19 februari - 7de Zondag door het jaar

bluebar
Teresa Murkens400   Vooraf: 10:00 uur
Historische uitleg over
" de Friezenkerk "

Door: Teresa Murkens

Klik hier voor meer informatie. . . . .
  Logo Friezenkerk
Viering - aanvang 10:30 uur
Celebrant: E.H. Bisschop Antoon Hurkmans, rector Friezenkerk
Acoliet: Antonio Schras
Lectoren: Eerste lezing: Corrie Martens, Breda-Noord Brabant
Tweede lezing: Joan Rijks
Voorbede: Kirsten Kristiansen
Organist. Joost Groenewegen
Voorzangers: Jacob Winter en Zr. Elly van Dijk

Intrede
img001
Intredezang: De vreugde voert ons naar dit huis..... 

Welkom en Inleiding
img004In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Vrede zij u.
En met uw geest.

Broeders en zusters we zijn blij dat de winter ongeveer voorbij is hier in Rome gaat dit wat vlugger dan in Nederland maar vandaag mogen we ook de eerste groep pelgrims weer begroeten van de Krasreizen en op zondagen hebben wij eigenlijk de mensen van buiten nodig om samen met heel veel vreugde de Eucharistie te vieren.

Natuurlijk in de wintermaanden gaat het evengoed door, maar dan zeggen wij tegen elkaar het was toch wel wat dunnetjes vandaag, dat betekend, dat er weinig mensen waren, maar op een ding kunnen we rekenen dat God hier aanwezig is. Dit is het huis van God Hij wil hier wonen en wij mogen hem bezoeken en vandaag mogen we ook luisteren naar de woorden van God en die mogen we proberen te verstaan opdat we ze in ons leven in praktijk kunnen brengen. Ik heet u allen heel hartelijk welkom en hoop dat we samen een mooie ontmoeting hebben met elkaar en met God en dat we gesterkt verder kunnen in ons leven.  
We beginnen met tegenover God en elkaar te bekennen dat we soms tekort schieten we belijden onze zonden;
Ik belijd voor de almachtige God,
En voor u allen,
Dat ik gezondigd heb,
In woord en gedachte,
In doen en laten,
Door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld.
Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maagd,
Alle engelen en heiligen,
En u, broeders en zusters,
Voor mij te bidden tot de Heer onze God.

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.  Amen

Kyrie
Gloria: Eer aan God in de hoge.....
img007

Gebed – Dienst van het Woord

Eerste lezing: Uit het boek Leviticus 19,1-2.17-18
img010De HEER sprak tot Mozes:
"Zeg tot heel de gemeenschap van de Israëlie¬ten:
Wees heilig, want Ik, de HEER uw God, ben heilig.
Wees niet haatdragend tegen uw broeder.
Wijs elkaar terecht:
dan maakt ge u niet schuldig aan de zonde van een ander.
Neem geen wraak op een volksgenoot
en koester geen wrok tegen hem.
Bemin uw naaste als uzelf.
Ik ben de HEER."

Antwoordpsalm na de Eerste Lezing: Barmhartige Heer, genadige God.....

Tweede lezing: Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte 3,16-23
img013Broeders en zusters,

Weet gij niet,
dat gij Gods tempel zijt
en dat de Geest van God in u woont?
Als iemand de tempel van God te gronde richt,
zal God hem te gronde richten.
Want de tempel van God is heilig,
en die tempel zijt gij.
Laat niemand zichzelf iets wijs maken.
Als iemand onder u wijs meent te zijn
- wijs namelijk volgens de normen
van deze tijd die voorbijgaat -
dan moet hij dwaas worden
om de ware wijsheid te leren.
De wijsheid van deze wereld is dwaasheid voor God.
Er staat immers geschreven:
"Hij vangt de wijzen in hun eigen sluwheid',
en elders:
"De Heer kent de gedachten van de wijzen.
Hij weet hoe waardeloos ze zijn.”
Laat daarom niemand zijn heil zoeken bij mensen.
Want alles is het uwe,
of het nu Paulus is of Apollos of Kefas,
wereld, leven of dood,
heden of toekomst,
alles is van u,
maar gij zijt van Christus
en Christus is van God.

