16 juli - 15de Zondag door het jaar -

bluebar
rene200   Vooraf: 10:00 uur

Historische uitleg over
" de Friezenkerk "

Door: René van Hees

Klik hier voor meer informatie. . . . .
  Logo Friezenkerk
bluebar
Viering - aanvang 10:30 uur

Hoofdcelebrant: E.P. Pierre-Paul Walraet O.S.C.
Diaken: E.H. Kees van Duin 
Acoliet: Antonio Schras 
Lectoren: Eerste lezing:  Bosco Smit uit Voorburg - Zuid-Holland
Tweede lezing:  Zr. Rafael uit Arnhem - Gelderland
Voorbeden:  Teresa Murkens 
Organist. Joost Groenewegen 
Zangers: Zr. Elly van Dijk FDNSC, E.P. Piet Cuijpers S.D.S. en Jacob Winter 

img012
img012
img012
Intrede:  
img012
Intredezang:  Here Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. ...

Welkom en Inleiding
img012
Ons hart is als een stuk grond dat geregeld bewerkt moet worden opdat het zaad van het Woord Gods gezaaid kan worden en op zijn tijd goede vruchten mag voortbrengen. Vruchten van geloof, hoop en liefde.

Als wij eucharistie vieren wordt ons hart omgevormd tot goede grond … Bij de aanvang vertrouwen we ons toe aan de barmhartigheid van God, en laten we ons hart zuiveren door te bidden om de ontferming van de Heer, in het geloof dat we door de ontvangen vergeving de Eucharistie goed kunnen vieren.

Kyrie
Gloria

Gebed – Dienst van het Woord
img012

Eerste lezing: Uit de Profeet Jesaja 55,10-11
img012“Zoals de regen en de sneeuw uit de hemel vallen
en daar pas terugkeren
wanneer zij de aarde hebben gedrenkt,
haar vruchtbaar hebben gemaakt en haar met groen hebben bedekt,
wanneer zij het zaad aan de zaaier hebben gegeven
en het brood aan wie moet eten;
zo zal het ook gaan met het woord
dat komt uit mijn mond;
het keert niet vruchteloos naar Mij terug;
het keert pas weer wanneer het mijn wil heeft volbracht
en zijn zending heeft vervuld.”

Psalm tussen de lezingen:
De stilte zingt U toe, o Here, in uw verheven oord. ...

Tweede lezing: Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome 8,18-23
img012
Broeders en zusters,

Ik ben ervan overtuigd,
dat het lijden van deze tijd niet opweegt
tegen de heerlijkheid
waarvan ons de openbaring te wachten staat.
Ook de schepping verlangt vurig
naar de openbaring van Gods kinderen.
Want zij is onderworpen aan een zinloos bestaan,
niet omdat zij het zelf wil,
maar door de wil van Hem
die haar daaraan onderworpen heeft.
Maar zij is niet zonder hoop,
want ook de schepping zal verlost worden
uit de slavernij der vergankelijkheid
en delen in de glorierijke vrijheid van de kinderen Gods.
Wij weten immers
dat de hele natuur kreunt en barensweeen lijdt,
altijd door.
En niet alleen zij,
ook wij zelf,
die toch reeds de eerstelingen van de Geest hebben ontvangen,
ook wij zuchten over ons eigen lot,
zolang wij nog wachten op de verlossing van ons lichaam.

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
De priester zegt:
img012
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

img012
Inleiding op het Evangelie:  Alleluia, alleluia, alleluia.
Voorzang: Weest te allen tijde waakzaam en bid dat ge stand moogt houden,
voor het aangezicht van de Mensenzoon.

