1 januari - Maria, Moeder van de Heer - Zegen over 2017

Rene   Vooraf: 10:00 uur
Historische uitleg over
" de Friezenkerk "

Door: René van Hees

Klik hier voor meer informatie. . .
  Logo Friezenkerk
bluebar
Viering - aanvang 10:30 uur
Hoofdcelebrant: Z.E.H. Bisschop Antoon Hurkmans, rector Friezenkerk 
Concelebrant: E.P. Tiemen Brouwer O.P.
Diaken: E.H. Kees van Duin 
Acoliet: Antonio Schras
Lectoren: Eerste lezing:  Stefano Ortelli uit Vught - Noord Brabant
Tweede lezing:  Chris Visscher uit Mook - Limburg
Voorbeden: Diaken Kees van Duin 
Dwarsfluit Kirsten Kristiansen
Zanger: Zr. Elly van Dijk

Intrede:
img001 
Intredezang:  Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer, ...

Welkom en Inleiding:
img003Het doet ons goed om op de eerste dag van het nieuwe jaar te kunnen beginnen met de H. Mis.
We vieren vandaag het feest van Maria, Moeder van God. Wij vieren dit feest in de schaduw van de Sint-Pieter waar zo straks de Paus zijn zegen zal uitspreken over stad en land, Urbi en Orbi. En hij zal zeker ook zijn wensen uitspreken en ook zijn verlangens. En zijn verlangens zijn dat wij ernst maken met ons christelijk leven. Wij zijn niet alleen op de wereld en als wij christenen zijn, hebben we zorg voor onze medemensen. Daartoe worden wij telkens uitgenodigd. Maar wij zijn ook mensen en als mensen zijn wij dikwijls bezig met onszelf, met onze eigen zorgen en problemen en dan schieten wij tekort tegenover de anderen. Daarom beginnen wij met God vergeving te vragen om de eucharistie goed te kunnen vieren.

Kyrie
Gloria

Gebed – Dienst van het Woord

Eerste lezing: Uit het boek Numeri  6,22-27
img005De HEER sprak tot Mozes:
“Zeg aan Aäron en zijn zonen:
Als gij de Israëlieten zegent,
doe het dan met deze woorden:
Moge de HEER u zegenen en u behoeden!
Moge de HEER de glans van zijn gelaat over u spreiden
en u genadig zijn!
Moge de HEER zijn gelaat naar u keren en u vrede schenken!
“Als zij zó mijn naam over de Israëlieten uitspreken
zal Ik hen zegenen.”

Zegenpsalm na de 1ste lezing:           Psalm 67
Refrein: God, wees ons barmhartig en zegen ons, toon ons het licht van uw aanschijn.

Tweede Lezing: Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten 4,4-7
img006Broeders en zusters,

Toen de volheid van de tijd gekomen was,
zond God zijn eigen Zoon,
geboren uit een vrouw,
geboren onder de wet,
om ons, slaven van de wet, vrij te maken,
zodat wij de rang kregen van zonen.
En omdat ge zonen zijt,
heeft God de Geest van zijn Zoon, die “Abba, Vader!” roept,
in ons hart gezonden.
Ge zijt dus niet langer slaaf maar zoon
en als zoon ook erfgenaam
en wel door toedoen van God.

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
De priester zegt:
img007De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Inleiding op het Evangelie:
img008Alleluia, alleluia, alleluia.
Voorzanger:  Nadat God eertijds vele malen en op velerlei wijzen
tot onze vaderen gesproken had door de profeten,
heeft Hij nu, op het einde der tijden,
tot ons gesproken door de Zoon.
Alleluia, alleluia, alleluia

Evangelie:

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 2,16-22

In die tijd haastten de herders zich naar Bethlehem
en vonden Maria en Jozef
en het pasgeboren kind, dat in de kribbe lag.
Toen ze dit gezien hadden
maakten ze bekend wat hun over dit kind gezegd was.
Allen die het hoorden stonden verwonderd
over hetgeen de herders hun verhaalden.
Maria bewaarde al deze woorden in haar hart
en overwoog ze bij zichzelf.
De herders keerden terug,
terwijl zij God verheerlijkten en loofden
om alles wat zij gehoord en gezien hadden;
het was juist zoals hun gezegd was.
Toen de acht dagen voorbij waren en men het kind moest besnijden
ontving het de naam Jezus,
zoals het door de engel was genoemd
voordat het in de moederschoot werd ontvangen.

