23 juli - 16de Zondag door het jaar

bluebar
teresa200   Vooraf: 10:00 uur

Historische uitleg over
" de Friezenkerk "

Door: Teresa Murkens

Klik hier voor meer informatie. . . . .
  Logo Friezenkerk
bluebar
Viering - aanvang 10:30 uur

Hoofdcelebrant: Z.E.H. Mgr. Antoon Hurkmans, rector Friezenkerk
Concelebrant: E.P. Theodorus van Kampen O.M.F.conv.
Diaken: E.H. Kees van Duin
Acoliet: Antonio Schras
Lectoren: Eerste lezing: Theo Du Crocq, Elburg - Gelderland
Tweede lezing: Christiaan Zwart, Elburg - Gelderland
Voorbede: Teresa Murkens
Organist. E.P. Pierre-Paul Walraet
Zangers: Jacob Winter, Zr. Elly van Dijk FDNSC en E.P. Tiemen Brouwer O.P.

Intrede
img005

img007

img008

Intredezang: De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt.....

Welkom en Inleiding
Beste mensen, Van harte welkom in deze Friezenkerk, of u uit Rome komt of uit Nederland, allen welkom. Heel bijzonder verwelkom ik de groep mensen uit Elburg en méér dan enkele pelgrims te voet of met de fiets vanuit Nederland en zelfs vanuit Engeland.
Vandaag sluit het Evangelie direct aan bij de parabels van de afgelopen zondag, en wéér geïnspireerd door de landbouw.
Welnu, we horen over zaken die voor velen òf verleden tijd zijn òf onbekend terrein.
Toch spreekt Jezus voor zijn tijd ’n duidelijke en voor iedereen verstaanbare taal. Hij grijpt terug op Psalm 72, vers 2: “Openen wil ik mijn mond tot een les, wat voormaals was verborgen, (wil ik) ontsluiten.”
Jezus past een pedagogische houding toe, die voor iedereen geldt, die iets nieuws wil brengen: namelijk een beroep doen op voorbeelden en parabels. Jezus leest ons de les over goed en kwaad.
Terwijl wij vaak geneigd zijn anderen te oordelen en te veroordelen vanuit een zwart-wit tegenstelling, verwachten we voor ons zelf een eerlijke nuancering. Vandaag kunnen we ons spiegelen aan Gods geduld en barmhartigheid.
Zelfs het onkruid mag opgroeien. Een schijnbaar nietig een klein begin kan opbloeien tot een grote volle vrucht. Omdat ons christen-zijn zo weinig in ons leven doorgist, bidden wij nu om vergeving en bekering.
In de naam van de Vader, en de Zoon en de heilige Geest. Amen.

img014
Kyrie: Heer ontferm U.....
Gloria: Eert God die onze Vader is.....

Gebed – Dienst van het Woord

Eerste Lezing: Uit het boek Wijsheid 12,13. 16-19
img015
Naast U is er geen andere God
die zorg draagt voor alles,
geen andere God, voor wie Gij waar zoudt moeten maken
dat Gij niet onrechtvaardig hebt geoordeeld.
Uw macht is de grond van uw rechtvaardigheid,
en omdat Gij over allen heerst,
behandelt Gij allen ook met zachtheid.
Waar men aan uw volstrekte macht niet gelooft,
daar toont Gij uw kracht
en bij hen die haar ervaren hebben,
neemt Gij alle grond tot- overmoed weg.
Gij echter, die over de macht beschikt,
met veel zachtheid spreekt Gij uw oordeel uit
en Gij bestuurt ons met veel goedertierenheid,
want Gij kunt uw macht tonen, wanneer Gij maar wilt.
Door zo te doen hebt Gij uw volk geleerd,
dat de rechtvaardige een vriend van de mensen moet zijn,
en hebt Gij uw zonen hoopvol gestemd
dat Gij, daar waar gezondigd wordt,
de kans tot inkeer biedt.

Antwoordpsalm na de eerste Lezing: God zij geloofd uit alle macht.....

Tweede Lezing: Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome 8,26-27
img017
Broeders en zusters,

De Geest komt onze zwakheid te hulp.
Want wij weten niet eens hoe wij behoren te bidden,
maar de Geest zelf pleit voor ons
met onuitsprekelijke verzuchtingen.
En Hij die de harten doorgrondt,
weet waar de Geest op zint,
want Hij pleit voor de heiligen naar Gods bedoeling

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.
img018

Inleiding op het Evangelie:
Halleluja, Halleluja.....
img021
Evangelie: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 13,24-43 of 13,24-30

In die tijd hield Jezus de menigte deze gelijkenis voor:
“Het Rijk der hemelen gelijkt op een man
die op zijn akker goed zaad had gezaaid,
maar terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand,
zaaide onkruid tussen de tarwe en ging heen.
Toen de halmen opgeschoten waren en vrucht hadden gezet,
was ook het onkruid te zien.
Nu gingen de knechten naar hun meester en zeiden hem:
“Heer, ge hebt toch goed zaad op uw akker gezaaid?
Hoe komt het dan dat er onkruid op staat?”
Hij antwoordde hun:
“Dat is het werk van een vijand”.
De knechten zeiden tot hem:
“Wilt ge dan dat we het bijeengaren?”
Maar hij zei:
“Neen, ik ben bang dat ge, wanneer ge het onkruid bijeengaart,
de tarwe mee uittrekt.
Laat beide samen opgroeien tot de oogst,
en met de oogsttijd zal ik de maaiers zeggen:
Haalt eerst het onkruid bijeen
en bindt het in bussels om te verbranden;
maar slaat de tarwe op in mijn schuur.”

