26 februari - 8ste Zondag door het jaar

bluebar
rene200   Vooraf: 10:00 uur

Historische uitleg over
" de Friezenkerk "

Door: René van Hees

Klik hier voor meer informatie. . . . .
  Logo Friezenkerk

De zang wordt verzorgd door - Capella Musica Aeterna - o.l.v. Hans Houtman
Musica Aeterna in de St. Pieter

Hoofdcelebrant: Z.E.H. Bisschop Antoon Hurkmans, rector Friezenkerk 
Concelebrant/predikant
Concelebrant
E.H. Roderick van Attekum, Rome
E.H. Eric van Teijlingen, Amsterdam
E.P. Tiemen Brouwer O.P.
Diaken: E.H. Kees van Duin 
Acoliet: Antonio Schras 
Lectoren: Eerste lezing: Mevr. Ivana Witte, Oud Beierland - Zuid Holland
Tweede lezing: E.H. Egbert Bornhijm, s’ Heerenhoek - Zeeland
Evangelie: Diaken E.H. Kees van Duin, Rome
Voorbeden: Teresa Murkens 
Organist:
Dirigent:
Janko Fraanje
Hans Houtman
Koor: Capella Musica Aeterna uit Hoornaar en omgeving

Intrede:  

Intredezang:  Dankt, dankt nu allen God met hart en mond en handen ...

Welkom door de rector

In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen
img002Vrede zij u
En met uw geest

Broeders en zusters

Ik heet u deze morgen allen hartelijk welkom hier in de Friezenkerk dichtbij het graf van Petrus dichtbij het plein waarop straks paus Franciscus om 12 uur ons de zegen geeft.
Hartelijk welkom het is druk en dat heeft natuurlijk wel iets te maken met Carnaval er zijn mensen die dit gedruis ontvluchten, maar er zijn ook mensen die vakantie hebben een bijzonder woord van welkom aan het koor dat de naam draagt Capella Musica Aeterna o.l.v. Hans Houtman. We zijn blij dat u er bent dat u deze Eucharistieviering met ons wilt vieren. We zijn ook bijzonder blij dat de Christelijke Scholengemeenschap “Willem van Oranje”, Oud-Beierland met meer dan 60 mensen hier in de kerk is. img003We zijn blij dat er concelebranten zijn pater Tiemen Brouwer de Emeritus rector of oud-rector van de Friezenkerk, het is fijn om te merken dat hij betrokken is en blijft bij de Friezenkerk en dat hij ons blijft steunen met al zijn kennis die hij in de loop der jaren heeft opgebouwd.
Eric van Teijlingen is hier met zijn familie en hij is priester van het bisdom Haarlem - Amsterdam en concelebreert mee. En dan is er Roderick van Attekum, Roderick studeert in Rome en hij zal vandaag de predicatie verzorgen. Ik heet u allen hartelijk welkom allen die feest te vieren hebben en allen die hier gekomen zijn om samen geïnspireerd te worden door de Heer zelf die tot ons spreekt en die zijn leven aan ons geeft.
Beginnen we met onze zonden te belijden ons te bekeren tot God om de Eucharistie ook waardig te vieren.
Ik belijd .....
img004
Kyrie
Gloria

Gebed – Dienst van het Woord

img007

img006

Eerste lezing: Uit de Profeet Jesaja 49,14-15
img008Sion zegt:
"De HEER heeft mij verlaten,
mijn God heeft mij vergeten.”
De HEER antwoordt:
"Kan een vrouw haar zuigeling vergeten?
Zou een moeder zich niet meer ontfermen
over het kind van haar schoot?
En ook al zou een moeder haar kind vergeten,
neen, Ik vergeet u nooit!"

Zang na de eerste lezing: Psalm 62   -   C. Goudimel (1514-1572)
img027

Mon ame en Dieu tant seulement                        
Trouve tout son contentement,
Car lui seul est ma
sauve garde
Lui seul est mon roceslevé,
Mon salut, mon fort esprouvé
De tomber trop bas
je n’ai garde. 
Alleen bij God is
mijn ziel gerust,
alleen van Hem
komt mijn redding;
Hij alleen is mijn
rots en redder,
mijn hoge vesting –
ik zal nooit vallen. 

