8 januari - Doop van de Heer

bluebar

Logo Friezenkerk       Doop in de Jordaan

Viering - aanvang 10:30 uur

Celebrant: E.P. Tiemen Brouwer O.P. 
Diaken: E.H. Kees van Duin 
Acoliet: Antonio Schras 
Lectoren: Eerste lezing: Else-Marie van den Eerenbeemt uit Amsterdam - Noord Holland
Tweede lezing: Iris van Dijk uit Rotterdam - Zuid Holland
Voorbeden: Teresa Murkens 
Organist. E.P. Pierre-Paul Walraet 
Zangers: Jacob Winter
Gerda Klink uit Hoornaar - Zuid Holland 

Intrede:  
img01
Intredezang:  Juicht voor de koning van de Joden. ...
img04
Welkom
img05Of u van ver of van dichtbij komt, van harte welkom u allen in deze Eucharistieviering. Water wast af en reinigt. Daartoe doopte Johannes in de Jordaan. De schuld- en zondenlast werd van mensen afgenomen, weggespoeld. Zij komen weer met God in het reine. Aan het begin van ons gelovige leven stond eveneens de doop. Behalve reiniging werd ons méér gebracht: de doop maakte ons tot kind van God om te leven vanuit Zijn liefde en genade. Toch hebben we de doopgenade niet altijd zuiver bewaard. We schoten te kort; het ontbrak ons aan liefde voor elkaar en voor God. Vragen we de Heer vergeving aan het begin van deze Eucharistieviering.

Kyrie
Gloria

Gebed – Dienst van het Woord

Eerste lezing: Uit de profeet Jesaja 42,1-4.6-7
img07Zo spreekt de Heer:
“Dit is mijn dienaar die Ik ondersteun,
mijn uitverkorene in wie Ik behagen schep:
mijn geest stort Ik over hem uit,
gerechtigheid laat hij stralen over de volken.
Hij roept niet, hij schreeuwt niet
en op straat verheft hij zijn stem niet.
Het geknakte riet zal hij niet breken,
de kwijnende vlaspit niet doven,
in waarheid zal hij de gerechtigheid laten stralen.
Onvermoeid en ongebroken
zal hij op aarde gerechtigheid laten zegevieren:
de verre kusten zien uit naar zijn leer.”
“Ik, de Heer, roep u in gerechtigheid,
Ik neem u bij de hand en waak over u
en maak u voor de mensen tot het teken van mijn verbond
en tot een licht voor de volken.
Blinden zult gij de ogen openen,
gevangenen uit hun kerker bevrijden
en uit de gevangenis allen die in duisternis zitten.”

img13Psalm na de Eerste Lezing - Psalm 29
Refrein: De stem van de Heer is over de wateren,
over de wateren wijd is de Heer.

Tweede lezing:  Uit de Handelingen der Apostelen 10,34-38
img09In die tijd nam Petrus het woord en sprak:
"Nu besef ik pas goed,
dat er bij God geen aanzien van persoon bestaat,
maar dat, uit welk volk ook,
ieder die Hem vreest en het goede doet
Hem welgevallig is.
Het woord heeft Hij tot de zonen van Israël gezonden
toen Hij door Jezus Christus
de blijde boodschap van vrede verkondigde:
Deze is de Heer van allen.
Gij weet wat er overal in Judea gebeurd is;
hoe Jezus van Nazareth zijn optreden begon in Galilea
na het doopsel dat Johannes predikte,
en hoe God Hem gezalfd heeft
met de heilige Geest en met kracht.
Hij ging weldoende rond
en genas allen
die onder de dwingelandij van de duivel stonden,
want God was met Hem."
De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Inleiding op het Evangelie:
img10

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Vers: De hemelen gingen open en de stem van de Vader zei;
Dit is mijn Zoon, de welbeminde, luistert naar Hem.
Allen: Alleluia, alleluia, alleluia.

Evangelie: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs 3,13-17
img11In die tijd kwam Jezus uit Galilea

naar de Jordaan tot Johannes om zich door hem te laten dopen.
Maar Johannes wilde Hem tegenhouden met de woorden:
“Ik heb uw doopsel nodig, en Gij komt tot mij?”
Jezus antwoordde:
“Laat het nu zijn; want zo past het ons
al wat is vastgesteld te volbrengen.”
Toen liet Johannes Hem toe.
Nadat Jezus gedoopt was,
steeg Hij terstond uit het water.
En zie, daar ging de hemel open
en Hij zag de Geest Gods neerdalen
in de gedaante van een duif
en over zich komen.
En een stem uit de hemel sprak:
“Dit is mijn Zoon, mijn veelgeliefde,
in wie Ik welbehagen heb.”