(Een andere gelijkenis hield Jezus hun voor:
“Het Rijk der hemelen gelijkt op een mosterdzaadje,
dat iemand op zijn akker zaaide.
Dat is wel het allerkleinste zaadje,
maar wanneer het is opgeschoten,
is het groter dan de andere tuingewassen;
het wordt een boom,
zodat de vogels in zijn takken komen nestelen.”
Nog een andere gelijkenis vertelde Jezus hun:
“Het Rijk der hemelen gelijkt op gist,
die een vrouw in drie maten bloem verwerkte,
totdat deze in hun geheel gegist waren.”

Dit alles sprak Jezus tot het volk in gelijkenissen
en zonder gelijkenissen leerde Hij hun niets,
opdat in vervulling zou gaan het door de profeet gesproken woord:
“Ik zal mijn mond openen in gelijkenissen,
Ik zal openbaren
wat verborgen is geweest vanaf de grondvesting der wereld.”

Toen liet Hij de menigte gaan en keerde naar huis terug.
Zijn leerlingen kwamen nu naar Hem toe en zeiden:
“Leg ons de gelijkenis uit van dat onkruid op de akker.”
Hij gaf hun ten antwoord:
“Die het goede zaad zaait, is de Mensenzoon;
de akker is de wereld;
het goede zaad, dat zijn de kinderen van het Rijk;
het onkruid de kinderen van het kwaad,
en de vijand die het zaaide, is de duivel.
De oogst is het einde van de wereld
en de maaiers zijn de engelen.
Zoals nu het onkruid wordt bijeengebracht en in het vuur verbrand,
zo zal het ook gaan op het einde van de wereld.
De Mensenzoon zal zijn engelen uitzenden
en zij zullen uit zijn Rijk bijeenbrengen
allen die tot zonde verleiden en ongerechtigheid bedrijven
om hen in de vuuroven te werpen,
waar geween zal zijn en tandengeknars.
Dan zullen de rechtvaardigen in het Koninkrijk van hun Vader
schitteren als de zon.
Wie oren heeft, hij luistere.”)

Acclamatie ná het Evangelie: Lof en heerlijkheid, wijsheid en dank.....

Preek:
img023

Een boer zaait op zijn veld, het zaad groeit en wordt een blond graanveld. Een vrouw kneedt het brooddeeg. Het lijken eenvoudige routines uit het dagelijkse leven van toen. Eigenlijk zò eenvoudig dat je versteld staat, en in de war wordt gebracht. Wie had gedacht dat het Rijk der Hemelen iets mysterieus zou zijn, wordt hier tot orde geroepen. Het gaat ons niét te boven. Immers, Jezus schildert ons een simpele God, een dichtbije God. Een God die aanwezig is in de kleine dingen, die wij juist zo banaal en zonder interesse vinden.....
Klik hier voor de volledige tekst van de preek


img024

Geloofsbelijdenis


Voorbeden

Celebrant: Vader in de hemel, wij richten ons tot U en vragen U:

img026
L. Geef onze paus Franciscus en de bisschoppen en allen die in dienst staan van de verkondiging het geduld om iedere keer weer opnieuw Uw goedheid en Uw trouw te verkondigen.
Laat ons zingend bidden: Heer, ontferm U over ons.

L. Geef allen die in dienst staan van de leiding in onze samenleving geduld, rechtvaardigheid en zorg voor de armste.
Laat ons zingend bidden: Heer, ontferm U over ons.

L. Geef, ouders en allen die betrokken zijn bij de opvoeding van kinderen, van jongeren, zachtmoedigheid en kracht, geduld en vastberadenheid.
Laat ons zingend bidden: Heer ontferm U over ons.

L. Geef de armen, de zieken en hen die gelukkig gaan onder de lasten van de oude dag daadwerkelijke steun van hun medemensen en de kracht om de lasten met geduld te dragen.
Laat ons zingend bidden: Heer, ontferm U over ons.

L. Deze H. Mis dragen wij op voor Thea de Wit-Gielen, dat zij mag leven bij God en dat haar man in die overtuiging steun mag vinden;
wij bidden voor de noden in onze gemeenschap.
Laat ons zingend bidden: Heer, ontferm U over ons.

L. Vader in de hemel, in deze H. Mis bidden wij in het bijzonder voor de
intenties van allen, die hier aanwezig zijn. Geef hun en ons allen wat
goed is voor hen en voor ons.
Laat ons zingend bidden: Heer, ontferm U over ons.

Celebrant: Vader in de Hemel, Jezus, Uw Zoon, geeft ons het vertrouwen dat U, door de Heilige Geest scheppend onder ons werkzaam blijft en alles ten goede leidt, wij vragen U: geef ons op voorspraak van Maria geloof en geduld, door Christus onze Heer. Amen.

Dienst van de Eucharistie

Offerandezang: Wie als een God wil leven hier op aarde.....

img029

Eucharistisch gebed

img037
Heilig, heilig, heilig
Consecratie

Acclamatie ná de consecratie: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood.....
img034

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens
img038

img039


Lam Gods

Communie

Communiezang: De aarde is vervuld.....

Oorkondes:
Met de fiets naar Rome: Dirk van Laere en Jeannine Arnauw uit Antwerpen
Te voet naar Rome: Peter van Rijs,en Hannie Hellendoorn uit Maasland - Zuid-Holland
Te voet naar Rome: Bart Goudoever uit Amsterdam - Noord-Holland
img041

Slotgebed

Wegzending en Zegen
img042

img044

img046

Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

bluebar


Vandaag na de viering

Bij de koffie:  Loes van Velzen
In 't winkeltje:  Antonio Schras

img047

img049

img050

img051

img054

img056

img057

Foto's: Teresa Murkens


Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2

Afdrukken E-mail