Tweede lezing: Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte 4,1-5
img009Broeders en zusters,

Men moet ons beschouwen als helpers van Christus,
belast met het beheer van Gods geheimen.
Welnu, van een beheerder wordt geëist
dat hij betrouwbaar blijkt.
Mij is echter heel weinig gelegen aan uw oordeel
of dat van enige menselijke instantie.
Ik oordeel niet eens over mijzelf.
Want al ben ik mij van niets bewust,
daarom ga ik nog niet vrijuit.
De Heer is het die over mij oordeelt.
Oordeelt dus niet voorbarig, voordat de Heer gekomen is.
Hij zal wat in het duister verborgen is,
aan het licht brengen,
en openbaar maken
wat er in de harten omgaat.
Dan zal ieder van God de lof ontvangen die hem toekomt.

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Inleiding op het Evangelie:
Refrein: Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.
Voorzang:
Als iemand mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden; en wij zullen tot hem komen.
Refrein: Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.
img010Evangelie: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 6,24-34

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Niemand kan twee heren dienen:
Hij zal de een haten en de ander liefhebben,
ofwel de een aanhangen en de ander verachten.
Gij kunt niet God dienen én de mammon.
Daarom zeg Ik u:
Weest niet bezorgd voor uw leven,
wat ge zult eten of wat ge zult drinken,
en ook niet voor uw lichaam,
wat ge zult aantrekken.
Is het leven niet méér dan het voedsel
en het lichaam niet méér dan de kleding?
Let eens op de vogels in de lucht:
ze zaaien niet en maaien niet
en verzamelen niet in schuren,
maar uw hemelse Vader voedt ze.
Zijt gij dan niet veel méér dan zij?
Trouwens, wie van u is in staat met al zijn tobben
aan zijn levensweg één el toe te voegen?
En wat maakt gij u zorgen over kleding?
Kijkt naar de leliën in het veld:
hoe ze groeien.
Ze arbeiden noch spinnen.
Toch zeg Ik u:
Zelfs Salomo in al zijn pracht
was niet gekleed als een van hen.
Als God nu het veldgewas,
dat er vandaag nog staat en morgen in de oven wordt geworpen,
zó kleedt,
hoeveel te meer dan u, kleingelovigen ?
Maakt u dus geen zorgen over de vraag:
Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken,
of wat zullen wij aantrek¬ken ?
Want dat alles jagen de heide¬nen na.
Uw hemelse Vader weet wel
dat gij al deze dingen nodig hebt.
Maar zoekt eerst het Koninkrijk en zijn gerechtigheid;
dan zal dat alles u erbij gegeven worden.
Maakt u dus niet bezorgd voor de dag van morgen,
want de dag van morgen zorgt voor zichzelf.
Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen leed.”

Acclamatie ná het Evangelie:
U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest in alle eeuwen der eeuwen.

Preek:
img011Goede mensen,

In Nederland is de verkiezingsstrijd losgebarsten. Alle politieke partijen hebben ondertussen hun verkiezingsprogramma gepresenteerd. Vanavond vindt het eerste tv-debat met de lijsttrekkers plaats. Iedere partij heeft zo zijn eigen ideeën over waarin geïnvesteerd moet worden. De crisis is voorbij, de economie groeit, bezuinigen hoeft niet meer: er kan weer geld worden uitgegeven. De ene partij zet in op de zorg, de ander op het onderwijs. Veiligheid is bij iedereen een issue geworden en sommige partijen willen weer terug naar een pensioensleeftijd van 65 jaar.
Geloofsbelijdenis ...  Klik hier voor de volledige tekst van de preek ...

