2 juli - 13de Zondag door het jaar

bluebar
Teresa Murkens400   Vooraf: 10:00 uur

Historische uitleg over
" de Friezenkerk "

Door: Teresa Murkens

Klik hier voor meer informatie. . . . .
  Logo Friezenkerk
bluebar
Viering - aanvang 10:30 uur

Hoofdcelebrant: Z.E.H. bisschop Antoon Hurkmans, rector Friezenkerk 
Concelebrant: E.H. Curtus Meris uit Curaçao 
Diakens: E.H. Jan Joosten uit Berkel-Enschot - Noord Brabant
E.H. Kees van Duin 
Acoliet: Antonio Schras 
Lectoren: Eerste lezing: Gijs Bleijenberg uit Elspeet - Gelderland
Tweede lezing: Rita Maria uit Curaçao
Voorbeden: E.H. Kees van Duin 
Organist. Sander Evers 
Zangers: Jacob Winter, Joost Groenewegen en E.P. Pierre-Paul Walraet O.S.C. 

Intrede:  
img001
img002
Intredezang:  Wij zoeken U als wij samen komen, hopen dat U aanwezig zijt, ...
img006
img005
img007
img008
In de naam van de Vader, en de Zoon en de heilige Geest.
Amen.
img003Vrede zij u.
En met uw geest.
img004
Welkom en Inleiding
Broeders en zusters, op deze zondagmorgen allen heel hartelijk welkom in deze pelgrimskerk, pelgrimskerk omdat we zo dicht bij de St. Pieter liggen, pelgrimskerk omdat dit de Nederlandse kerk is voor de Nederlanders in Rome en voor allen die hier op weg zijn. Heel bijzonder heet ik vandaag welkom Pastoor Curtus die uit Curaçao komt van het bisdom Willemstad is en die met een groep van 44 pelgrims naar Rome is gekomen. Bij hen is ook diaken Jan Joosten uit Berkel-Enschot in Nederland. Een heel bijzonder woord van welkom voor Tine Groenland uit Ursem Noord-Holland die drie maanden de tijd heeft genomen om te voet naar Rome te komen. Dat is pelgrimeren, hartelijk welkom. Broeders en zusters wij zijn natuurlijk allemaal pelgrim op weg door het leven om eens ten volle God te ontmoeten. En als wij de Eucharistie vieren dan zijn we in een oase van rust en de Heer komt tot ons de Heer spreekt tot ons in zijn woord Hij deelt ons uit van zijn leven en zo sterkt Hij ons op onze pelgrimstocht. Om deze Eucharistie goed te kunnen beginnen belijden wij onze zonden en bekeren wij ons tot God.  Ik belijd .....

Kyrie
Gloria

Gebed – Dienst van het Woord

Eerste lezing: Uit het tweede boek der Koningen 4,8-11.14-16a
img009Op een dag kwam de profeet Elisa langs Sunem.
Daar woonde een welgestelde vrouw
die hem met aandrang uitnodigde om bij haar te komen eten.
En iedere keer als hij daar in de buurt kwam, ging hij daar eten.
Daarom zei de vrouw tegen haar man:
`Luister eens, ik heb gemerkt dat de man die altijd bij ons aankomt,
een heilige man van God is.
Laten we op ons huis een kleine kamer voor hem metselen
en er een bed, een tafel, een stoel en een lamp in zetten;
als hij dan bij ons aankomt kan hij daar zijn intrek nemen.’
Toen Elisa er dus op een dag weer aankwam,
kon hij de bovenkamer betrekken en gaan rusten.
Hierop vroeg Elisa:
`Kunnen we dan werkelijk niets voor haar doen?’
Gechazi antwoordde:
`Zij heeft helaas geen zoon en haar man is oud.’
Toen riep hij: `Roep haar.’
Hij riep haar en zij bleef in de deuropening staan.
En Elisa zei: `Volgend jaar om deze tijd zult u een zoon aan uw hart drukken.’

Psalm na de eerste lezing:  i.p.v.  Psalm 16
img010Heer onze heer, hoe zijt Gij aanwezig en hoe onzegbaar ons nabij. ...

