22 januari 3de Zondag door het jaar

bluebar
Teresa Murkens400   Vooraf: 10:00 uur

Historische uitleg over
" de Friezenkerk "
Door: Teresa Murkens

Klik hier voor meer informatie. . . . .
  Logo Friezenkerk

Viering - aanvang 10:30 uur
Hoofdcelebrant: E.H. Wouter de Paepe
Concelebrant: E.H. René Schols, Ottersum-Limburg
Diakens: E.H. Kees van Duin
E.H. Jo Gerrits, Ottersum-Limburg
Acoliet: Antonio Schras
Lectoren: Eerste lezing: Bettie Groothuis, de Wylgen - Friesland
Tweede lezing: Kolette Labout-de Jong, Waalwijk - Noord Brabant
Evangelie: E.H. Jo Gerritsen, Ottersum - Limburg
Voorbede: Kirsten Kristiansen
Organist. E.P. Pierre-Paul Walraet
Zangers: Zr. Elly van Dijk en E.P. Tiemen Brouwer O.P.

Intrede:  
img003

Intredezang: 
De vreugde voert ons naar dit huis.....
img004

img005
Welkom en Inleiding
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Het is het begin van het nieuwe jaar. Ook het begin van de tijd door het jaar, al staan de kerststallen hier en daar nog. Tijd door het jaar: op weg met Jezus, zijn daden zien, zijn woorden horen. Vandaag roept Hij ook zijn eerste leerlingen om met Hem op weg te gaan. Het is deze week ook de bidweek voor de eenheid van de christenen.

img009
Kyrie: Heer ontferm U.....
Gloria: Eer aan God in den hoge.....

Gebed – Dienst van het Woord

Eerste lezing:
Uit de Profeet Jesaja 8,23b; 9,3
img011
In vroeger tijd is er oneer gebracht
over het land Zebulon en over het land Naftali,
maar in de toekomst wordt er eer gebracht
over de zeeweg
en de overkant van de Jordaan,
en over het gewest van de heidenen.
Het volk dat in het donker wandelt
ziet een groot licht;
een licht straalt over hen
die wonen in het land van doodse duisternis.
Gij hebt hun blijdschap vermeerderd,
hun vreugde vergroot.
Voor uw aanschijn zijn zij vol vreugde,
een vreugde als die om de oogst,
als die van mensen,
die jubelen bij het verdelen van de buit.
Want het juk dat zwaar op het volk drukte,
de stang op hun schouders,
en de stok van de drijvers,
Gij hebt ze stukgebroken
als op de dagen van Midjan.

Antwoordpsalm na de Eerste Lezing: De Heer is mijn licht en mijn heil.....

Tweede lezing:
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte 1,10-13.17
img012
Broeders en zusters,

ik bezweer u bij de naam van onze Heer Jezus Christus:
weest allen eensgezind,
laat er geen verdeeldheid onder u zijn;
weest volkomen een van zin en een van gevoelen.
Er is mij namelijk door de huisgenoten van Chloë over u verteld,
broeders en zusters,
dat er onenigheid onder u heerst.
Ieder van u schijnt zijn eigen leus te hebben:
`Ik ben van Paulus.' `Ik van Apollos.'
Ik van Kefas.' Ik van Christus.'
Is Christus dan in stukken verdeeld?
Is Paulus voor u gekruisigd?
Of zijt gij gedoopt in de naam van Paulus?
Christus heeft mij niet gezonden om te dopen.
Hij heeft mij gezonden om het evangelie te verkondigen,
en dat niet met wijsheid van woorden;
anders zou het kruis van Christus zijn kracht verliezen.

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Inleiding op het Evangelie
img013

img015

Evangelie
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs 4,12-23
img016
Toen Jezus vernam dat Johannes was gevangen genomen,
week Hij uit naar Galilea.
Met voorbijgaan echter van Nazareth
vestigde Hij zich in Kafarnaüm
aan de oever van het meer,
in het grensgebied van Zebulon en Naftali,
opdat in vervulling zou gaan het woord van de profeet Jesaja:
“Land van Zebulon, land van Naftali,
liggend aan de zee, Over Jordanië:
Galilea van de heidenen!
Het volk dat in de duisternis zat,
heeft een groot licht aanschouwd;
en over hen die in het land
van doodse duisternis gezeten waren,
over hen is een licht opgegaan.”
Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen:
“Bekeert u, want het Rijk der hemelen is nabij.” (Eens toen Hij zich bij het meer van Galilea ophield,
zag Hij twee broers, Simon die Petrus wordt genoemd
en diens broer Andreas.
Zij waren bezig het net uit te werpen in het meer;
het waren namelijk vissers.
Hij sprak tot hen:
“Komt, volgt Mij;
Ik zal u vissers van mensen maken.”
Terstond lieten zij hun netten in de steek en volgden Hem.
Iets verder zag Hij nog twee broers,
Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en diens broer Johannes;
met hun vader Zebedeüs waren zij in de boot
de netten een het klaarmaken.
Hij riep hen,
en onmiddellijk lieten zij de boot en hun vader achter
en volgden Hem.
Jezus trok rond door geheel Galilea,
terwijl Hij als leraar optrad in hun synagogen,
de Blijde Boodschap verkondigde van het Koninkrijk
en alle ziekten en kwalen onder het volk genas.)

Acclamatie ná het Evangelie: U komt de lof toe, U het gezang.....

Preek
img022
De eerste leerlingen worden twee aan twee geroepen. Zo wordt vanaf het begin duidelijk dat Jezus een gemeenschap om zich heen verzameld.
Niet een individualistische weg, zoals bij veel moderne zinzoekers en mindfulness, maar een weg van gemeenschap.
Gemeenschap rond Christus.
Klik hier voor de volledige tekst van de preek.....

img020

img021
Geloofsbelijdenis

Voorbeden:
img026

L: Voor de kerk: dat zij als een licht mag stralen op alle plaatsen waar het duister is, door de verkondiging van de goede boodschap dat het rijk der hemelen nabij is. Laat ons zingend bidden: Heer, ontferm U over ons.

L: Voor de armen in onze samenleving en voor hen die het moeilijk hebben in hun leven, dat een concrete ervaring van het evangelie hun vreugde en blijdschap mag brengen. Laat ons zingend bidden: Heer, ontferm U over ons.

L: Voor allen die de naam van Christus dragen: dat verdeeldheid plaats mag maken voor eensgezindheid en waar onenigheid heerst, men volkomen één van zin en één van gevoel mag worden. Laat ons zingend bidden: heer, ontferm U over ons.

L: Voor roepingen tot het priesterschap: dat jonge mannen ook vandaag hun netten in de steek durven laten om de Heer te volgen in zijn dienst. Laat ons zingend bidden: Heer, ontferm U over ons.

Dienst van de Eucharistie

Offerandezang: Jezus die langs het water liep.....
img028

Eucharistisch gebed

img032

Heilig, heilig, heilig

Consecratie
Laatste avondmaal Viering
Acclamatie ná de consecratie: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood.....

Onze Vader

img036
Vredewens
img037

img038

Lam Gods
img039

Communie
Communiezang: Dankt, dankt nu allen God..... 

Slotgebed

Wegzending en Zegen
img041

img042
Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

bluebar
Na de viering
Vandaag  
Bij de koffie:  Jeanne de Leeuw
In 't winkeltje:  Antonio Schras

img043

img046

img049

img051

img053

img055

Foto's: Teresa Murkens

Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2

   

Afdrukken E-mail