4 juni - Pinksteren - eerste H. COMMUNIE van KIARA NEVEN

bluebar
Teresa Murkens400 Vooraf: 10:00 uur

Historische uitleg over
" de Friezenkerk "

Door:  Teresa Murkens

Klik hier voor meer informatie. . . . .
 Logo Friezenkerk
bluebar
Viering - aanvang 10:30 uur

Hoofdcelebrant:Z.E.H. bisschop Antoon Hurkmans, rector Friezenkerk 
Concelebrant:E.H. Roderick van Attekum 
Diaken:E.H. Kees van Duin 
Acoliet:Antonio Schras 
Lectoren:Eerste lezing: Corina van der Ende uit Oudeleede - Zuid Holland
Tweede lezing: Teresa Murkens
Voorbeden: E.H. Kees van Duin 
Organist.Stefan Kiesewetter uit Wenen Oostenrijk 
Zangers:E.H. Roderick van Attekum, Alexander Evers en Zr. Elly van Dijk FDNSC 

img001
img003
img004
Intrede:  
img005
Intredezang:  De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt, ...
img006
Welkom en Inleiding
img007In de naam van de Vader, en de Zoon en de heilige Geest.
Amen.

Vrede zij u.
En met uw geest.

Broeders en zusters,

Vandaag de vijftigste dag na Pasen vieren wij het hoogfeest van Pinksteren. Jezus is ten hemel opgenomen en zend met de Vader vanuit de hemel de heilige Geest en de heilige Geest is onder ons als degene die vernieuwd, Hij, maakt alles nieuw zo hebben we gezongen. Hij, is degene die verzoening brengt wat verdeeld is wordt één gemaakt, de heilige Geest geeft ons verstand verlichting. Hij, geeft wijsheid, wijsheid om de goede beslissingen te nemen, de heilige Geest is voor ons ook een kracht en sterkte om trouw te blijven aan het geloof, om trouw te blijven aan de opdrachten in ons leven. De heilige Geest is onder ons ook degene die troost, Hij, is de zachte kracht in God die ons troost en bemoediging geeft, Hij, is de Helper, Hij, is altijd met ons, in ons, om ons te helpen om ons leven vorm te geven na Gods wil. Het is een hoogfeest een groot feest, feest van de heilige Geest. In de Paastijd hebben we 50 dagen nagedacht, stilgestaan bij het grote mysterie van de verrijzenis en nu de pinkstertijd aankomt is de tijd van de kerk de tijd van ons christenen. Wij mogen ons leven nu waarmaken in onze tijd in onze omstandigheden met onze mogelijkheden. Laten we hoopvol zijn en krachtig en sterk in gelovig zijn, gelovig vormgeven aan ons leven. Vandaag is het hoogfeest van Pinksteren en in de Friezenkerk is het vandaag ook een heel bijzondere dag want wij vieren de Eerste Communie en Kiara is in ons midden om de Eerste Communie te doen en daarom zullen wij vandaag ook in de preek speciaal stilstaan bij de Eerste Communie en bij alles wat dat te betekenen heeft.
Kiara welkom de ouders van Kiara, de opa en oma, zusje van Kiara, peetouders van Kiara. Hartelijk welkom en u allen een goede Viering toegewenst.

img008

img009
Kyrie
Gloria

Gebed – Dienst van het Woord

img010

Eerste Lezing: Uit de Handelingen der Apostelen 2,1-11

img011Toen de dag van Pinksteren aanbrak
waren allen bijeen op dezelfde plaats.
Plotseling kwam uit de hemel
een gedruis alsof er een hevige wind opstak
en heel het huis waar zij gezeten waren was er vol van.
Er verscheen hun iets dat op vuur geleek
en dat zich, in tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette.
Zij werden allen vervuld van de heilige Geest
en zij begonnen te spreken in vreemde talen,
naar gelang de Geest hun te vertolken gaf.
Nu woonden er in Jeruzalem Joden,
vrome mannen,
die afkomstig waren uit alle volkeren onder de hemel.
Toen dat geluid ontstond liepen die te hoop
en tot hun verbazing
hoorde iedereen hen spreken in zijn taal.
Zij waren buiten zichzelf en zeiden vol verwondering:
“Maar zijn allen die daar spreken dan geen Galileeërs?
Hoe komt het dan
dat ieder van ons hen hoort spreken
in zijn eigen moedertaal?
Parten, Meden en Elamieten,
bewoners van Mesopotámië, van Judea en Kappadócië,
van Pontus en Asia,
van Frygië en Pamfylië,
Egypte en het gebied van Líbië bij Cyréne,
de Romeinen die hier verblijven,
Joden zowel als proselieten,
Kreténzen en Arabieren,
wij horen hen in onze eigen taal spreken van Gods grote daden.”