Tweede lezing: Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome 6,3-4.8-11
img011Zusters en broeders,
Weet u niet dat wij door de doop,
die ons één heeft gemaakt met Christus Jezus,
delen in zijn dood?
Door de doop in zijn dood zijn wij met Hem begraven,
opdat ook wij, zoals Christus door de macht van zijn Vader
uit de doden is opgewekt, een nieuw leven zouden gaan leiden.
Indien wij met Christus gestorven zijn,
geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven.
Want wij weten dat Christus, eenmaal uit de doden opgewekt,
niet meer sterft: de dood heeft geen macht meer over Hem.
Door de dood die Hij is gestorven,
heeft Hij afgerekend met de zonde, eens en voorgoed;
het leven dat Hij leeft, heeft alleen met God van doen.
Zo moet u ook uzelf beschouwen:
als dood voor de zonde en levend voor God in Christus Jezus.

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
img012De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Inleiding op het Evangelie
Refrein: Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.
Voorzang: Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden; en wij zullen tot Hem komen. Refrein:

Evangelie: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 10,37-42
img013Jezus zei tot zijn  apostelen:
Wie meer houdt van zijn vader of moeder dan van Mij,
is Mij niet waard.
Wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van Mij,
is Mij niet waard.
Wie zijn kruis niet opneemt en Mij niet volgt,
is Mij niet waard.
Wie zijn leven vindt, zal het verliezen,
en wie zijn leven verliest omwille van Mij,
zal het vinden.
Wie jullie ontvangt, ontvangt Mij,
en wie Mij ontvangt,
ontvangt Hem die Mij gezonden heeft.
Wie een profeet ontvangt omdat het een profeet is,
krijgt het loon van een profeet,
en wie een rechtvaardige opneemt omdat het een rechtvaardige is,
krijgt het loon van een rechtvaardige.
Wie één van deze kleinen een beker koud water geeft
omdat het een leerling is,
Ik verzeker jullie,
zijn loon zal hem niet ontgaan.’

Acclamatie ná het Evangelie:
img014Alleluia, alleluia.

Preek: 
img016   Klik op de balk voor de volledige tekst van de preek ...

img017
Geloofsbelijdenis

Voorbeden: 
img019Celebrant: Vader in de hemel, in vertrouwen richten wij ons tot U en bidden:

L. Vader in de hemel, moge de Paus, de bisschoppen en allen die staan in de dienst van de verkondiging, in liefde één zijn met Christus.
Laat ons zingend bidden; Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

L. Vader in de hemel, moge de regeringsleiders, de politici en allen die in dienst staan van het bestuur, zich inzetten voor het algemeen welzijn en afzien van iedere vorm van eigenbelang.
Laat ons zingend bidden; Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

L. Vader in de hemel, geef aan de gelovigen een groeiende liefde voor Christus, opdat zij in Hem het volle geluk mogen vinden, dat voor altijd blijft.
Laat ons zingend bidden; Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

L. Vader in de hemel, wij bidden voor Tijn en zijn moeder Inge, die aan hem afgelopen vrijdag een nier heeft afgestaan, in het AMC ziekenhuis in Amsterdam, voor een spoedig herstel van hen beiden.
Laat ons zingend bidden; Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

L. Vader in de hemel, wij bidden voor de groep pelgrims onder ons uit Curaçao, zie om naar hen en naar hun intenties en verhoor hun gebeden.
Laat ons zingend bidden; Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

L. Vader in de hemel, zie om naar de kleine kudde rond de Friezenkerk, sterk hen opdat zij in het spoor van de Apostelen Petrus en Paulus kan volharden in hun missie tot Evangelisatie.
Laat ons zingend bidden; Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

Celebrant: Vader in de hemel, geef dat de heilige Geest in ons de liefde brandend houdt, die Jezus Christus ons bracht. Wij vragen het op voorspraak van Maria, door Christus onze Heer. Amen.

Dienst van de Eucharistie

img020

img021

img018

Offerandezang: Vernieuw Gij mij o eeuwig Licht! .

Eucharistisch gebed
img022
img023
Heilig, heilig, heilig
Consecratie
Acclamatie ná de consecratie:
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.

img024Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens
img025
img026
img027
img028
Lam Gods
Communie

Communiezang:
Roept God een mens tot leven, wie weet waarom en hoe,
hij moet zichzelf prijsgeven, hij leeft ten dode toe.

Wegzending en Zegen
img031
img029
img030Er wordt nog een lied uit Curaçao gezongen

img032
Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.
img033
Tine Groenland uit Ursem, Noord-Holland ontvangt de oorkonde en pelgrimzegen.
Zij is in drie maanden lopend naar Rome gekomen.
img034
bluebar

Vandaag na de viering

Bij de koffie:  Yvonne Winter 
In 't winkeltje:  Antonio Schras 

img045
Antonio 2016
img036
img037
img040
img042

img043
img046
img047

img041
Foto's Teresa Murkens


Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2

Afdrukken E-mail