Acclamatie ná het Evangelie:
Laudate omnesgentes, laudate Dominum
Wij bidden heer ontferm U, ontferm U over ons.
Laudate omnesgentes, laudate Dominum
Wij bidden heer ontferm U, ontferm U over ons.

Preek:
img009Klik hier voor de volledige tekst van de preek.....
img011
img012
img015
img013
img014
Geloofsbelijdenis

Voorbeden: 
img017Celebrant: God, Vader, wij roepen uw zorg voor ons in en wij willen u danken voor uw goedheid. Luister naar onze gebeden.

Diaken: Maria, moeder van Jezus, wij danken God voor uw helpende en leidende aanwezigheid in ons leven.
Wij vragen wees voor ons ook in het komend jaar een Moeder en verkrijg voor ons bij God wat goed voor ons is.
Aan u vertrouwen wij ons toe en vragen aan God wees ons genadig,
Laat ons zingend bidden; Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God.

Diaken: Een nieuw jaar ligt voor ons. Wij danken God voor de vredesinitiatieven in het afgelopen jaar en bidden om vrede.
God geef de regeringsleiders en allen die verantwoordelijkheid dragen in onze samenleving het inzicht om naar al hun medemensen toe rechtvaardig te zijn. Laat hen Iedereen geven wat nodig is.
Dat zij afzien van geweld en altijd in alle conflicten oplossingen zoeken in gesprek met elkaar.
Laat ons zingend bidden; Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God.

Diaken: God, wij danken u voor het feit dat U ons aan elkaar gegeven hebt.
Wij wensen elkaar vandaag een gezegend nieuw jaar.
Geef ons de kracht heel het jaar door inhoud te geven aan deze wensen door behulpzaam te zijn voor elkaar.
Laat ons zingend bidden; Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God.

Diaken: Bidden wij voor rechters, voor kunstenaars, voor wetenschappers, voor journalisten, voor onderwijzers, voor ouders, voor geestelijke leiders dat zij dankbaar zijn voor hun talenten en vragen dat oprechte naastenliefde en vrede hun hart mag leiden.
Laat ons zingend bidden; Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God.

Diaken: Wij bidden voor de kinderen, voor de ouderen, voor hen die om welke redenen ook aan de kant van de weg staan, voor de zieken, in het bijzonder voor diaken Ronald van Berkel, voor de gekwetste mensen dat zij niet in de steek gelaten worden door God en door de mensen, maar dat zij genade en hulp mogen ontvangen.
Laat ons zingend bidden; Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God.

Diaken: Wij bidden voor Luciana de Vries-Zanoccoli, een Italiaanse journaliste die jarenlang in Nederland heeft gewerkt en de laatste jaren een trouwe bezoekster was in deze kerk, die afgelopen dinsdag plotseling is overleden. Dat zij bij God eeuwige rust moge vinden,
Laat ons zingend bidden; Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God.

Celebrant: God, Vader, Zoon en heilige Geest, luister naar ons danken en bidden en zegen ons vandaag en alle dagen van het nieuwe jaar, wij vragen het op voorspraak van Maria, de Moeder Gods en ook onze Moeder, amen

Dienst van de Eucharistie

Offerandezang:  God wil een tempel bouwen om ons nabij te zijn, ...

Eucharistisch gebed
img020
Heilig, heilig, heilig

Consecratie
Laatste avondmaal Viering
Acclamatie ná de consecratie:
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood, en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade. Amen.

Vredewens
img021
img022
Lam Gods
Communie
Communiezang:  De herdertjes lagen bij nachte ...

Slotgebed
img023Wegzending en Zegen

Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"
img024

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

bluebar
Na de viering

Vandaag  
Bij de koffie:  Linda Langeslag 
In 't winkeltje:  Antonio Schras

img028
Antonio 2016
img025

img026
img029
img030

img031
img032

img033
Foto's:  Teresa Murkens

Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2

   

Afdrukken E-mail