Zang na de Eerste Lezing:
Kom, Schepper, Geest, daal tot ons neer, houdt Gij bij ons uw intocht, Heer;
vervul het hart dat U verbeidt met hemelse barmhartigheid. ...


Tweede Lezing: Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte 12,3b-7.12-13

img012Broeders en zusters,

Niemand die zegt:
“Jezus is vervloekt”
staat onder invloed van de geest van God;
en niemand kan zeggen:
“Jezus is de Heer”
tenzij door de heilige Geest.
Er zijn verschillende gaven maar slechts één Geest.
Er zijn vele vormen van dienstverlening
maar slechts één Heer.
Er zijn allerlei soorten werk
maar er is slechts één God
die alles in allen tot stand brengt.
Maar aan ieder van ons
wordt de openbaring van de Geest meegedeeld
tot welzijn van allen.
Het menselijk lichaam vormt met zijn vele ledematen één geheel;
alle ledematen, hoe vele ook, maken tezamen één lichaam uit.
Zo is het ook met de Christus.
Wij allen, Joden en Grieken, slaven en vrijen
zijn immers in de kracht van één en dezelfde Geest
door de doop één enkel lichaam geworden
en allen werden wij gedrenkt met één Geest.

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Inleiding op het Evangelie

Halleluja, halleluja, halleluja!
Voorzang: Kom, heilige Geest, vervul het hart van uw gelovigen, en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.
Alleluia.
img013
Evangelie: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 20,19-23

In de avond van die eerste dag van de week,
toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen
gesloten waren uit vrees voor de Joden,
kwam Jezus binnen,
ging in hun midden staan en zei:
“Vrede zij u.”
Na dit gezegd te hebben toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde.
De leerlingen
waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen.
Nogmaals zei Jezus tot hen:
“Vrede zij u.
Zoals de Vader Mij gezonden heeft
zo zend Ik u.”
Na deze woorden blies Hij over hen en zei:
“Ontvangt de heilige Geest.
Wier zonden gij vergeeft
hun zijn ze vergeven,
en wier zonden gij niet vergeeft
hun zijn ze niet vergeven.”

Acclamatie ná het Evangelie:
U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie,
o Vader, o Zoon, o heilige Geest in alle eeuwen der eeuwen.

Preek:
img014Klik op de balk voor de volledige tekst van de preek. ...
img015

img016
Geloofsbelijdenis

Voorbeden:

Celebrant: Vader in de hemel, dankbaar vieren wij het feest van Pinksteren. Wij vragen U om nieuw leven.

L. Vader in de hemel, wij bidden voor de kerk van Rome, voor de Kerk in Nederland, voor de Paus, voor de bisschoppen, dat allen zich openen voor de heilige Geest, die zacht maakt wat verhard is, die een maakt wat verdeeld is, die gezond maakt wat ziek is, dat de heilige Geest onder ons een bron is van nieuw leven. In het bijzonder bidden wij voor de nieuwe bisschop van Groningen-Leeuwarden, Ron van den Hout, blijf hem inspireren.
Laat ons zingend bidden: God van leven en licht, maak alles nieuw. Alleluia.

L. Vader in de hemel, wij bidden voor de wereld waarin wij wonen, voor allen die in verantwoordelijkheid van het bestuur zijn gesteld, dat zij zich openen voor de heilige Geest, die een maakt wat verdeeld is, die egoïsme ombuigt tot medemenselijkheid, dat de heilige Geest mensen die tegenover elkaar staan naar elkaar brengt.
Laat ons zingend bidden: God van leven en licht, maak alles nieuw. Alleluia.

L. Vader in de hemel, wij bidden voor de gelovigen die zich thuis weten in de Friezenkerk, dat de heilige Geest hen opent voor elkaar, dat zij elkaar aanvullen. Geef hun het vermogen tot een oprechte gastvrijheid. Vandaag bidden wij in het bijzonder voor Kiara, die de eerste communie doet, voor haar ouders en familie, in het bijzonder voor haar oma die nog maar pas naar het huis van de Vader is geroepen, dat zij allen door de heilige Geest sterk zijn in hun geloof, opdat ieder zijn taak kan blijven vervullen en opdat zij elkaar nabij blijven.
Laat ons zingend bidden: God van leven en licht, maak alles nieuw. Alleluia.

