9 juli - 14de Zondag door het jaar

bluebar
René Zomer   Vooraf: 10:00 uur

Historische uitleg over
" de Friezenkerk "

Door:

Klik hier voor meer informatie. . . . .
  Logo Friezenkerk
bluebar
Viering - aanvang 10:30 uur

Hoofdcelebrant: Z.E.H. bisschop Antoon Hurkmans, rector Friezenkerk 
Concelebranten: E.P. Tiemen Brouwer, O.P.
E.H. Dick van Klaveren uit Gouda - Zuid-Holland 
Diaken: E.H. Kees van Duin 
Acolieten: Antonio Schras
Louise Bentley uit Gouda - Zuid-Holland
Jan Stoops uit Roelofarendsveen - Zuid-Holland 
Lectoren: Eerste lezing:  Elisa van Luijn uit Waddinxveen - Zuid-Holland
Tweede lezing:  Hans Hoogeveen
Voorbeden:  Teresa Murkens 
Organist. E.P. Pierre-Paul Walraet O.S.C. 
Voorzangers: Jacob Winter, Zr. Elly van Dijk FDNSC en E.P. Piet Cuijpers S.D.S. 

Intrede:  
img001
img004
Intredezang:  Zingt een nieuw lied alle landen. ...

Welkom en Inleiding

In de naam van de Vader, en de Zoon en de heilige Geest.
Amen.
img005Vrede zij u.
En met uw geest.

Broeders en zusters; Ik heet u allen hartelijk welkom in de Eucharistieviering op de 14de Zondag door het jaar. We zijn hier in de Friezenkerk vlakbij het graf van Petrus. Bijzonder welkom heet ik de groep uit Gouda die Rome bezoekt maar niet minder alle andere kerkgangers.  Een bijzonder welkom ook aan de concelebranten, pastoor Klaver uit Gouda en pater Tiemen Brouwer, de oud rector van de Friezenkerk. Hij wilde vandaag graag op Nederlands gebied zijn. Het is hier wel Vaticaan, maar wij hebben het gewoon Nederlands gemaakt. Hier spreken we Nederlands hier denken we aan ons Vaderland. En vandaag zal in het bisdom Rotterdam, in Den Briel als het geen zondag was de Marteleren van Gorcum gevierd worden. En de Martelaren van Gorcum, dat zijn er heel veel, 19, en die zijn allemaal zelf de trap op gegaan om de strop om te krijgen en om zo voor hun geloof verhangen te worden. Zij bleven trouw aan het geloof, ondertussen is het zo dat de protestanten en de katholieken, ik las het deze week, over het geloof het ongeveer wel eens zijn, dat daar niet zo'n grote verschillen meer zijn. En ondertussen is het ook zo dat we begrijpen waarom er toch nog verschillende tradities zijn. Als mensen honderden jaren in een groep optrekken dan wordt de traditie anders. Zo is er een traditie van de calvinisten van de Protestanten zoals in Nederland de Lutheranen de Anglicanen de katholieken er zijn verschillende tradities en iedere traditie heeft iets te bieden bij de protestanten in Nederland is te waarderen dat zij een hele grote persoonlijke verantwoordelijkheid voor hun geloof kennen. Bij de katholieken is het sterke punt en dan denk ik dat dit het sterke punt blijft, dat wij een paus hebben. En de paus zijn hoofddoel is om teken en instrument van eenheid te zijn. Hij is er voor geroepen om de christenen in eenheid samen te brengen. En die eenheid moet de paus samenbrengen in de katholiekenkerk, maar eveneens onder alle christenen. Sinds het tweede Vaticaans Concilie zijn wij altijd op weg in oecumene en heeft oecumene een prioriteit, maar toch omdat de gelovigen die een martelaar die in Gorcum de marteldood gestorven zijn omdat zij trouw wilden blijven aan de paus en trouw wilden blijven aan de Eucharistie. En daarom is het waard hen te gedenken en hen ten voorbeeld te stellen, want trouw zijn is in het geloof een grote kracht. We beginnen nu met onze zonden te belijden ons te bekeren tot God om de Eucharistie goed te kunnen Vieren.  Ik belijd ...

Kyrie
Gloria

Gebed – Dienst van het Woord
img006

Eerste lezing: Uit de Profeet Zacharia 9,9-10
img007
Zo spreekt de HEER:
“Jubel luid, gij dochter Sion,
juich, gij dochter Jeruzalem!
Zie, uw koning komt tot u,
rechtvaardig en zegevierend;
hij is deemoedig, hij rijdt op een ezel,
op een veulen, het jong van een ezelin.
lk vaag de strijdwagens weg uit Efraïm,
de paarden uit Jeruzalem;
de strijdboog wordt gebroken.
Dan kondigt hij vrede af onder de volken,
dan gaat zijn heerschappij van zee tot zee,
van de Rivier tot de grenzen der aarde.”

Psalm tussen de lezingen: Psalm 145 II
img009
Refrein: De Heer is voor wie Hem aanroept nabij.

