30 juli - 17de Zondag door het jaar

bluebar
Teresa Murkens400   Vooraf: 10:00 uur

Historische uitleg over
" de Friezenkerk "

Door: Teresa Murkens

Klik hier voor meer informatie. . . . .
  Logo Friezenkerk
bluebar
Viering - aanvang 10:30 uur

Hoofdcelebrant: Z.E.H. Bisschop Antoon Hurkmans, rector Friezenkerk
Concelebrant: E.P. Ton van der Gulik, O.Carm. Rome
Diaken: E.H. Kees van Duin
Acoliet: Antonio Schras en Paul Ackerman - Nijmegen - Gelderland
Lectoren: Eerste lezing: Theo Du Crocq uit Elburg - Gelderland
Tweede lezing: Wim van de Berg uit Landgraaf - Limburg
Voorbeden: Teresa Murkens
Organist. Sander Evers
Zangers: Zr Elly van Dijk FDNSC, E.P. Tiemen Brouwer O.P.,
Janneke en Klaas Postma uit Bennekom - Gelderland
en Gerda Klink uit Hoornaar - Zuid-Holland

Intrede:
img012Intredezang: Gedenken wij dankbaar de daden des Heren, ...

Welkom en Inleiding

In de naam van de Vader, en de Zoon en de heilige Geest.
Amen.
img012Vrede zij u.
En met uw geest.
img012Broeders en zusters, ik mag u welkom heten op deze morgen hier in de Friezenkerk in Rome. We zijn dicht bij het graf van Petrus en daarmee bevinden we ons ook in het centrum van de Kerk. Hier in Rome beleven wij het geloof op een oorspronkelijke manier we zijn dicht bij de geloofsgetuigenis van de apostelen. Maar dat geloof dat wij mogen belijden, dat wij Vieren, dat geloof moet ook in ons leven zijn plaats krijgen en in ons gewone dagelijks leven. Het evangelie van vandaag wijst ernaar dat het niet om het vele gaat, maar juist om het ene. Het leven moet een brandpunt hebben en wanneer een leven een brandpunt heeft dan kan van daaruit alles zin en betekenis krijgen en krijgt vandaaruit alles zijn schoonheid. Wij Vieren vandaag de Zondag, maar gelijk besteden wij bijzondere aandacht aan Titus Brandsma Deze week, 75 jaar geleden is hij binnengegaan in de hemel is hij omgebracht in Dachau. Wij Vieren hem en willen naar zijn getuigenis luisteren daarom is hier ook pater Ton van Gulik, Karmeliet, die de verkondiging zal verzorgen. Ik wens u allen een goede Viering toe en we belijden onze zonden in de Kyrië-litanie.

Gloria

Gebed – Dienst van het Woord

Eerste lezing: Uit het eerste boek der Koningen 3,5. 7-12
img012In die dagen verscheen de HEER
‘s nachts in een droom aan Salomo en zei:
“Wat wilt ge dat Ik u geef?”
Salomo antwoordde:
“HEER mijn God, Gij hebt uw dienaar tot koning verheven
hoewel ik maar een jonge man ben
en nog niet weet wat ik doen of laten moet.
Zo staat uw dienaar te midden van het volk
dat Gij uitverkoren hebt,
een groot volk,
zo groot dat het niet te tellen of te schatten is.
Geef dus uw dienaar een opmerkzame geest,
om recht te kunnen spreken voor uw volk
en onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad.
Want wie is in staat recht te spreken voor dit grote volk van U ?”
Dit verzoek van Salomo behaagde de HEER.
En God zei tot hem:
“Omdat ge juist dit gevraagd hebt
en niet gevraagd hebt om een lang leven,
ook niet om rijkdom,
evenmin om de dood van uw vijanden,
maar omdat ge inzicht gevraagd hebt om recht te kunnen spreken,
daarom voldoe Ik aan uw verzoek
en geef Ik u een geest vol wijsheid en begrip,
zoals voor u niemand ooit heeft gehad
en ook na u niemand zal hebben.”