L. Vader in de hemel. Gré, Tineke en Wybe hebben de VNB-bedevaart naar Rome helaas niet kunnen meemaken. Wij bidden voor hen om een voorspoedig herstel en gezondheid voor de toekomst,
Laat ons zingend bidden: God van leven en licht, maak alles nieuw. Alleluia.

L. Vader in de hemel, wij bidden voor Peter en Patrick van der Kleij, voor een lieve man, sterkte voor een vriendin, Gods zegen voor tante Helen in Suriname en de eeuwige rust voor Jobs van Beuningen, die onlangs is overleden.
Laat ons zingend bidden: God van leven en licht, maak alles nieuw. Alleluia.

L. Vader in de hemel, wij bidden voor ieder van ons persoonlijk, sterk ons met uw heilige Geest, geef dat wij zien waartoe U ons roept en geef ons de kracht dat wij onze roeping vertrouwvol beantwoorden.
Laat ons zingend bidden: God van leven en licht, maak alles nieuw. Alleluia.

L  vader in de hemel, op dit Pinksterfeest bidden wij voor de religieuzen, dat zij in de kracht van de heilige geest vreugdevol door het leven gaan en blijde getuigen zijn van U in Kerk en wereld.
Laat ons zingend bidden: God van leven en licht, maak alles nieuw. Alleluia.

Celebrant: Vader in de hemel, trek u handen nooit van ons af, maar blijf door de heilige Geest ons verbinden met U en met elkaar, wij vragen het op voorspraak van Maria door Christus onze Heer. Amen

Dienst van de Eucharistie
img017

Offerandezang: Geest, die vuur en liefde zijt, Geest die leeft van eeuwigheid, ...

Eucharistisch gebed
img018
img019
Heilig, heilig, heilig
Consecratie
Acclamatie ná de consecratie:

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens
Lam Gods
Communie: Kiara Neven ontvangt haar eerste H. Communie
img020
Communiezang:  (wordt voor Kiara gezongen)

Handen heb je om te geven
van je eigen overvloed,
en een hart om te vergeven,
wat een ander jou misdoet.
Refrein: Open je oren om te horen, open je hart voor iedereen.

Ogen heb je om te zoeken
naar wat mensen nog ontbreekt
en een hart om uit te zeggen
wat een ander moed inspreekt.   Refrein:

Schouders heb je om te dragen
zorg en pijn van alleman
en een hart om te aanvaarden
wat een ander beter kan.   Refrein:

Voeten heb je om te lopen
Naar de mens die eenzaam is
En een hart om waar te maken
Dat geen mens een eiland is.   Refrein:

Oren heb je om te horen
Naar de mens die vrede is
En een hart om te geloven
In zijn God die liefde is.   Refrein:

Kiara ontvangt haar felicitaties
img021
img022
img023

Broeders en zusters, we komen aan het einde van deze Viering, ik wil onze gastorganist Stefan Kiesewetter uit Wenen - Oostenrijk van harte danken voor het spelen en om hem iets mee te geven heb ik een boek van onze kerk genomen en zal hem dit dadelijk overhandigen dan weet hij waar hij gespeeld heeft op een historische belangrijke plaats, in de Friezenkerk.
Ik wens alle gelovigen alle mensen een heel mooie Pinksterdag en een goede tijd in Rome en ik wens Kiara en haar vader en moeder en familie een heel mooie feestdag.
En ik ben een paar weken dagen geleden naar Lourdes geweest en daar zag ik dat alle opa's en oma's iets kochten voor hun kleinkinderen, ik dacht dan neem ik iets mee voor Kiara. Verder is er na de Mis in de Titus Brandsmazaal koffie, iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd en als u tegen twaalf uur naar beneden gaat dan hebt u heel gemakkelijk toegang om de paus nog te zien, het Regina caeli mee te zingen en de zegen te ontvangen.
Ik wens u allen een goede zondag en bidden we om Gods zegen.

img024
Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"
img025

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

bluebar

Vandaag na de viering

Bij de koffie: Annelies Montepilli - Booij 
In 't winkeltje: Antonio Schras

img026
img027
img028
img029
img030
img031
img032
img033
img034
img036
img037
img038


Foto's:  Teresa Murkens


Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2


Afdrukken E-mail

Archief 2019