11 juni - Drievuldigheidszondag

bluebar
Rene   Vooraf: 10:00 uur

Historische uitleg over
" de Friezenkerk "

Door:  René van Hees

Klik hier voor meer informatie. . . . .
  Logo Friezenkerk
bluebar
Viering - aanvang 10:30 uur

Hoofdcelebrant: Z.E.H. bisschop Antoon Hurkmans, rector Friezenkerk
Diaken: E.H. Kees van Duin 
Acoliet: Antonio Schras 
Lectoren: Eerste lezing: Pals Brust uit Haarlem - Noord Holland
Tweede lezing: Hans Hoogeveen
Voorbeden: Teresa Murkens 
Organist:
Dewarsfluit:
Daniel Lafrenière
Kirsten Kristiansen
Voorzanger: Zr. Elly van Dijk FDNSC 

Intrede:  

img001Intredezang:  Zingt God de Heer, de almachtige Koning ter ere. ...
img002
img003
Welkom en Inleiding

In de naam van de Vader, en de Zoon en de heilige Geest.
Amen.
img004Vrede zij u.
En met uw geest.

Broeders en zusters
Ik mag u deze zondag hartelijk welkom heten hier in de Friezenkerk, Nederlanders die hier wonen, Nederlanders die hier op pelgrimstocht zijn, bezoekers van Rome. Mary Dudink en Pals Brust beide uit Haarlem - Noord Holland en Jacques Slingerland uit Oudekerk aan de Amstel ook Noord-Holland zijn op de fiets naar Rome gekomen zij zijn bijzonder welkom geheten zij hebben een grote prestatie geleverd. Ik wil beginnen met een kleine episode te vertellen uit het Oude Testament. Mozes had twee Egyptenaren vermoord en ze hadden er lucht van dat hij dat had gedaan. Daarom ging hij op de vlucht en hij was in een vreemd land, en daar huwde hij zijn vrouw en hoedde de schapen, hij ging de woestijn in met zijn vee en daar zag hij een brandende braamstruik er was wel vuur, maar het hout verteerde niet. Hij ging er heen en hij hoorde zijn naam zeggen "Mozes, Mozes" en God riep hem voor zijn taak, maar voordat Mozes daarop inging vroeg hij 'wat is uw naam" en God zei: " IK BEN " "Ik ben" is mijn naam, Ik zal er zijn, en daarmee heeft God een Naam voor ons, Hij is er. Hij is echt aanwezig, overal, altijd. Hij is er. "God is" die Naam die zegt net zoveel dat we iets weten van God, maar uiteindelijk blijft God een groot mysterie. Vandaag Vieren wij Drievuldigheidszondag en dat gaat over God.

Beginnen we met onze zonden te belijden ons te bekeren tot God, om de Eucharistie goed te kunnen Vieren

Kyrie
Gloria

Gebed – Dienst van het Woord

Eerste Lezing: Uit het boek Exodus 34,4b-6.8-9
img005In die dagen besteeg Mozes ‘s morgens vroeg de Sinaï,
zoals de HEER hem bevolen had.
De twee stenen platen nam hij mee.
De HEER daalde neer in een wolk, kwam bij hem staan
en riep de naam van de HEER uit.
De HEER ging hem voorbij en riep:
“De HEER !
De HEER is een barmhartige en medelijdende God,
groot in liefde en trouw.”
Onmiddellijk viel Mozes op zijn knieën en boog zich neer.
Toen sprak hij:
“Och HEER,
wees zo goed en trek met ons mee.
Dit volk is wel halsstarrig,
maar vergeef toch onze misdaden en zonden,
en beschouw ons als uw eigen bezit.”

Antwoordpsalm na de eerste Lezing: Lied v.d. jongelingen in de vuuroven.
img007Looft de heer, al wat gemaakt is, prijst zijn Naam, verheft Hem voor eeuwig, dankt voor uw bestaan.
Looft Hem die gezeten is op tronen van gezang. Zingt als rivieren mee voor God: Hij leve lang.

Tweede Lezing:
Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte 13,11-13
img008Broeders en zusters,

Laat alles weer goed komen, neemt mijn vermaning ter harte,
weest eensgezind, bewaart de vrede,
en de God van liefde en vrede zal met u zijn.
Groet elkander met de heilige kus.
U groeten al de heiligen.
De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God
en de gemeenschap van de heilige Geest
zij met u allen. Amen.

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
img009De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Inleiding op het Evangelie
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Voorzanger. Eer aan de Vader, de Zoon en de heilige Geest, God, die is, die was en die komt.
Allen: Alleluia

Evangelie: Uit heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 3,16-18
img010In die tijd zei Jezus tot Nikodemus:
“Zozeer heeft God de wereld liefgehad,
dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven,
opdat alwie in Hem gelooft, niet verloren zal gaan,
maar eeuwig leven zal hebben.
God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden
om de wereld te oordelen,
maar opdat de wereld door Hem zou worden gered.
Wie in Hem gelooft, wordt niet geoordeeld,
maar wie niet gelooft, is al veroordeeld
omdat hij niet heeft geloofd
in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.”

Acclamatie ná het Evangelie:
Lof en heerlijkheid, wijsheid en dank, eer, macht en sterkte aan onze God,
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid.

