15 januari - 2de Zondag door het jaar

bluebar
Rene nov   Vooraf: 10:00 uur
Historische uitleg over
" de Friezenkerk "

Door:  René van Hees
Klik hier voor meer informatie. . . . .
  Logo Friezenkerk
BIDWEEK VOOR DE EENHEID
Viering - aanvang 10:30 uur
Celebrant: E.H. Eugenio Dassen
Diaken: E.H. Kees van Duin
Acoliet: Antonio Schras
Lectoren: Eerste Lezing: Lex de Lange uit Vlaardingen - Zuid Holland
Tweede Lezing: Teresa Murkens
Voorbeden: Kirsten Kristiansen
Organist. E.P. Pierre-Paul Walraet 
Zangers: Zr. Elly van Dijk en Jacob Winter

Intrede:  
img001
Intredezang: 
img002
Refrein: Zingt een nieuw lied, alle landen.
Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn Naam.

Welkom
img003Vandaag horen we over het ‘Lam van God’ een uitdrukking die pas echt betekenis krijgt in een omgeving waar deze titel gebezigd wordt. Johannes de Doper bedoelde met deze woorden niet zoiets als ‘een arm schaap’ of ‘een zacht lammetje’.

Johannes doelt op Jezus als koning die ons mensen wil bevrijden van alle kwade machten door zijn leven te geven tot in de kruisdood. Laten we Johannes’ aansporing ter harte nemen en vertrouwen we ons toe aan dit ‘Lam van God’. in het besef dat ieder van ons slechts leeft van de vergeving.

Kyrie
Gloria

Gebed – Dienst van het Woord

Eerste lezing:  Uit de Profeet Jesaja 49,3.5-6
img006De HEER had mij gezegd:
"Mijn dienaar zijt Gij,
Israël, door wie ik mijn glorie ga vinden.”
Van de moederschoot af had Hij mij tot zijn dienaar gevormd
om Jakob terug te brengen naar Hem
en Israël van de ondergang te redden.
Ik sta bij de HEER in ere
en mijn God is mijn sterkte.
Thans echter heeft Hij gezegd:
"Gij zijt niet alleen mijn dienaar
om Jakobs stammen op te richten
en de rest van Israël terug te brengen.
Ik maak U ook tot een licht voor de heidenen,
zodat mijn heil tot de grenzen der aarde zal gaan."

Psalm tussen de lezingen;    Psalm 40

Tweede lezing: Begin van de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte 1,1-3
img007Van Paulus,
door Gods wil geroepen tot apostel van Christus Jezus,
en onze broeder Sostenes
aan de kerk Gods te Korinte,
aan hen die, geheiligd in Christus Jezus,
tot een heilig leven zijn bestemd,
samen met allen
die allerwegen de naam aanroepen van Jezus Christus,
hun Heer en de onze.
Genade en vrede voor u
vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus!

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

img004Inleiding op het Evangelie;
Alleluia, alleluia, alleluia.
Voorzang; Gezegend zijt Gij, Vader van hemel en aarde,
omdat Gij de geheimen van het Koninkrijk aan kinderen geopenbaard hebt.

Evangelie: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 1,29-34
img008In die tijd
zag Johannes de Doper Jezus naar zich toekomen
en zei:
“Zie, het Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt.
Deze is het van wie ik zei:
Achter mij komt een man die voor mij is,
want Hij was eerder dan ik.
Ook ik kende Hem niet,
maar opdat Hij aan Israël geopenbaard zou worden,
daarom kwam ik met water dopen.”
Verder getuigde Johannes:
“Ik heb de Geest als een duif uit de hemel zien neerdalen
en Hij bleef op Hem rusten.
Ook ik kende Hem niet,
maar die mij gezonden had om met water te dopen,
Hij had tot mij gesproken:
Op wie gij de Geest zult zien neerdalen en blijven rusten,
Hij is het die doopt met de heilige Geest.
Ik heb het zelf gezien en ik heb getuigd:
Deze is de Zoon van God.”

Acclamatie ná het Evangelie:
Lof en heerlijkheid, wijsheid en dank, eer, macht en sterkte aan onze God,
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid.

Preek:  Klik hier voor de volledige tekst van de preek.....

img009De Kersttijd hebben we verleden week afgesloten.img011

Aan het begin van de “gewone tijd door het jaar” komt Johannes aan het woord.

Johannes is geboeid door Jezus’ persoonlijkheid.

Met een aanstekelijk enthousiasme spreekt hij over Jezus.

Hij zegt over Hem: ”ik heb de Geest als een duif uit de hemel over Hem zien neerdalen” en: : “Zie het lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld”. Laat ons eens even stil staan bij die beelden die hij gebruikt om Jezus te identificeren.
img010
Geloofsbelijdenis

Voorbeden:
img013Priester: Laat ons met vertrouwen bidden tot God
die in het Lam Gods de wereld met zich verzoende:

Lector: Voor allen die leiding geven in Gods Kerk.
Dat zij niet ophouden de trouw van God aan de mensen bekend te maken.
Laat ons bidden: Heer, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons.

Lector: Voor de volkeren die met elkaar in onvrede leven.
Dat zij  wegen inslaan die hen dichter tot elkaar doen komen.
Laat ons bidden: Heer, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons.

Lector: Voor allen die moeten leven met schuld.
Dat zij Christus leren kennen als het Lam Gods
dat de zonden van de wereld  wegdraagt.
Laat ons bidden: Heer, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons.

Lector: Voor mensen die ziek zijn of anderszins lijden.
Dat hun  helpende handen worden toegestoken.
Laat ons bidden: Heer, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons.

Lector: Voor onszelf hier bijeen; dat wij de zonde niet goedpraten,
maar ons liever inzetten om het kwaad uit deze wereld weg te nemen.
Laat ons bidden: Heer, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons.

Lector: Voor Annie Jans-Buschman en al onze dierbare overledenen, dat de hemel hun thuis mag zijn. En om heil en zegen voor Miep Waltman-Westdijk.
Laat ons bidden: Heer, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons.

Priester: Vader, uw Zoon heeft de zonden van de wereld op zich genomen.
Geef ons dat wij door de kracht van het Lam Gods vrij mogen zijn van zonden en beveiligd tegen alle onrust. Door Christus onze Heer. Amen

Dienst van de Eucharistie

img014

Offerandezang: 
Voorzang; Ik ben de wijnstok, mijn Vader de wijngaardenier; .
gij zijt de ranken, dus blijft in Mij,..Ik blijf in u, dan vindt Hij vruchten hier.
Allen; Zingt voor de Vader, de wijngaardenier, dus blijf in Mij,
Ik blijf in u, dan vindt Hij vruchten hier. ...

Eucharistisch gebed
img015
Heilig, heilig, heilig

Consecratie
Laatste avondmaal Viering
Acclamatie ná de consecratie:
Uw Naam, Heer, zij geprezen, tot in eeuwigheid duurt uw trouw.

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade. Amen.

Vredewens:
img017img018
Lam Gods
Communie
Communiezang:  U kennen, uit en tot U leven, Verborgene die bij ons zijt, ...

Slotgebed

Wegzending en Zegen - gevolgd door Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"
img020img021

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.
bluebar

Na de viering
Vandaag  
Bij de koffie:  Henrica van Velzen 
In 't winkeltje:  Antonio Schras

img022
img026
Antonio 2016

img027

img028

img024

img025

img029

img023

Foto's:  Teresa Murkens


Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2

   

Afdrukken E-mail