12 februari - 6de Zondag door het jaar

bluebar
Rene   Vooraf: 10:00 uur

Historische uitleg over
" de Friezenkerk "

Door: René van Hees

Klik hier voor meer informatie. . . . .
  Logo Friezenkerk
Viering - aanvang 10:30 uur
Celebrant: E.H. Bisschop Antoon Hurkmans, rector Friezenkerk
Diaken: E.H. Kees van Duin 
Acoliet: Antonio Schras 
Lectoren: Eerste lezing: Hans van den Heuvel uit Ittervoort - Limburg
Tweede lezing: Hans Hoogeveen
Voorbeden: E.H. Kees van Duin 
Organist. Joost Groenewegen 
Zangers: Zr. Elly van Dijk, E.P. Tiemen Brouwer en Sander Evers

Intredezang:  Lof zij de Heer, de almachtige Koni ng der ere. ...
img002
img001
img003

In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.   Allen: Amen
img004Vrede zij u.
En met uw geest.

Broeders en zusters, in de psalmen wordt dikwijls gebeden "gezegend zij die zijn in het huis van de Heer." Het is een mooie begroeting ook in onze gemeenschap hier in de kerk. Het ga u goed hier in het huis van de Heer.

In de kerkgeschiedenis is een ontwikkeling en het merkwaardige is dat in onze kerk er nogal wat jongeren zijn die houden van de oude Mis die ze zelf nooit hebben meegemaakt maar toch hunkeren ze naar de oude Mis.
Dat bestaat dat gegeven, maar gelukkig heeft paus Franciscus ons erop gewezen dat er misschien toch belangrijkere dingen in de wereld gaande zijn dan de nieuwe of de oude Mis.
Het gaat om zorg te hebben voor de armen en zorg te hebben voor elkaar om een gemeenschap te vormen die in alle oprechtheid laat zien hoe goed God is voor zijn mensen.
Een aspect van de oudere Mis dat heeft mij wel altijd gefascineerd, daar zat een opbouw in die tot het einde de mensen vasthield, toen de nieuwere liturgie kwam na het Concilie had ik vaker het idee nu hebben we de preek gehad en nou is het eigenlijk al bijna afgelopen dat andere dat kwam er alleen nog achteraan. Ook paus Franciscus heeft aan degene die preken gezegd, een preek moet zo zijn dat de mensen met heel veel vruchtbaarheid deelnemen aan het eucharistisch gebed aan datgene wat komt na de preek. De Eucharistieviering moet een eenheid zijn we luisteren naar het Woord, we Vieren Gods tegenwoordigheid God die ons wil voeden rondom het altaar, in die zin wens ik u allemaal een goede Viering toe en laten we samen beginnen met onze zonden te belijden en ons te bekeren tot God om de Eucharistie waardig te kunnen Vieren.
img034
Ik belijd voor de almachtige God ...

Gloria

Gebed – Dienst van het Woord

Eerste lezing: Uit het boek Wijsheid van Jezus Sirach 15,16-21
img006Wanneer gij wilt, kunt gij de geboden onderhouden,
en het is ook verstandig te doen wat de Heer behaagt.
Hij heeft vuur en water voor u neergezet:
gij kunt uw hand uitstrekken naar wat ge verkiest.
Voor de mensen liggen het leven en de dood,
en wat een mens behaagt, wordt hem gegeven.
Want groot is de wijsheid van de Heer,
zijn macht is geweldig en Hij ziet alles.
Zijn ogen zijn gericht op wie Hem vrezen
en iedere daad van de mens is Hem bekend.
Hij heeft niemand bevolen te zondigen
en aan niemand verlof gegeven om kwaad te doen.

Psalm tussen de lezingen - Psalm 119 I
Refrein: Een lamp voor mijn voet is uw woord, een helder licht op mijn pad.