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Inleiding op het Evangelie
img016Evangelie: Uit heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs 5,38-48

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Gij hebt gehoord dat er gezegd is:
Oog om oog, tand om tand.
Maar Ik zeg u geen weerstand te bieden aan het onrecht,
maar als iemand u op de rechterwang slaat,
keer hem dan ook de andere toe.
Als iemand u voor het gerecht wil dagen
en uw onderkleed afnemen,
laat hem dan ook het bovenkleed.
Als iemand u vordert één mijl met hem te gaan,
ga er twee met hem.
Geeft aan wie u vraagt,
en wendt u niet af als iemand van u lenen wil.
Gij hebt gehoord dat er gezegd is:
Gij zult uw naaste beminnen en uw vijand haten.
Maar Ik zeg u:
Bemint uw vijanden en bidt voor wie u vervolgen,
opdat gij kinderen moogt worden van uw Vader in de hemel,
die immers de zon laat opgaan over slechten en goeden
en het laat regenen
over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.
Want als gij bemint die u beminnen,
wat voor recht op loon hebt gij dan ?
Doen de tollenaars niet hetzelfde?
En als gij alleen uw broeders groet,
wat voor buitengewoons doet gij dan ?
Doen de heidenen dat ook niet?
Weest dus volmaakt,
zoals uw Vader in de hemel volmaakt is.”

Acclamatie ná het Evangelie:

Preek:   Klik op de balk voor de volledige tekst van de preek ...


img017

img018
img019
Geloofsbelijdenis


Voorbeden:
img028
Celebrant: Leggen wij in vertrouwen onze gebeden voor aan God, onze Vader.

L. Dat onze Paus, onze bisschoppen, priesters en diakens de gelovigen voorgaan in een zich-zelf wegschenkende liefde.
Zingen wij: Heer, onze Heer, genadige God

L. Dat de regeringsleiders en hen die met hen verantwoordelijkheid dragen in hun denken en beslissen vooral de noodlijdende voor ogen hebben.
Zingen wij: Heer, onze Heer, genadige God

L. Voor de jonge ouders dat zij hun kinderen voorgaan in nederigheid, dienstbaarheid en in het delen van verantwoordelijkheid voor de opvoeding.
Zingen wij: Heer, onze Heer, genadige God

L. Voor allen in nood. Dat ze sterk blijven. Dat zij hulp ontvangen. Dat zij troost en steun vinden in gebed en in hun gelovig leven.
Zingen wij: Heer, onze Heer, genadige God

L. Voor alle overledenen, in het bijzonder voor onze familieleden, voor de mensen uit onze geloofsgemeenschap. Vergeten we ook hen niet die achter blijven met een lege plaats naast hun.
Zingen wij: Heer, onze Heer, genadige God

Celebrant: God verhoor de gebeden die we uitgesproken hebben, maar ook de gebeden die leven in ons hart. Wij vragen het op voorspraak van Maria, door Christus onze Heer. Amen

Dienst van de Eucharistie

Offerandezang: Zingt voor de Heer van liefde en trouw.....

img031
Eucharistisch gebed
img033
Heilig, heilig, heilig

Consecratie
Laatste avondmaal Viering
Acclamatie ná de consecratie: Als wij dan eten van dit brood.....

Onze Vader

Vredewens
img035

Lam Gods

Communiezang: En Jezus sprak: Bemint uw vijand ook..... 

Slotgebed

Wegzending en Zegen
img039
img040Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.


bluebar
Na de viering

Vandaag  
Bij de koffie:  Loes van Velzen
In 't winkeltje:  Natalie van Harn

img043
Nathalie v Harn 2016
img042
img047
img049
Foto's:  Teresa Murkens


Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2

   

Afdrukken E-mail