Acclamatie ná het Evangelie:
Lof en heerlijkheid, wijsheid en dank, eer, macht en sterkte aan onze God,
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid.

Preek: Klik hier voor de volledige tekst van de preek.....
img17Doop van de Heer, Jaar A
De doop van Johannes had alles met zonde te maken. De mensen kwamen naar de plek aan de Jordaan, waar Johannes doopte, ze gingen de rivier in en de zonden werden afgewassen. Hun lange tocht van huis, hun gaan naar die afgelegen plek in de woestijn, was al een uiterlijk teken, dat ze spijt hadden, dat ze bevrijd wilden worden van wat duister was geweest in hun leven. Als nieuwe, herboren mensen hoopten ze uit het water omhoog te stijgen. Johannes doopsel was een doopsel van bekering, van de wil om tot levensverandering te komen en nieuwe mensen te worden.

img14
img15
Geloofsbelijdenis zoals bij de Doop

Gelooft u in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde?
Allen: Ik geloof.
Gelooft u in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon,
onze Heer, die geboren is uit de maagd Maria,
die geleden heeft, gestorven en begraven is,
die uit de dood is opgestaan en zit aan Gods rechterhand?
Allen: Ik geloof.
Gelooft u in de heilige Geest, de heilige katholieke Kerk,
de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden,
de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven?
Allen: Ik geloof.

Priester: Dit is ons geloof,
dit is het geloof van de kerk,
dat wij met overtuiging belijden
in Jezus Christus onze Heer.
Allen: Amen

Voorbeden:
img18Priester: Door de Doop tot kinderen van de éne Vader geworden, brengen we onder Gods liefdevolle aandacht de problemen en de noden van de wereld:

Lector: Voor de Kerk en haar bedienaren, dat zij waarachtige getuigen mogen zijn van het heil en geluk, dat God wil schenken aan alle mensen door hen tot één familie samen te voegen in de doop.
LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN; God van leven en licht, maak alles nieuw. Alleluia

Lector: Voor alle gedoopte, dat zij, gestuwd door Gods Geest zich inzetten voor een liefdevolle en vergevingsgezinde samenleving.
LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN; God van leven en licht, maak alles nieuw. Alleluia

Lector: Voor het kind dat het afgelopen jaar in deze kerk gedoopt is: Reinhard Huizer uit Leiderdorp en voor Junalyn Lopez, die zo aanstonds na deze Viering het doopsel zal ontvangen, dat zij mogen uitgroeien tot volwassen christenen.
LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN; God van leven en licht, maak alles nieuw. Alleluia

Lector: Voor onszelf, zoals we hier vanmorgen bijeen zijn: dat wij, gedoopt door de Heilige Geest en met vuur bezielde mensen mogen zijn; dat we allen, die geknakt zijn, kwetsbaar geworden als een riet niet breken, maar bemoedigen en sterken; dat we, wie zwak en hulpbehoevend zijn helpen en troosten met aandacht en met zorg.
LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN; God van leven en licht, maak alles nieuw. Alleluia

Lector: Voor de ernstige kwesties die spelen in de wereld – het grote leger van armen en hongerige, het terrorisme, de conflicthaarden, die er zijn, de stromen van vluchtelingen - : dat Gods Geest verharde harten zacht maakt, dat we zoeken naar concrete oplossingen.
LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN; God van leven en licht, maak alles nieuw. Alleluia

Priester: God onze Vader, zie met welbehagen neer op uw kerk, hier verzameld, zoals u hebt neergezien op Jezus, uw veelgeliefde Eerstgeborene.
Dat wij steeds wandelen in zijn liefde, vandaag en altijd, Amen.

Dienst van de Eucharistie

Offerandezang:  Toen Jezus was gekomen ten doop bij de Jordaan, ...

Eucharistisch gebed
img19
Heilig, heilig, heilig

Consecratie
Laatste avondmaal VieringAcclamatie ná de consecratie:
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade. Amen.

Vredewens
img21
Lam Gods
Communie
Communiezang:  Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta. ...

Slotgebed

Wegzending en Zegen
img22
Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"
img23

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

Aansluitend op de Viering van deze zondag, ontving Junalyn Lopez het heilig sacrament van het Doopsel.
img32
img24
bluebar
Na de viering
Vandaag  
Bij de koffie:  Loes van Velzen 
In 't winkeltje:  Antonio Schras 

img25
Antonio 2016
img26
img27

img28

img29

img30

img31
Foto's:  Teresa Murkens

Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2

   

Afdrukken E-mail