Tweede lezing: Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome 8,9.11-13
img010Broeders en zusters,

Uw bestaan wordt niet beheerst door de zelfgenoegzaamheid,
maar door de Geest,
omdat de Geest van God in u woont.
Zou iemand de Geest van Christus niet hebben,
dan behoort hij Hem niet toe.
Als de Geest van God die Jezus van de doden heeft opgewekt,
in u woont,
zal Hij
die Christus Jezus van de doden heeft doen opstaan,
ook uw sterfelijk lichaam eenmaal levend maken
door de kracht van zijn Geest,
die in u verblijft.
Broeders en zusters,
wij hebben dus verplichtingen
maar niet aan onszelf, om zelfgenoegzaam te leven.
Als gij zelfzuchtig leeft,
zult gij zeker sterven.
Maar als gij door de Geest
de praktijken van de zelfzucht versterft,
zult gij leven.

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
img011De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Inleiding op het Evangelie

Evangelie:

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 11,25-30

In die tijd sprak Jezus:
“Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde,
omdat Gij deze dingen verborgen gehouden hebt
voor wijzen en verstandige,
maar ze hebt geopenbaard aan kinderen.
Ja, Vader, zo heeft het U behaagd.
Alles is Mij door mijn Vader in handen gegeven.
Niemand kent de Zoon tenzij de Vader,
en niemand kent de Vader tenzij de Zoon
en hij aan wie de Zoon Hem wil openbaren.
Komt allen tot Mij
die uitgeput zijt en onder lasten gebukt,
en Ik zal u rust en verlichting schenken.
Neemt mijn juk op uw schouders en leert van Mij:
Ik ben zachtmoedig en nederig van hart;
en gij zult rust vinden voor uw zielen,
want mijn juk is zacht en mijn last is licht.”

Acclamatie ná het Evangelie:
Laudate omnes gentes, laudate dominum. (2X)

Preek:    Klik op de balk voor de volledige tekst van de preek ...
img013
Geloofsbelijdenis

Voorbeden: 
Celebrant: Vader in de hemel, wij leggen u de gebeden voor van de gemeenschap hier in Uw Naam verzameld.
img016L. Wij vragen dat de Paus, de bisschoppen en allen die het geloof verkondigen dit doen vanuit een diepe verbondenheid met U, Vader, Zoon en heilige Geest, opdat zij een diep geloof kunnen wekken bij hun toehoorders dat hun rust en vertrouwen geeft.
Laat ons zingend bidden; Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U.

L. Wij vragen dat allen die werken in het bestuur van onze landen en maatschappelijke instellingen hun arbeid doen vanuit een diep vertrouwen in de mensen opdat zij op die wijze hoop kunnen wekken. Vader, Zoon en heilige Geest wees met hen.
Laat ons zingend bidden; Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U.

L. Wij vragen dat de jongeren mogen opgroeien vrij van te hoge verwachtingen, dat zij in rust en vertrouwen hun talenten kunnen ontwikkelen. Geef dat de ouderen, vanuit hun geloof in de Vader, de Zoon en de heilige Geest, hen met wijsheid nabij zijn en als het nodig is afstand bewaren.
Laat ons zingend bidden; Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U.

L. Wij vragen dat wij als geloofsgemeenschap, naar het voorbeeld van de martelaren van Gorcum, trouw ons geloof, in de Vader, de Zoon en de heilige Geest, bewaren. Opdat wij daardoor een sterke bijdrage kunnen leveren aan de opbouw van de Kerk en aan de kwaliteit van onze samenleving.
Laat ons zingend bidden; Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U.

L. Wij vragen om rust en een vernieuwd geloof voor alle pelgrims, voor alle bezoekers aan Rome, voor allen die gekomen zijn naar de graven van de apostelen Petrus en Paulus, opdat hun geloof gefundeerd mag zijn in de Vader, de Zoon en de heilige Geest en hen hierdoor brengt tot het volle leven.
Laat ons zingend bidden; Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U.

L. Wij bidden in het bijzonder voor de groep jongeren uit Gouda. Dat hun verblijf hier in Rome de vreugde van het geloof in de Vader, de Zoon en de heilige Geest mag geven.
Laat ons zingend bidden; Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U.

L. Wij bidden voor de eeuwige rust van het echtpaar Antonie en Heliodora.
Ook bidden wij voor een overleden vriendin en voor een jarige zus.
Laat ons zingend bidden; Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U.

Celebrant: Vader, gedreven door de heilige Geest bidden wij met aandrang tot u en vragen op voorspraak van Maria, onze Moeder, ons te verhoren door Jezus Christus, onze Heer. Amen
Laat ons zingend bidden; Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U.

Dienst van de Eucharistie

img017
img018
img019

Offerandezang: Hoort, hoe God met mensen omgaat ...

Eucharistisch gebed

Heilig, heilig, heilig
Consecratie
Acclamatie ná de consecratie:
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens
img020Lam Gods
Communie
Communiezang:
Communielied gezongen door aanwezige pelgrims.
img024
img022
img023Slotgebed
img021
Wegzending en Zegen
img025
Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"
img026

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik t  och vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

bluebar


Vandaag na de viering

Bij de koffie:  Yvonne Winter 
In 't winkeltje:  Antonio Schras
img035
Antonio 2016
img027
img028
img030
img031
img034
img036
img038
Foto's:  Teresa Murkens

Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2

Afdrukken E-mail