Psalm tussen de Lezingen:
img012Refrein: Uw uitgestrekte hand, Heer, is mijn redding vergeet het maaksel van uw handen niet.

Tweede Lezing: Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome 8,28-30

Broeders en zusters,
img012Wij weten
dat God in alles het heil bevordert
van die Hem liefhebben,
van hen die volgens zijn raadsbesluit geroepen zijn.
Want die Hij te voren heeft gekend,
heeft Hij ook te voren bestemd
tot gelijkvormigheid met het beeld van zijn Zoon,
opdat Deze de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.
Die Hij heeft voorbestemd, heeft Hij ook geroepen.
Die Hij riep, heeft Hij gerechtvaardigd,
en die Hij rechtvaardigde, heeft Hij verheerlijkt.

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
De priester zegt:
img012De Heer zij in uw hart en op uw lippen.
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Inleiding op het Evangelie: Alleluia, alleluia, alleluia,
Geprezen zijt Gij, Vader van hemel en aarde, omdat Gij de geheimen
van het Koninkrijk aan kinderen hebt geopenbaard.
Alleluia, alleluia.

Evangelie:

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 13,44-52

In die tijd zei Jezus tot de menigte:
“Het Rijk der hemelen gelijkt op een schat,
verborgen in een akker.
Toen iemand hem vond, verborg hij hem weer,
en in zijn blijdschap
ging hij alles te gelde maken wat hij bezat
en kocht die akker.
Ook gelijkt het Rijk der hemelen op een koopman,
op zoek naar mooie parels.
Toen hij een parel van grote waarde had gevonden,
ging hij alles verkopen wat hij bezat en kocht haar.
(Ook gelijkt het Rijk der hemelen op een sleepnet
dat in zee geworpen,
vissen van allerlei soorten bijeenbracht.
Toen het vol was trok men het op het strand
men zette zich neer om de goede vissen uit te zoeken
en in manden te doen
de slechte echter werden weggeworpen.
Zo zal het ook gaan op het einde van de wereld:
de engelen zullen uittrekken
om de slechten tussen de rechtvaardigen uit te zoeken
en in de vuuroven te werpen.
Daar zal geween zijn en tandengeknars.
Hebt gij dit alles begrepen?”
Zij antwoordden Hem: “Ja.”
Hij zei hun:
“Daarom is iedere schriftgeleerde
die onderwezen is in het Rijk der hemelen,
gelijk aan een huisvader
die uit zijn schat nieuw en oud te voorschijn haalt.”)
img012Acclamatie ná het Evangelie:

Preek: Klik hier voor de volledige tekst van de preek .....

img012Broeders en Zusters, in het verleden was een van mijn taken in Nederland het beheren van het Titus Brandsma archief. Als archivaris deed ik mijn werk, maar had in de eerste jaren geen bijzondere aandacht voor pater Titus. In 1985 was hij Zaligverklaard, dat maakte hem bijzonder, maar verder was mijn aandacht vooral gericht op andere Karmelieten. Dit veranderde toen journalist Ton Crijnen een biografie over Titus Brandsma ging schrijven. Ik ging hem de archiefstukken aanreiken. Stukken over Titus’ jeugd als student hier in Rome in de jaren 1906-1909. En naarmate het boek vorderde: archiefstukken over “Titus contra de Duitse bezetter”. Zijn protest omdat de Joodse kinderen weg moesten van de Katholieke scholen zijn verzet tegen het beknotten van de persvrijheid. Brandsma die altijd moeilijk “nee” kon zeggen, zei dat wel onomwonden tegen het Nazisme. Door hem betitelt als “nieuw heidendom”. Titus werd verraden, gearresteerd, vernederd. Om ten slotte in kamp Dachau te sterven, ziek en uitgeput (zondag 26 juli 1942). Als archivaris deed ik zo mijn werk toen op een onverwacht moment ik ervoer: “Hé, ik ben geraakt. ...

img012
img014
img012
img012
Geloofsbelijdenis

Voorbeden:
img012Celebrant: Vader in de hemel, wij bidden dat wij als gelovigen blijven zoeken naar wat belangrijk is, naar geloof, hoop en liefde. Wij bidden in vertrouwen.

