrede
img005

img006 
Intredezang:  Neemt Gods woord met hart en mond.....
Welkom en Inleiding
img008
In de naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest, Amen.
Vrede zij u. En met uw geest.
Broeders en zusters, op deze morgen mag ik u allen van harte welkom heten. Nederlanders, pelgrims, Nederlanders die in Rome wonen. Wij zijn hier in onze Friezenkerk bij elkaar om het Hoogfeest van het Allerheiligst Sacrament te vieren. Het is nogal wat, het Hoogfeest van het Allerheiligst Sacrament. De Eucharistie is het sacrament bij uitstek. In de Eucharistie vinden alle andere sacramenten hun uitstraling. Wij zullen deze viering vandaag afsluiten met een kort moment de Eucharistie te aanbidden. Meestal vieren we de Eucharistie en we nemen deel aan de Eucharistie, maar het aanbidden van de Eucharistie is er eigenlijk op gericht dat we de Eucharistie ook goed kunnen vieren en goed kunnen ontvangen.
Het is als het ware een voorbereiding op het vieren van de Eucharistie de volgende keer, maar ook om de Eucharistie in het dagelijks leven in de praktijk te brengen.
Laten we nu beginnen met tegenover God te bekennen dat we zondaars zijn. We doen dat door het zingen van de kyrië litanie.
img011

Kyrie:
Mens-geworden woord, Gij vervult onze eenzaamheid en schenkt ons uw liefde.....
Gloria: Gloria, Gloria , In excelsis Deo.....

Gebed – Dienst van het Woord

Eerste Lezing: Uit het boek Deuteronomium 8,2-3.14b-16a
img012
In die dagen sprak Mozes tot het volk:
“Blijf denken aan heel die tocht van veertig jaren,
die de HEER uw God U in de woestijn heeft laten maken.
Hij heeft U toen vernederd en op de proef gesteld
om uw gezindheid te leren kennen:
Hij wilde zien of ge zijn geboden zoudt onderhouden of niet.
Hij heeft U vernederd en U honger laten lijden,
maar U ook het manna te eten gegeven,
dat gij noch uw vaderen ooit hadden gezien.
Hij wilde U daardoor laten beseffen
dat gij niet leeft van voedsel alleen,
maar van alles wat uit de mond van de HEER komt.
Denk aan de HEER, uw God,
die U uit Egypte,
dat land van slavernij, heeft geleid;
de HEER
die U door die grote en verschrikkelijke woestijn heeft geleid,
vol giftige slangen en schorpioenen,
door dat dorstige land zonder water;
die uit de keiharde rots water voor U liet ontspringen,
die U in de woestijn het manna te eten gaf,
dat uw vaderen nooit hadden gezien.

Antwoordpsalm na de eerste Lezing: Aller ogen wachten op U die het voedsel geeft.....

img013

Tweede Lezing: Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte 10,16-17
img014
Broeders en zusters,
geeft niet de beker der zegeningen die wij zegenen,
gemeenschap met het Bloed van Christus?
Geeft niet het brood dat wij breken,
gemeenschap met het Lichaam van Christus?
Omdat het brood één is,
vormen wij allen één lichaam,
want allen hebben wij deel aan het ene brood

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Inleiding op het Evangelie

Evangelie:  Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 6,51-58
img017
In die tijd zei Jezus tot de menigte der Joden:
“Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald.
Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid.
Het brood dat Ik zal geven, is mijn vlees,
ten bate van het leven der wereld.”
De Joden geraakten daarover met elkaar aan het twisten
en zeiden:
“Hoe kan Hij ons zijn vlees te eten geven?”
Jezus sprak daarop tot hen:
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
als gij het vlees van de Mensenzoon niet eet
en zijn bloed niet drinkt,
hebt gij het leven niet in u.
Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt,
heeft eeuwig leven en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.
Want mijn vlees is echt voedsel en mijn bloed is echte drank.
Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt,
blijft in Mij en Ik in hem.
Zoals Ik door de Vader die leeft, gezonden ben
en leef door de Vader,
zo zal ook hij die Mij eet, leven door Mij.
Dit is het brood, dat uit de hemel is neergedaald.
Het is niet zoals bij de vaderen, die gegeten hebben
en niettemin gestorven zijn:
wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven.”

