5 februari - 5de Zondag door het jaar

bluebar
Peter Hemmes200   Vooraf: 10:00 uur

Historische uitleg over
" de Friezenkerk "

Door:  Peter Hemmes

Klik hier voor meer informatie. . . . .
  Logo Friezenkerk

Viering - aanvang 10:30 uur

Celebrant: E.H. Antoine Bodar
Diaken E.H. Kees van Duin 
Acoliet: Antonio Schras
Lectoren: Eerste lezing: Mevr. Ludie Gootjes-Klamer uit Zwolle - Overijssel
Tweede Lezing: Z.Exc. Hans Hoogeveen, Rome
Voorbeden: Kirsten Kristiansen 
Organist. Sander Evers 
Voorzangers: E.H. Pierre-Paul Walraet, Zr. Elly van Dijk en Jacob Winter 

Intrede:  
img001
Intredezang:  Hier wordt een huis voor God gebouwd ...

Welkom en Inleiding
img002In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
U allen van harte welkom, een speciaal welkom aan de
studenten van de Gereformeerde Hogeschool Viaa uit Zwolle, die vandaag met ons mee Vieren.

Kyrie
Gloria

Gebed – Dienst van het Woord

Eerste lezing: Uit de Profeet Jesaja 58,7-10
img003Dit zegt de HEER:
“Deel uw brood met de hongerige,
neem de dakloze zwervers op in uw huis,
kleed de naakten die gij ziet,
en keer u niet af van uw medemensen.
Dan zal uw licht stralen als de dageraad,
uw genezing zal voorspoedig zijn;
uw gerechtigheid zal voor u uitgaan,
de glorie van de HEER u op de voet volgen.
Wanneer gij dan tot de HEER bidt, zal Hij u verhoren,
wanneer gij dan tot Hem roept zal Hij antwoorden:
“Hier ben ik”.
Wanneer gij uit uw midden de onderdrukking verwijdert
en de dreigende vingers en de kwaadsprekerij,
wanneer gij uw hart voor de hongerige opent
en de mistroostige verzadigt,
dan straalt uw licht in de duisternis,
dan wordt uw nacht als de middag.”
Zo spreekt de almachtige HEER.

Psalm na de eerste Lezing:   Psalm 119 II
Een smekeling, zo kom ik tot uw troon: leg met uw woord beslag op mijn gedachten
opdat ik in het licht der waarheid woon.

Tweede lezing: Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte 2,1-5

Broeders en zusters,
img004toen ik u het getuigenis van God kwam verkondigen,
deed ik dat niet
met vertoon van welsprekendheid of geleerdheid.
Ik had mij voorgenomen u geen enkele wetenschap te brengen
dan die van Jezus Christus en zijn kruis.
Bovendien voelde ik mij toen zwak, nerveus en angstig.
Het woord dat ik u verkondigde,
had niets te danken aan de overredingskracht van de 'wijsheid',
maar het getuigde van de kracht van de Geest:
uw geloof moest niet steunen op menselijke wijsheid,
maar op de kracht van God.

img005Inleiding op het Evangelie
Alleluia, alleluia, alleluia
Uw woorden, Heer, zijn geest en leven.
Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven.

Evangelie: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs 5,13-16

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
"Gij zijt het zout der aarde.
Maar als het zout zijn kracht verliest,
waar mee zal men dan zouten?
Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen
en door de mensen vertrapt te worden.
Gij zijt het licht der wereld.
Een stad kan niet verborgen blijven
als ze boven op een berg ligt!
Men steekt toch ook niet een lamp aan
om ze onder de korenmaat te zetten,
maar men plaatst ze op de standaard,
zodat ze licht geeft voor allen die in huis zijn.
Zo moet ook uw licht stralen voor het oog van de mensen,
opdat zij uw goede werken zien
en uw Vader verheerlijken die in de hemel is.”

Acclamatie ná het Evangelie:
U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen.

Preek:
img006
Geloofsbelijdenis
img007
Voorbeden:
img008Celebrant:  Heer onze God, Vader van ons allen, luister naar onze gebeden:

Lector: Dat wij de kracht krijgen door Gods genade het zout der aarde te zijn, om zo de wereld smaakvoller en meer in vrede te doen zijn.
Laat ons bidden; Heer, verhoor mijn gebed; laat mijn roepen U bereiken.

Lector: Dat wij gestalte mogen geven aan Christus als het Licht voor de volkeren, opdat Hij ons leert en gunt deel te krijgen aan Zijn goddelijk licht.
Laat ons bidden; Heer, verhoor mijn gebed; laat mijn roepen U bereiken.

Lector: Voor alle christenen: dat wij, die de naam van Christus dragen, moedig en fier uitkomen voor ons geloof door daarvan te getuigen in woord en daad – zowel wereldwijd als in Nederland.
Laat ons bidden; Heer, verhoor mijn gebed; laat mijn roepen U bereiken.

Lector: Voor de ongelovigen en anders gelovigen – dat zij God op hun eigen wijze zoeken en zo ook vinden.
Laat ons bidden; Heer, verhoor mijn gebed; laat mijn roepen U bereiken.

Lector: Voor de zwakken, de zieken, de bejaarden, de verdrukten, de thuislozen en de vluchtelingen, opdat God hen troost en nabij is en wij zelf niet van hen afzien maar onze verantwoordelijkheid voor hen willen dragen.
Laat ons bidden; Heer, verhoor mijn gebed; laat mijn roepen U bereiken.

Lector: Uit dankbaarheid ter gelegenheid van een 50-jarig huwelijk,
Laat ons bidden; Heer, verhoor mijn gebed; laat mijn roepen U bereiken.

Lector: Voor de intenties die verborgen leven in ons hart.
Laat ons bidden; Heer, verhoor mijn gebed; laat mijn roepen U bereiken.

Celebrant:
Heer onze God, Gij zijt het eeuwige Licht en Gij hebt Uw Zoon aangesteld als het Licht voor de volkeren. Verhoor onze gebeden en laat ons deelhebben aan de wereld als het zout daarvan en wil ons in Uw licht opnemen, zodat wij van u als lichtstralen mogen getuigen.

Dienst van de Eucharistie
img009
img010

img011

img013
Offerandezang:  Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig en hoe onzegbaar ons nabij. ...

Eucharistisch gebed
img012
Heilig, heilig, heilig

Consecratie
Laatste avondmaal Viering
Acclamatie ná de consecratie:
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade. Amen.

Vredewens
img014
img015
Lam Gods
Communie
Communiezang:  Hij die van God is gekomen droeg door de wereld een licht, ...

Slotgebed
img019
Wegzending en Zegen
img020
Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"
img021

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

bluebar
Na de viering
Vandaag  
Bij de koffie:  Linda Langeslag
In 't winkeltje:  Antonio Schras

img024
Antonio 2016
img025

img026
img023
img022
Foto's:  Peter Hemmes

Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2

   

Afdrukken E-mail