Tweede lezing: Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de Christenen van Korinte 2,6-10
Broeders en zusters,
img008Wij spreken onder de volmaakten over wijsheid,
maar dat is niet de wijsheid van deze wereld
of van de machten die deze wereld beheersen,
waarvan de ondergang trouwens op handen is.
Wij verkondigen een goddelijke wijsheid,
die verborgen was,
het geheime plan,
door God van alle eeuwigheid ontworpen
en bestemd voor onze verheerlijking.
Geen van de machthebbers van deze wereld heeft ervan geweten.
Als zij ervan geweten hadden,
zouden zij de Heer der heerlijkheid niet gekruisigd hebben.
Dit zijn de dingen waarvan de Schrift zegt:
"Geen oog heeft ze gezien, geen oor heeft ze gehoord,
geen mens kan het zich voorstellen,
al wat God bereid heeft voor die Hem liefhebben.”
Maar aan ons heeft God het geopenbaard door de Geest,
want de Geest van God doorgrondt alles,
zelfs de diepste geheimen van God.

img009img010

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

img011Inleiding op het Evangelie: Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja

Voorzang: Ik ben het Licht van de wereld, zegt de Heer,
Wie mij volgt zal het levenslicht bezitten.    Joh. 8,12
Allen: Alleluia.Evangelie:
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs 5,17-37
img012In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
(“Denkt niet dat Ik gekomen ben
om Wet of Profeten op te heffen.
“Ik ben niet gekomen om op te heffen,
maar om de vervulling te brengen.
Want voorwaar, Ik zeg u:
Eerder nog zullen hemel en aarde vergaan,
dan dat één jota of haaltje vergaat uit de Wet,
voordat alles geschied is.
Wie dus een van die voorschriften,
zelfs het geringste,
opheft en zo de mensen leert,
zal de geringste geacht worden in het Rijk der hemelen,
maar wie ze onderhoudt en leert
zal groot geacht worden in het Rijk der hemelen.)
Ik zeg u: Als uw gerechtigheid
die van de Schriftgeleerden en Farizeeën niet ver overtreft,
zult gij zeker niet binnengaan in het Rijk der hemelen.
Gij hebt gehoord dat tot onze voorouders is gezegd:
Gij zult niet doden.
“Wie doodt zal strafbaar zijn voor het gerecht.
Maar Ik zeg u:
Alwie vertoornd is op zijn broeder,
zal strafbaar zijn voor het gerecht.
(En wie tot zijn broeder zegt: raka,
zal strafbaar zijn voor het Sanhedrin;
en wie zegt: dwaas,
zal strafbaar zijn met het vuur van de hel.
Als gij uw gave komt brengen naar het altaar
en daar schiet u te binnen
dat uw broeder iets tegen u heeft,
laat dan uw gave voor het altaar achter,
ga u eerst met uw broeder verzoenen
en kom dan terug om uw gave aan te bieden.
Haast u het eens te worden met uw tegenpartij,
zolang ge nog met hem onderweg zijt;
anders zou uw tegenpartij
u wel eens aan de rechter kunnen overleveren,
en de rechter u aan de gerechtsdienaar,
en zoudt gij in de gevangenis worden geworpen.
Voorwaar, Ik zeg u:
Ge zult daar niet uitkomen,
voordat ge tot de laatste penning hebt betaald.)
Gij hebt gehoord dat er gezegd is:
Gij zult geen echtbreuk plegen.
Maar Ik zeg u:
Alwie naar een vrouw kijkt om haar te begeren,
heeft in zijn hart al echtbreuk met haar gepleegd.
(Indien uw rechteroog u tot zonde dreigt te brengen,
ruk het uit en werp het van u weg;
want het is beter voor u,
dat één van uw lichaamsdelen verloren gaat
dan dat heel uw lichaam in de hel wordt geworpen.
En als uw rechterhand u tot zonde dreigt te brengen,
hak ze af en werp ze van u weg;
want het is beter voor u,
dat één van uw lichaamsdelen verloren gaat
dan dat heel uw lichaam in de hel terecht komt.
Ook is er gezegd:
Wie zijn vrouw verstoot,
moet haar een scheidingsbrief geven.
Maar Ik zeg u:
Wie zijn vrouw verstoot,
behalve in geval van ontucht,
brengt haar ertoe echtbreekster te worden;
en wie een verstoten vrouw huwt,
begaat echtbreuk.)
Eveneens hebt gij gehoord,
dat tot onze voorouders gezegd is:
Gij zult geen valse eed doen,
maar gij zult voor de Heer uw eden houden.
Maar Ik zeg u in het geheel niet te zweren;
(noch bij de hemel,
want dat is de troon van God;
noch bij de aarde, want dat is zijn voetbank;
noch bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote Koning.
Ook bij uw hoofd moet gij niet zweren,
want gij kunt niet één haar wit of zwart maken.)
Maar uw ja moet ja zijn en uw neen, neen;
en wat daar nog bij komt, is uit den boze.”

