29 januari - 4de Zondag door het jaar

bluebar
Teresa Murkens400   Vooraf: 10:00 uur

Historische uitleg over
" de Friezenkerk "

Door: Teresa Murkens

Klik hier voor meer informatie. . . . .
  Logo Friezenkerk

Viering - aanvang 10:30 uur

Celebrant: E.P. Tiemen Brouwer O.P.
Diaken: E.H. Kees van Duin
Acoliet: Antonio Schras
Lectoren: Eerste lezing:  Vivianne Vermeulen uit Nijmegen - Gelderland
Tweede lezing:  Kirsten Kristiansen
Voorbeden:  Teresa Murkens 
Organist. E.P. Pierre-Paul Walraet 
Zanger: Jacob Winter

img001Intrede:  
img002Intredezang:  Hier wordt een huis voor God gebouwd ...

Welkom en Inleiding

Priester: In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
img003Amen

Van harte heet ik u allen welkom vanmorgen in deze Eucharistieviering.
Het is midden in de wintertijd, niet al te warm in de kerken.
Logisch dat we met niet zovelen zijn: alleen de heel dapperen,
zijn gekomen!
Laten we ons warmen aan het Woord van de Heer!
img004Er zijn wereldse maatstaven, er zijn evangelische maatstaven.
Die kunnen behoorlijk van elkaar verschillen.
De evangelische maatstaven worden door de Heer vooral uitgewerkt in de Bergrede.
Jezus gaat de berg op: een enorme menigte is toegestroomd.
Hij heeft medelijden met de scharen!
Vlak rondom hem heen staan de leerlingen.
En dan begint Hij: Zalig de armen van geest, zalig de treurende,……
We horen de ‘stepstones’, waarmee de christelijke weg geplaveid is.

Laten we aan het begin van deze Viering belijden,
dat we dikwijls eerder de wereldse maatstaven lieten wegen
dan de hoge maatstaven, die Christus’ weg bepalen.
Bidden we om vergeving door het zingen van de Heer ontferm U.

Kyrie
Gloria

Gebed – Dienst van het Woord

Eerste lezing: Uit de Profeet Sefanja 2,3; 3,12-13)
img005Zoekt de Heer, gij allen, ootmoedige van het land, die zijn geboden naleeft;
zoekt de gerechtigheid, zoekt de ootmoed!
Dan vindt gij misschien een schuilplaats op de dag van de toorn van de Heer.
Dan laat ik bij u alleen nog over een ootmoedig, bescheiden volk,
dat zijn toevlucht vindt bij de Naam van de Heer:
de rest van Israël. Zij zullen geen onrecht meer doen en geen onwaarheid meer spreken;
in hun mond is geen tong, die bedriegt. Ja, zij zullen weiden en neerliggen,
zonder door iemand te worden opgeschrikt.

Psalm tussen de Lezingen:
Refrein: Een loflied voor de Heer, heel mijn leven. ...

Tweede lezing: Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte 1,26-31
img006Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte.
Broeders en zusters, denkt aan uw eigen roeping. Naar menselijke maatstaf waren er niet velen geleerd,
niet velen machtig, niet velen van hoge afkomst. Nee, wat voor de wereld dwaas is,
heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen; wat voor de wereld zwak is,
heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen;
wat voor de wereld van geringe afkomst is en onbeduidend,
heeft God uitverkoren; wat niets is om teniet te doen wat iets is,
opdat tegenover God geen mens zou roemen op zichzelf.
Dank zij Hem zijt Gij in Christus Jezus, die van Godswege heel onze wijsheid is geworden,
onze gerechtigheid, heiliging en verlossing. Daarom, zoals er geschreven staat:
“Als iemand roemen, laat hem roemen op de Heer.”

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
De priester zegt:
img007De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Inleiding op het Evangelie:
img008Halleluja, halleluja, halleluja.
Voorzang: Het woord is vleesgeworden en het heeft onder ons gewoond.
Aan allen die Hem aanvaarden gaf Hij het vermogen kinderen van God  te worden.

Evangelie: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs 5, 1-12a

Toen Jezus de menigte zag, ging Hij de berg op en, nadat Hij zich had neergezet,
kwamen zijn leerlingen bij Hem. Hij nam het woord en onderrichtte hen aldus:
“Zalig zijn de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der hemelen.
Zalig de treurende, want zij zullen getroost worden.
Zalig de zachtmoedige, want zij zullen het land bezitten.
Zalig die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
Zalig de barmhartige, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien.
Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid want hen behoort het Rijk der hemelen.
Zalig zijt gij, wanneer men u beschimpt, vervolgt en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om Mijnentwil.
Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel. Evangelie:

Acclamatie ná het Evangelie:
Voorzang: Gelukkig die het woord hoort en het beleeft.
Allen: Gelukkig is die mens, Heer Jezus, wij danken U.