Acclamatie ná het Evangelie: Uw woord is waarheid, Heer.....

img021
Preek:    Klik op de balk voor de volledige tekst van de preek. ...
...

img024
Geloofsbelijdenis
Voorbeden:
Celebrant: Verenigt met de Heer in de Eucharistie bidden wij tot God, onze Vader, in de heilige Geest.
 
img025
L. Vader in de Hemel, geef dat wij ons verwonderen over de aanwezigheid van Jezus Christus in het sacrament van de Eucharistie.
Opdat wij met U verbonden blijven en niet ten prooi vallen aan heb- en genotzucht, aan roem en macht.
Laat ons zingend bidden: Gij zijt onze God, die ons hoop op leven schenkt.
 
L. Vader in de hemel, geef dat onze samenleving ruimte blijft geven om onze Godsdienst te beoefenen.
Opdat het leven van mensen rijk mag zijn door vrij te leven voor God en niet ten prooi valt aan materialisme en verdeeldheid.
Laat ons zingend bidden: Gij zijt onze God, die ons hoop op leven schenkt.
 
L. Vader in de hemel, geef ons een heilige eerbied voor het sacrament van de Eucharistie,
opdat wij kunnen leven in ontvankelijkheid en van U de genezing van de zonden mogen ontvangen en de kracht krijgen om dienstbaar in het leven te staan.
Laat ons zingend bidden: Gij zijt onze God, die ons hoop op leven schenkt.
 
L. Vader in de hemel, wij bidden voor de pelgrims, voor de bezoekers aan Rome, in het bijzonder voor onze koning en koningin,
voor de zieken, de armen, wees hen nabij in de Eucharistie en in ons die door U naar hen gezonden zijn.
Laat ons zingend bidden: Gij zijt onze God, die ons hoop op leven schenkt.
 
L. Vader in de hemel, deze Heilige Mis dragen wij aan u op voor overleden familie de Wit en voor het geestelijk welzijn van onze parochie.
Laat ons zingend bidden: Gij zijt onze God, die ons hoop op leven schenkt.

L. Wij bidden voor een bijzondere intentie, wij bidden voor de overleden heer Henk Zieltjens,
Wij bidden voor de pelgrims, die deze week zijn aangekomen in Rome, wij bidden voor een gouden bruidspaar en familie.
Wij bidden voor Mgr. Jan Valkestijn, die is overleden en voor wie 23 juni in de kathedraal van Haarlem , de uitvaart plaats zal vinden.
Laat ons zingend bidden: Gij zijt onze God, die ons hoop op leven schenkt.
 
Celebrant: Vader in de hemel, Jezus Christus brengt ons samen in deze Eucharistie, Hij is onze gastheer, wij loven, prijzen en danken U, wij vragen U onze gebeden te verhoren, wij vragen het in de kracht van de heilige Geest door Christus onze Heer

Dienst van de Eucharistie

Offerandezang: Gij zelf zijt, Heer, het levend brood.....
img029

Eucharistisch gebed
img026
Heilig, heilig, heilig
Consecratie
Acclamatie ná de consecratie: Dit is het sacrament van het geloof.....
img030

img032

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens
img034
Lam Gods

Communiezang: Looft uwen God, alle tongen en talen.....

Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament

img036

img037

img039
Tijdens de aanbidding van het Allerheiligst Sacrament: Tantum ergo.....

Oorkondes:
Te voet naar Rome: Hugo Jak en Maartje van der Bijl, Elsloo - Friesland
Met de fiets naar Rome: Dees van Kruijssen, Rockanje - Zuid Holland
img043

Slotgebed

Wegzending en Zegen

img044

Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

bluebar


Vandaag na de viering

Bij de koffie:  Kirsten Kristiansen en Loes van Velzen
In 't winkeltje:  Antonio Schras

img046

Antonio 2016

img048

img049

img051

img054

Foto's: Teresa Murkens 
Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2

Afdrukken E-mail

Archief 2019