3 december - 1ste Zondag van de Advent - Jaar B

Teresa Murkens400   Vooraf: 10:00 uur
Historische uitleg over
" de Friezenkerk "
Door: Teresa Murkens

Klik hier voor meer informatie. . .
  Logo Friezenkerk
bluebar
Viering - aanvang 10:30 uur

Hoofdcelebrant: Z.E.H. Mgr. Dirk Smet, rector Belgisch College in Rome 
Concelebrant: E.H. Servaas Bosch uit Mechelen België
Diaken: E.H. Kees van Duin 
Acoliet: Antonio Schras 
Lectoren: Eerste lezing: Monique Walrave uit Rotterdam - Zuid Holland
Tweede lezing: Theo van Werkhoven uit Rotterdam - Zuid Holland
Voorbeden: Teresa Murkens 
Organist. Joost Groenewegen 
Zangers: Jacob Winter, Sander Evers, E.P. Pierre-Paul Walraet O.S.C. en
E.P. Piet Cuijpers S.D.S. 

Intrede:  
img019Intredezang:  Verheft uw hart, weest welgemoed, ...

Welkom en Inleiding  
img001
Welkom aan de parochianen van deze Friezenkerk, aan de trouwe bezoekers, aan alle bedevaarders uit Nederland en Vlaanderen o.a. een groepje van 10 personen o.l.v. mr. J. Bakker uit Rotterdam en aan alle occasionele bezoekers…

Vandaag vieren wij de eerste zondag van de advent en treden daarmee een nieuw kerkelijk jaar binnen. De evangelist Marcus zal daarbij onze gids zijn, en ons zondag na zondag het levengevend woord van Jezus aanreiken als oriëntatie en voedsel op onze levensweg.

Deze eerste adventszondag roept Jezus ons op tot alertheid en waakzaamheid voor het komen van God in ons leven, heel dikwijls op de meest onverwachte momenten en in de minst verwachte gestalten.

Laten wij ons daadwerkelijk, met Zijn genade, in de goede richting keren opdat we de afspraak met Hem niet zouden missen.

Geven we nu uiting aan onze bekeringswil door ons af te keren van zonde en kwaad in het belijden van onze schuld.

Ik belijd…

Moge de barmhartige God zich over ons ontfermen onze zonden vergeven en ons geleiden naar het eeuwig leven.

Lied bij het ontsteken van de Adventskaars
img002Refrein: Sla uw ogen op naar het licht daar is de Heer.

Luister volk dat in het donker woont
in licht en glorie zal de Heer verschijnen.
Weet dat dan uw nacht ten einde is,
de dageraad komt nader vervuld is de gerechtigheid in die dagen.  Refrein:

img003
Kyrie

Gebed – Dienst van het Woord

Eerste lezing: Uit de profeet Jesaja 63,16-19; 64,2-7
img004Gij HEER zijt onze Vader,
Gij onze Verlosser
en uw Naam is eeuwig!
Waarom, HEER, liet Gij ons van uw wegen afdwalen,
zodat ons hart verstokt werd en U niet meer vreesde?
Keer U weer tot ons
omwille van uw dienaren.
Omwille van de stammen die uw eigendom zijn.
Scheur toch de hemel open en daal af
en de bergen zullen beven voor uw aanblik.
Gij alleen zijt God
en Gij staat bij
alwie op U durft hopen.
Gij komt hen tegemoet
die met vreugde gerechtigheid beoefenen,
die bij al wat ze doen aan U denken!
Vertoornd waart Gij op ons
maar wij volhardden in het kwaad:
hoe zouden wij ooit redding kunnen vinden?
Wij allen waren als onreinen,
onze goede werken als kleding door stonden bevuild;
als bladeren zijn we afgevallen
en de wind van onze zonden heeft ons meegevoerd.
Niemand die eraan dacht uw Naam aan te roepen,
die op U zijn vertrouwen durfde stellen:
Gij had immers uw aangezicht van ons afgewend
en Gij had ons prijsgegeven aan onze zonden.
Toch zijt Gij, HEER, onze Vader;
wij zijn het leem, Gij de boetseerder:
wij zijn slechts het werk van uw handen.
Blijf niet eindeloos op ons vertoornd, HEER,
en wil onze ongerechtigheid niet voor altijd indachtig zijn.
Zie op ons neer: wij zijn uw volk!

Tussenpsalm 25 I
img005
Refrein: Naar U gaat mijn verlangen, Heer,
Heer, mijn God, ik ben zeker van U.

Tweede lezing: Uit de eerste brief van de heilig apostel Paulus aan de christenen van Korinthe 1,3-9
img006Genade voor u en vrede,
vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus!
Steeds weer zeg ik God dank voor zijn genade
die u in Christus Jezus is gegeven.
Want in Christus zijt gij,
naarmate zijn getuigenis bij u ingang vond,
in ieder opzicht rijk begiftigd
met alle gaven van woord en kennis.
Op dit punt komt gij niets te kort,
terwijl gij vol verwachting uitziet
naar de openbaring van onze Heer Jezus Christus.
Hij zal u ook doen standhouden tot het einde
zodat u geen blaam treft op de dag van onze Heer Jezus.
God is getrouw,
die u geroepen heeft tot gemeenschap met zijn Zoon
onze Heer Jezus Christus.