Evangelie: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 13,1-23 of 1-9

Op zekere dag verliet Jezus zijn huis
en ging aan de oever van het meer zitten.
Toen verzamelde zich bij Hem een menigte zo talrijk,
dat Hij in een boot moest stappen om daar plaats te nemen,
terwijl de hele menigte langs het strand bleef staan.
Hij sprak tot hen over vele dingen in gelijkenissen.
“Eens - zo begon Hij - ging een zaaier uit om te zaaien.
Bij het zaaien viel een gedeelte op de weg
en de vogels kwamen het opeten.
Een ander gedeelte viel op de rotsachtige plekken,
waar het niet veel aarde had;
het schoot snel op omdat het in ondiepe grond lag.
Toen de zon was opgekomen,
kreeg het te lijden van de hitte,
zodat het verdorde bij gebrek aan wortel.
Weer een ander gedeelte viel onder de distels en deze schoten op,
zodat het verstikte.
Een ander gedeelte tenslotte viel op goede grond en leverde vrucht op:
deels honderd-, deels zestig-, deels dertigvoudig.
Wie oren heeft, hij luistere.”
(Zijn leerlingen kwamen Hem vragen:
“Waarom spreekt Gij tot hen in gelijkenissen?”
Hij gaf hun ten antwoord:
“Aan u is het gegeven de geheimen van het Rijk der hemelen te kennen,
maar aan hen is het niet gegeven.
Aan wie heeft, zal gegeven worden, en wel in overvloed;
maar wie niet heeft,
hem zal nog ontnomen worden, zelfs wat hij heeft.
Als Ik tot hen spreek in gelijkenissen,
dan is het omdat zij,
ofschoon zij ogen hebben, niet zien
en ofschoon zij oren hebben, niet horen of begrijpen.
Zo wordt in hen de profetie van Jesaja vervuld die aldus luidt:
Met uw oren zult gij luisteren en toch niet verstaan,
met uw ogen zult gij kijken en toch niet zien.
Want verhard is het hart van dit volk,
met hun oren luisteren ze slecht
en hun ogen doen zij dicht,
uit vrees dat zij zouden zien met hun ogen,
met hun oren zouden horen,
met hun hart zouden verstaan,
zich zouden bekeren en Ik hen zou genezen.
Maar gelukkig uw ogen, omdat zij zien,
en uw oren, omdat zij horen !
Want voorwaar, Ik zeg u:
Vele profeten en rechtvaardigen hebben verlangd
te zien wat gij ziet, maar zij hebben het niet gezien;
en te horen wat gij hoort, maar zij hebben het niet gehoord.
Gij dan, luistert naar de gelijkenis van de zaaier:
Zo dikwijls iemand het woord van het Koninkrijk wel hoort
maar niet begrijpt,
komt de boze en rooft weg wat gezaaid ligt in zijn hart;
dat is hij die op de weg gezaaid is.
Die op rotsachtige plekken werd gezaaid,
is hij die het woord hoort
en het terstond met blijdschap opneemt:
maar hij heeft geen wortel geschoten, hij leeft bij het ogenblik,
en als hij omwille van het woord onderdrukt of vervolgd wordt,
komt hij onmiddellijk ten val.
Die gezaaid werd tussen distels is hij die het woord wel hoort,
maar dit wordt door de zorgen van de wereld
en de begoocheling van de rijkdom verstikt
en zo blijft het zonder vrucht.
Maar die in goede aarde werd gezaaid,
is hij die het woord hoort en begrijpt
en daarom vrucht draagt;
bij de een is de opbrengst honderdvoudig,
bij een ander zestigvoudig en bij een ander dertigvoudig."

Acclamatie ná het Evangelie:
Waardig zijt Gij, onze Heer en onze God, te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de macht.

img014Preek:    Klik hier voor de volledige tekst van de preek ...
Broeders en Zusters. Om zaken over God en over de geheimen van het Rijk der Hemelen te verduidelijken, gebruikt Jezus geen grootse geleerde en weinigzeggende theorieën, maar tot de verbeelding sprekende parabels om waarheden te verhelderen. Moeilijke dingen en uitdagende werkelijkheden worden verhalenderwijze toegankelijk gemaakt. Zeker voor wie zijn oren gebruikt om te horen en te luisteren, zijn hart om het gehoorde in overweging te nemen, en zijn verstand en al zijn krachten om het gehoorde en wat werd overwogen in de praktijk van het leven toe te passen. Dat is het werk dat een parabel beoogt.


img016
img017Geloofsbelijdenis

Voorbeden:
Celebrant: Vader in de hemel U blijft tot ons komen met uw genade en goedheid, daarom durven wij U onze vragen en noden voor te leggen.
img012
L. Vader in de hemel, geef dat de paus, de bisschoppen en allen die
in dienst staan van de verkondiging hun hart openen voor U en luisteren naar Uw Woord. Opdat zij niet hun leer, maar Uw leer verkondigen.
Laat ons zingend bidden: Heer, ontferm U over ons.

L. Vader in de hemel, wij vragen dat onze regeringsleiders en allen die met hen in dienst staan van de samenleving hun harten openen voor de noden van de mensen en voor de aanwijzingen die U hun en ons allen geeft.
Laat ons zingend bidden: Heer, ontferm U over ons.

L. Vader in de hemel, geef ons de openheid om naar Uw Woord te luisteren opdat het als het goede zaad dertig- zestig-, ja honderdvoudig vrucht draagt en niet terecht komt op de onvruchtbare weg, tussen de distels of tussen de rotsen.
Laat ons zingend bidden: Heer, ontferm U over ons.

L. Vader in de hemel, help allen die in nood zijn. Herschep hen, maak hen ontvankelijk voor Uw liefde.
Laat ons zingend bidden: Heer, ontferm U over ons.

L. Wij bidden voor de eeuwige rust van het echtpaar Antonie en Heliodora.
Ook bidden wij voor een overleden vriendin en voor een jarige zus.

L. Vader in de hemel, in deze H. Mis bidden wij in het bijzonder voor de intenties van allen,
die hier aanwezig zijn. Geef hun en ons allen wat goed is voor hen en voor ons.
Laat ons zingend bidden: Heer, ontferm U over ons.

Celebrant: Vader, deze gebeden leggen wij vol vertrouwen aan U voor, wil ze op voorspraak van Maria,
verhoren door Christus onze Heer. Amen

Dienst van de Eucharistie
img012

Offerandezang: Al wat er nodig is om te bestaan,
vraag dat in Jezus' naam!

Eucharistisch gebed
img012
Heilig, heilig, heilig
Consecratie
Acclamatie ná de consecratie:
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens
img012
Lam Gods
Communie
Communiezang: De aarde is vervuld van goedertierenheid, ...

Slotgebed

Wegzending en Zegen

Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"
img012

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

bluebar


Vandaag na de viering

Bij de koffie:  Annelies Montepilli - Booij 
In 't winkeltje:  Antonio Schras 
img027
Antonio 2016
img012
img028
img029
 
img030
 
img031
 
img032
 
img033
 
img034
 
img036

Foto's:  Teresa Murkens


Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2

Afdrukken E-mail