L. Dat onze paus Franciscus, de bisschoppen en allen die de taak hebben het geloof te verkondigen dit doen door de mensen voor te gaan in geloof, hoop en liefde.
Laat ons zingend bidden: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

L. Dat de regeringsleiders en allen die met hen verantwoordelijkheid dragen in het bestuur, naar het voorbeeld van de Zalige Titus Brandsma, zelf moedig doen wat waar is, opdat zij dit met gezegende anderen kunnen voor houden.
Laat ons zingend bidden: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

L. Geef ouders en opvoeders, naar het voorbeeld van de Zalige Titus Brandsma, een rijke levensinstelling opdat zij de komende generatie verrijken met de goddelijke deugden van geloof, hoop en liefde.
Laat ons zingend bidden: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

L. Geef allen die in nood zijn mensen die voor hen opkomen. Opdat onze samenleving groeit in waardigheid.
Laat ons zingend bidden: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

L. Deze H. Mis dragen wij op voolr Thea de Wit - Gielen en voor Dolf Dortmans, die in 1999 op voorspraak van  Pater Karel Houben wonderbaarlijk genezen is; hetgeen geleid heeft tot de heiligverklaring van Pater Karel. En  voor de Karmelieten, dat haar leden zich laten inspireren door Titus Brandsma. Wij bidden voor de intenties die onder ons leven.
Laat ons zingend bidden: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

L. Wij bidden voor Anita en Gerard Hessing – Gaertner uit Beuningen - Gelderland.
Zij zijn afgelopen vrijdag 28 juli 2017 hier in Rome getrouwd en zijn hier met 10 personen.
Wij vragen dat God naar hen omziet, dat hij hen sterkt vreugde, geluk geeft en hen helpt in moeilijke tijden.
Wij bidden voor de mensen om hen heen. Dat God hen geeft wat goed voor hen is.
Laat ons zingend bidden: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

Celebrant: God, wij vragen U, op voorspraak van Maria, van de Zalige Titus Brandsma, geef ons wat goed voor ons is en wees ons nabij, door Christus Onze Heer. Amen

Dienst van de Eucharistie

Offerandezang:

Eucharistisch gebed

Heilig, heilig, heilig
Consecratie
Acclamatie ná de consecratie:
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens
Lam Gods
Communie
Communiezang: Lied 610  -  Heeft Hij ons bidden opgevangen - ...

Slotgebed
img012
Gebed van Titus Brandsma

O Jezus als ik U aanschouw,
Dan leeft weer, dat ik van U hou
En dat ook uw hart mij bemint
Nog wel als uw bijzondren vriend.

Al vraagt mij dat meer lijdensmoed,
Och, al het lijden is mij goed,
Omdat ik daardoor u gelijk
En dit de weg is naar uw Rijk.

Ik ben gelukkig in mijn leed
Omdat ik het geen leed meer weet,
Maar het alleruitverkorenste lot,
Dat mij vereent met U, o God.

O, laat mij hier maar stil alleen,
Het kil en koud zijn om mij heen
En laat geen mensen bij mij toe:
‘t Alleen zijn word ik niet moe.

Want Gij, o Jezus, zijt bij mij,
Ik was U nimmer zo nabij.
Blijf bij mij, bij mij, Jezus zoet:
Uw bijzijn maakt mij alles goed.

Gedicht geschreven in de gevangenis van Scheveningen, 12-13 februari 1942

Wegzending en Zegen
img012
Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"
img012

Mijn schild ende betrouwen     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer.
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.
bluebar
Vandaag na de viering

Bij de koffie: Linda Langeslag
In 't winkeltje: Antonio Schras
img012
img025
img028
img029
img030
img031
img032
img033
Foto's: Teresa Murkens


Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen. Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2

Afdrukken E-mail