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
img007
De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Inleiding op het Evangelie
img008
Refrein: Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.
Voorzang: Bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht,
en heel de mensheid zal Gods redding aanschouwen.  Refrein:

Evangelie: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 13,33-37

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Weest op uw hoede, weest waakzaam;
want gij weet niet wanneer het ogenblik daar is.
Het is ermee als met een man die in het buitenland vertoeft.
Bij het verlaten van zijn huis
heeft hij aan zijn dienaars het beheer overgedragen,
aan ieder zijn taak aangewezen
en de deurwachter bevolen waakzaam te zijn.
Weest dus waakzaam,
want ge weet niet wanneer de heer des huizes komt,
‘s avonds laat of midden in de nacht,
bij het hanengekraai of ‘s morgens vroeg.
Als hij onverwachts komt
laat hij u dan niet slapend vinden.
En wat Ik tot u zeg, zeg Ik tot allen
weest waakzaam!”

Acclamatie ná het Evangelie:
Lof en heerlijkheid, wijsheid en dank, eer, macht en sterkte aan onze God,
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid.

Preek:

img009We zitten nu volop in de donkere dagen. ´s Morgens later licht en ´s avonds later donker. De nacht knabbelt aan de dag van voor en van achter. En wij kijken al uit naar de kortste dag van het jaar want dan gaat het licht de duisternis overwinnen. Donkere dagen hebben een invloed op onze stemming. Mensen kunnen last hebben van die duisternis. Maar meer nog dan het externe licht, heeft een mens nood aan innerlijk licht, aan zingeving, aan een innerlijk evenwicht, aan innerlijke vrede en aan vrede in de wereld. De boodschap van het evangelie van vandaag is een duidelijke aansporing: “wees waakzaam”. Laat het donker geen meester worden over uw gedachten, over uw gevoelens, over uw handelen. Paus Franciscus bracht deze week op zijn eigen onverbloemde wijze deze boodschap in Myanmar en Bangladesh. Zijn komst was een lichtpunt voor de mensen in die beide landen. ...  Klik hier voor de volledige tekst van de preek.....

img010
img011
img012
img013
Geloofsbelijdenis

Voorbeden: 
img014
Celebrant:
In het vertrouwen dat God in Jezus naar ons toekomt, durven wij bidden:

Lector: Voor de Kerk, verspreid over de hele wereld: om vertrouwvolle hoop,
om een voortdurende bekering en een hernieuwde openheid voor Gods Geest.
Laat ons zingend bidden: Kyrie eleison, kyrie eleison.

Lector: Voor hen die verantwoordelijkheid dragen in Kerk en samenleving: om wijsheid en moed
om beslissingen te nemen die het welzijn van alle mensen bevorderen.
Laat ons zingend bidden: Kyrie eleison, kyrie eleison.

Lector: Voor de profeten van onze tijd die ook in tegenstroom blijven oproepen
tot waakzaamheid en vertrouwen, tot rechtvaardigheid en solidariteit.
Laat ons zingend bidden: Kyrie eleison, kyrie eleison.

Lector: Voor alle mensen voor wie de toekomst duister is:
om nieuw uitzicht en perspectief, om mensen die hen nabij zijn.
Laat ons zingend bidden: Kyrie eleison, kyrie eleison.

Lector: Voor ons hier aanwezig: om een open hart dat bereid is zich te bekeren
en de weg van de Heer te bewandelen.
Laat ons zingend bidden: Kyrie eleison, kyrie eleison.

Celebrant: Goede Vader, wij danken U
omdat Gij niet ophoudt voor ons te zorgen.
Leer ons waakzaam zijn zodat wij klaar zijn voor de komst van Jezus, uw Zoon en onze Heer.
Amen

Dienst van de Eucharistie

img015De Altaartafel wordt in gereedheid gebracht

Offerandezang: Nu daagt het in het oosten, het licht schijnt overal: ...

Eucharistisch gebed
img016
Heilig, heilig, heilig
img017
Consecratie
Acclamatie ná de consecratie:

Onze Vader

Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens
img018
Lam Gods
Communie

Communiezang:  Roráte cæli désuper, et nubes pluant iustum.

Slotgebed

Wegzending en Zegen
img020
De adventsliturgie heeft ons vandaag opgeroepen om te leven als waakzame mensen. Laten we precies in deze donkerste dagen van het jaar biddend en verlangend uitzien naar het Licht dat in Jezus onze levensweg richting en uitkomst biedt.
Daarbij zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en H. Geest.

img021Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"

                                           Mijn schild ende betrouwen                     
                                           zijt Gij, o God mijn Heer,
                                          op U zo wil ik bouwen,                   
                                          verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

bluebar
Na de viering

Vandaag  
Bij de koffie:  Loes van Velzen 
In 't winkeltje:  Antonio Schras 

img012
Antonio 2016
img012
img012
img012
img012
Foto's:  Teresa Murkens

Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2

   

Afdrukken E-mail