Voorbeden: 
img013
Celebrant: God heeft ons in het bestaan geroepen en leidt ons met zijn liefde.
In dat vertrouwen durven wij nu te bidden:

img012L. -om wijsheid voor bestuurders in Kerk en wereld: dat door hun inzet materiële en geestelijke noden worden geledigd en er meer eenheid mag komen tussen mensen onderling.
Laat ons bidden: Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

L. -om zegen over de jongeren: dat zij voldoende kansen krijgen om hun talenten te ontwikkelen, dat zij mensen mogen zijn met een hart voor de ander.
Laat ons bidden: Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

L. -voor hen die deze dagen als pelgrim in Rome verblijven: dat hun bidden bij de graven van de apostelen Petrus en Paulus hen mag sterken en helpen om moeilijkheden te dragen.
Laat ons bidden: Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

L. -voor onszelf hier bijeen: dat wij van harte willen investeren in onze familieleden, vrienden of mensen die wij op onze levensweg tegenkomen. Dat onze zorg hun leven mag verrijken.
Laat ons bidden: Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

L. -voor onze dierbare overledenen, voor hen die in ons geïnvesteerd hebben: dat God hun leven mag bekronen met een plaats in zijn hemelse woning.
Laat ons bidden: Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

L. -voor levende en overleden familie Van Teijlingen-Van Dijk, voor de overleden Jan Kiesling, en voor Pater Benitius Brevoort, die vaak in de Friezenkerk is voorgegaan in de vieringen, en afgelopen week na een lange ziekte is overleden,
Laat ons bidden: Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Celebrant: Heer onze God, blijf met uw liefde in ons investeren en wil daarom deze gebeden verhoren. Door Christus, onze Heer.

Dienst van de Eucharistie

De Altaartafel wordt in gereedheid gebracht.
img014
img015
img017
Offerandezang:  Alma Redemptoris Mater   -   F. Guerrero (1528-1599)
img020

Alma Redemptoris                           
Mater,
quae pervia caeli
porta manes,
et stella maris,
succurre cadenti,
surgere qui curat
populo:
Tu quae genuisti,
natura mirante,
tuum sanctum
genitorem:
Virgo prius ac
posterius,
Gabrielis ab ore
sumens illud Ave,
peccatorum
miserere. 
Lieve Moeder van
de Verlosser,
altijd open
hemelpoort,
en ster der zee,
help het vallende volk,
dat wil opstaan:
Gij, die voortbracht,
tot verbazing
van alle schepselen,
uw God,
die u voortbracht:
Maagd tevoren
en daarna,
uit Gabriëls mond
aanvaardend de groetenis,
ontferm U over
de zondaars. 

Eucharistisch gebed
img019
Heilig, heilig, heilig

Consecratie
Laatste avondmaal Viering
Acclamatie ná de consecratie: Uw Naam, Heer, zij geprezen, tot in eeuwigheid duurt uw trouw.

Onze Vader
Vredewens
Lam Gods
Communie
Communiezang:  Ave Verum    -  W. Byrd (1543-1623)

Ave verum corpus,
natum
de Maria Virgine,
Vere passum,
immolatum
In cruce pro homine,
Cuius latus perforatum
Fluxit aqua et sanguine,
Esto nobis praegustatum             
In mortis examine.
Iesu dulcis,
O Iesu pie,
O Iesu, fili Mariae! 
Gegroet waarachtig lichaam
geboren uit de Maagd Maria
dat werkelijk heeft geleden
en voor de mens geofferd is
aan het kruis.
Uit wiens doorboorde zijde
water met bloed vloeide.
Wees voor ons een voorsmaak
tijdens de beproeving
van de dood.
O Jezus zoet,
O Jezus getrouw,
O Jezus, Zoon van Maria. 

Slotgebed

Wegzending en Zegen

Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"
img021

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

bluebar
Na de viering
Vandaag  
Bij de koffie:  Annelies Montepili en Riekie van Velzen 
In 't winkeltje:  Antonio Schras 

img022
Antonio 2016
img024Teresa Murkens vierde vandaag haar 70ste verjaardag, dus was er taart.

img023
img025
img026
Dan nog allemaal even op de foto met de jarige.

Foto's:  Peter Hemmes

Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2

   

 

Afdrukken E-mail