Preek:    Klik op de balk voor de volledige tekst van de preek ...
img011
Geloofsbelijdenis
img013
Voorbeden:
Celebrant: Vader, Zoon en heilige Geest, in eerbied staan wij voor U en bidden vol vertrouwen.
img014L. God onze Vader, die woont in het ontoegankelijk licht, wij eren en loven U. Wij danken U voor de schepping, voor het leven dat U aan ieder van ons hebt gegeven. Wij vragen U help ons om in ons leven Uw wil te doen.
Laat ons zingend bidden; Kyrie, Kyrie eleison.

L. Zoon van de Vader, Jezus Christus, wij danken U voor Uw leven onder ons. U hebt voor ons de macht van het kwaad en de macht van de zonden gebroken. U bent voor ons de weg naar God. Geef dat wij U beter leren kennen en leren leven zoals U ons bent voorgegaan. goed voor de kleinen en armen onder ons.
Laat ons zingend bidden; Kyrie, Kyrie eleison.

L. Heilige Geest, levensadem. Wij vragen U blijf ons vernieuwen. Heilig ons. Verbindt ons met de Vader, met de Zoon. Maak ons een in de Kerk. Geef troostende en helende kracht aan onze Paus Franciscus en aan de bisschoppen. Dat de Kerk over heel de wereld mag leven tot troost en geluk van de mensheid.
Laat ons zingend bidden; Kyrie, Kyrie eleison.

L. God sterk ons geloof in een God die tot ons komt in drie personen. Laat ons door dit geloof groeien in zorg voor de Schepping, voor de wereldorde en voor alle mensen. Geef dat onze opdracht een zoete last mag zijn door Uw aanwezigheid.
Laat ons zingend bidden; Kyrie, Kyrie eleison.

L. Wij bidden voor onze bijzondere intenties...... en wij bidden voor de pelgrims onderweg of aangekomen in Rome, wij bidden voor onze Koning en onze Koningin, die Rome zullen bezoeken en ook naar onze Kerk zullen komen.         
Laat ons zingend bidden; Kyrie, Kyrie eleison.

Celebrant: God, door en in U mogen wij leven. Geef ons eens in volheid met U te leven voor altijd. Wij vragen het U op voorspraak van Maria, door Christus onze Heer. Amen

Dienst van de Eucharistie

Offerandezang:
Wij treden biddend in uw licht, op U is onze hoop gericht,
die alles wat op aarde leeft te allen tijd uw liefde geeft. ...

Eucharistisch gebed
img015
Heilig, heilig, heilig
Consecratie
Acclamatie ná de consecratie:
Levend Woord aan ons gegeven, levend Brood: breng ons tot leven.

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens
img016
Lam Gods
Communie
img022Communiezang:
Zingt Jubilate voor de Heer, hemel en aarde, looft uw Vader,
heilige eng'len, mens en dier, sterren en stenen, Jubilate!

Slotgebed door de bisschop;
Morgen is de kerk de gehele dag gesloten vanwege onderhoudswerkzaamheden.
Verder zal er volgende week zondag het feest van het allerheiligst Sacrament zijn.
Na Pinksteren zijn er nog twee grote feesten en dan komen de groene zondagen door het jaar.
Voor de liefhebbers is er koffie in de Titus Brandsmazaal en na het koffiedrinken kunt u onderaan de trap mee vieren dat paus Franciscus het Angelus bidt en de Zegen uitspreekt.
U hebt al gehoord in de voorbeden dat Rome zich opmaakt om onze Koning en Koningin te ontvangen het is ons een grote eer dat de Koning en de Koningin ook deze kerk komen bezoeken we mogen hen kort ontvangen in besloten kring, maar zij komen in ieder geval en dit is een mooi gegeven.
Verder zijn er drie pelgrims die de oorkonde gaan ontvangen en de bijzondere Zegen zullen krijgen.
Mary Dudink en Pals Brust beide uit Haarlem - Noord Holland en Jacques Slingerland uit Oudekerk aan de Amstel ook Noord-Holland
img017
En die Zegen zal ik ontlenen aan de tweede lezing van vandaag waar geschreven staat;
De genade van de Heer Jezus Christus, moge met u zijn, de diepte van God en de gemeenschap van de heilige Geest.
Moge de almachtige God, u behoede, moge de genade van Jezus Christus, met u zijn,
Moge de liefde van God, u nooit in de steek laten en moge de gemeenschap van de heilige Geest u verbinden met de kerk en met de mensen om u heen,
In de naam van de Vader, en de Zoon, en de heilige Geest. Amen

En ik feliciteer u hartelijk met deze prestatie, het is geen kleinigheid om dat voor elkaar te krijgen, zij ontvingen dan ook de Oorkondes
img018
img019
Wegzending en Zegen
img020
Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"
img021

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

bluebar


Vandaag na de viering

Bij de koffie:  Linda Langeslag en Henrica van Velzen 
In 't winkeltje:  Antonio Schras
img023
Antonio 2016
img024
img025
img026
img027
img028
img029
img030

Foto's:  Teresa Murkens


Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2


Afdrukken E-mail

Archief 2019