Acclamatie ná het Evangelie:  Allen: Alleluia.

img014

Preek:    Klik op de balk voor de volledige tekst van de preek ...

Geloofsbelijdenis

Voorbeden:

Celebrant: dierbare broeders en zusters verenigen wij ons in gebed. Leggen wij in geloof onze zorgen, onze dankbaarheid, onze vragen voor aan God die onze Vader is en die weet wat wij nodig hebben.
img017
Diaken: Bidden wij voor Paus Franciscus, voor de bisschoppen, priesters en diakens dat zij met respect spreken over de wet die niet wordt opgeheven, dat zij de kunst verstaan om de weg te wijzen naar de vervulling van de wet.
Zingen wij samen; Te rogámus, audi nos.

Diaken: Bidden wij voor de regeringsleiders en allen die verantwoordelijkheid dragen in onze samenleving. Dat zij beseffen dat het in het leven om meer gaat dan de wet alleen. Dat zij hun medemensen niet alleen de weg wijzen door woorden, maar vooral door een leven dat getuigt van liefde en waarheid.
Zingen wij samen; Te rogámus, audi nos.

Diaken: Bidden wij voor onze broeders en zusters in nood. Voor zieken, gevangenen, voor eenzamen en voor stervenden. Dat zij mogen ondervinden dat God hun leven wil herstellen, heel wil maken. Dat zij de kracht krijgen om te blijven geloven.
Zingen wij samen; Te rogámus, audi nos.

Diaken: Bidden wij voor de kinderen en voor de jongeren. Dat zij leren begrijpen dat wetten nodig zijn om samen te leven. Mogen zij echter eveneens ervaren hoe mooi het is meer te doeN dan dat je moet doen.
Zingen wij samen; Te rogámus, audi nos.

Diaken: Bidden wij voor de gemeenschap rond de Friezenkerk. Voor Liesbeth Tavanti die een heupoperatie moet ondergaan. Dat zij als gemeenschap de rijkdom, te mogen leven in de nabijheid van Petrus, in het centrum van de wereldkerk, blijft delen met hun landgenoten.
Zingen wij samen; Te rogámus, audi nos.

Diaken: Bidden wij voor de overledenen, in het bijzonder voor Dolly van Mierlo die vandaag jarig zou zijn, dat zij en al onze overleden broeders en zusters bij God de vervulling vinden van hun leven.
Zingen wij samen; Te rogámus, audi nos.

Celebrant: Vader in de hemel wij vragen U al onze gebeden op voorspraak van Maria, van de Aartsengel Michael, van de heilige Willibrordus, van de Heilige Magnus te verhoren, door Christus onze Heer. Amen

Dienst van de Eucharistie

img019

Offerandezang: Wel zalig wie de rechte wegen gaan, wie in de regels van Gods wijsheid treden. ...
img007
Eucharistisch gebed
img020
Heilig, heilig, heilig

Consecratie
Laatste avondmaal Viering
Acclamatie ná de consecratie: Laudate omnes gentes, laudate Dominum. (2X)

Onze Vader

Vredewens
img021
Lam Gods
Communie
Communiezang:  God die ons heeft voorzien en kent bij onze naam, ...

Wegzending en Zegen
img022
Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"
img023

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

bluebar
Na de viering
Vandaag  
Bij de koffie:  Jeanne de Leeuw 
In 't winkeltje:  Antonio Schras 

img029Felicitaties van de rector voor Antonio Schras op zijn 71ste verjaardag en er is natuurlijk een tractatie.

img027

img028
img024

img025
img026
img030

img032
img031
Foto's:  Teresa Murkens

Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2

   

 

Afdrukken E-mail