Preek:  Klik hier voor de volledige tekst van de preek.....
img010Iemand heeft ooit eens zaligsprekingen bij elkaar gezet, zoals die er uit zouden zien als we de maatstaven van onze gewone, gangbare wereld zouden aanleggen. Ze zien er dan zo uit: niet zalig de armen, maar zalig degenen, die rijk zijn, bemiddeld zijn, - ze weten zich zo goed te handhaven; zalig degenen, die lachen en zich weten te vermaken, die zijn gelukkig; zalig de slimmen, -zij weten zich overal uit te redden; zalig die voor zichzelf weten op te komen, eisen weten te stellen en ze zullen alles verkrijgen; zalig wie een oorlog begint en weet te veroveren….  Och mensen, er zijn genoeg situaties waarin inderdaad een zekere slimheid, een zekere welstand, vormen van voor jezelf opkomen, een zekere mate van macht gebruiken, belangrijk kunnen zijn om tot oplossingen te komen in het wereldgebeuren. Maar toch, het zijn niet deze eigenschappen die voor Jezus een reden zijn om mensen zalig te spreken. Hij spreekt degenen zalig, die wij juist niet zalig zouden spreken: bij Hem gaat het om mensen, die om een of andere reden in een noodsituatie zijn gekomen en daarin vastzitten, die niet zoveel wendbaarheid van geest hebben om meteen oplossingen te zien, die verdrietig zijn en treuren omdat hen een leed is overkomen, die slachtoffer van geweld zijn geworden en vervolgd worden, die zachte krachten gebruiken en op vrede uit zijn, maar ze ontmoeten alleen maar scepticisme en ze worden naïeve idealisten genoemd! Deze hele menigte van loosers, van underdogs, van mensen die niet gezien worden en niet meetellen, die noemt Hij zalig.
img009
Geloofsbelijdenis

Voorbeden:
img023
Priester: Broeders en zusters, vragen wij de Vader in vertrouwvol gebed,
dat de zaligsprekingen steeds meer de uitdrukking worden van onze persoonlijke en gemeenschappelijke levensstijl:

Lector: Heer, Gij noemt degenen ‘zalig’, die arm van geest zijn. Geef aan uw Kerk nederigheid en mildheid om zo van uw liefde te getuigen.
Laat ons bidden en zingen; Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U.

Lector: Heer, Gij noemt ‘zalig’ al wie bedroefd is. Sta degenen bij,
die ziekte en verslagenheid moeten doorstaan, dat zij zich omarmd weten door uw vaderlijke liefde.
Laat ons bidden en zingen; Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U.

Lector: Bidden we voor hen die zachtmoedig zijn, vol mededogen voor anderen:
dat zij hen beschamen, die hard en onbarmhartig zijn. dat állen ‘zalige mensen’ worden.
Laat ons bidden en zingen; Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U.

Lector: Heer, Gij nodigt degenen, die om vergeving vragen, uit om zelf barmhartige mensen te zijn.
Geef aan hen, die onrecht en vernedering hebben ondergaan, ruimheid van hart, opdat niet steeds in wrok wordt omgezien,
maar het hart geopend wordt voor een nieuwe toekomst.
Laat ons bidden en zingen; Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U.

Lector: Heer, Gij noemt degenen ‘zalig’, die lijden onder vervolgingen omwille  
van uw Naam (en in sommige landen zijn dat er velen!); geef dat wij,
die deelnemen aan deze Eucharistie getuigen zijn van uw liefde ook in de moeilijkheden van het leven.
Laat ons bidden en zingen; Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U.

Lector: Als bijzondere intentie bidden we voor de eeuwige rust van Emilio.
Laat ons bidden en zingen; Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U.

Priester; God, Gij weet wat goed voor ons is. In Christus hebt Gij ons het gelaat van de mens van de zaligsprekingen getoond.
Geef dat ons leven steeds meer gelijkvormig mag zijn aan dat van uw Zoon, om geluk te vinden bij U,
dat duren zal tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Dienst van de Eucharistie

Offerandezang: Voor mensen die naamloos, kwetsbaar en weerloos door het leven gaan. ...

Eucharistisch gebed
img013
Heilig, heilig, heilig

Consecratie
Laatste avondmaal VieringAcclamatie ná de consecratie: Gezegend zijt Gij Heer, om de kracht van uw heilige Geest.

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade. Amen.

Vredewens
img014
Lam Gods
Communie
Communiezang:  Zolang er mensen zijn op aarde, ...

Slotgebed

Wegzending en Zegen
img017
Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

bluebar
Na de viering
Vandaag  
Bij de koffie:  Kirsten Kristiansen en Marco Montepilli 
In 't winkeltje:  Antonio Schras

img021

img019

img022

img020

Foto's:  Teresa Murkens


Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2

   

Afdrukken E-mail