27 augustus - 21ste zondag door het jaar

bluebar
Lidy Peters 2016b   Vooraf: 10:00 uur

Historische uitleg over
" de Friezenkerk "

Door: Lidy Peters

Klik hier voor meer informatie. . . . .
  Logo Friezenkerk
bluebar
Viering - aanvang 10:30 uur

Hoofdcelebrant: Z.E.H. André Schaminée
Diaken: E.H. Kees van Duin
Acoliet: Antonio Schras
Lectoren: Eerste lezing: Z.Exc.Mr.Dr. Hans Hoogeveen, Ambassadeur bij de FAO-Rome
Tweede lezing: Linda Langeslag - Rome
Voorbede: E.H. Kees van Duin
Organist. Sander Evers
Zangers: Zr. Elly van Dijk fdnsc. en E.P. Pierre-Paul Walraet

Intrede 
img030

Intredezang: 
Wij zoeken u, als wij samen komen.....

Welkom en Inleiding
In de naam van de Vader, en de Zoon en de heilige Geest, Amen.

Ik wens U allen welkom in deze kerk op deze 21e zondag door het jaar.  Een snelle blik op de lezingen die we zo dadelijk zullen gaan horen, duidt aan dat het hoofdthema van vandaag gaat over leiderschap. In de eerste lezing uit de Profeet Jesaja horen we dat Shebna, die gouverneur van het koninklijk paleis was ten tijde van Koning Hezekia, uit zijn ambt gezet gaat worden vanwege zijn malafide praktijken. In het evangelieverhaal daarentegen wordt Petrus door Jezus juist tot leider van de kerk aangesteld. En met Paulus in de tweede lezing kunnen we uitroepen: O, God, hoe ondoorgrondelijk zijn Uw oordelen, en hoe onnaspeurlijk Uw wegen! We denken straks wat verder na over dit thema in de overweging.

Schuldbelijdenis:

Beginnen we nu deze viering met God te vragen om ons ontvankelijk te maken voor Zijn Woord en Zijn Genade. Belijden wij onze tekortkomingen en nalatigheden in dit Gebed om Vergeving:

Heer, U bent de Weg die leidt naar Gods Huis; voor de vele malen dat we geweigerd hebben die weg te zoeken en te volgen,
Heer, ontferm U over ons.

Heer, U bent het Woord der Waarheid; voor al die keren dat we niet naar dat Woord hebben willen luisteren, omdat we bevreesd waren voor Uw uitnodiging en liever deden waar we zin hadden,
Christus, ontferm U over ons.

Heer, U bent de Bron van alle Leven; voor al die momenten in ons ver en nabij verleden dat we niet van die bron wilden drinken en ook voor anderen de weg ernaar afsloten,
Heer, ontferm U over ons.

Moge de liefhebbende en barmhartige God ons genadig zijn, ons vergeving schenken voor alles wat we verkeerd deden, en ons begeleiden op ons levenspad dat leidt naar het Vaderhuis, waar Hij woont met de Zoon en de Heilige Geest, nu en altijd en tot in de eeuwen der eeuwen, Amen.

Kyrie: Heer ontferm U.....
Gloria: Eert God die onze Vader is.....

Gebed – Dienst van het Woord

Openingsgebed:
God van Liefde en Trouw, we zijn hier bijeen gekomen als Uw familie om samen deze Eucharistie te vieren waarin we willen luisteren naar Uw woord en brood willen breken en delen met elkaar in de dienst van de Tafel. Wij weten dat Gij hier aanwezig zijt en ons uitnodigt om van Uw Liefde te getuigen en door te geven aan diegenen die ons levenspad kruisen. Help ons om deze uitdaging met vertrouwen te aanvaarden en zo bij te dragen tot de opbouw van Uw Koninkrijk hier op aarde. Dit vragen we U door Jezus Christus onze Heer. Amen

Eerste Lezing: 
Uit de Profeet Jesaja 22,19-23
img022
Zo spreekt de HEER tot Shebna, de overste van de tempel:
“Ik zal u van uw post verjagen
en u stoten uit uw ambt.
En dan zal Ik mijn dienaar roepen,
Eljakim, de zoon van Chilkia,
en hem bekleden met uw gewaad,
hem tooien met uw sjerp
en aan hem uw taak in handen geven.
Hij zal een vader zijn
voor de bewoners van Jeruzalem
en voor het huis van Juda.
De sleutel van Davids huis
zal Ik op zijn schouder leggen,
en als hij opendoet, zal niemand sluiten,
en als hij sluit, zal niemand opendoen.
Ik zal hem vastslaan
als een spijker op een stevige plek,
en hij wordt een erezetel
voor het huis van zijn vader.”
Zo spreekt de almachtige HEER.

Antwoordpsalm 138 na de eerste Lezing: Uw uitgestrekte hand, Heer, is mijn redding.....
img029

Tweede Lezing: Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome 11,33-36
img020
O onpeilbare rijkdom van Gods wijsheid en kennis!
Hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn beslissingen,
hoe onnaspeurlijk zijn wegen!
Wie kent de gedachte des Heren?
Wie is zijn raadsman geweest?
Wie kan vergoeding eisen
voor wat hij God heeft gegeven?
Want uit Hem en door Hem en voor Hem
zijn alle dingen.
Hem zij de glorie in eeuwigheid! Amen.

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Inleiding op het Evangelie

Evangelie: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 16,13-20

In die tijd kwam Jezus in de streek van Caesarea van Filippus
en Hij stelde zijn leerlingen deze vraag:
“Wie is, volgens de opvatting van de mensen, de Mensenzoon?”
Zij antwoordden:
“Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia,
weer anderen Jeremia of een van de profeten.”
“Maar gij - sprak Hij tot hen -, wie zegt gij dat Ik ben?”
Simon Petrus antwoordde:
“Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God.”
Jezus hernam:
“Zalig zijt gij, Simon, zoon van Jona,
want niet vlees en bloed hebben u dit geopenbaard
maar mijn Vader die in de hemel is.
Op mijn beurt zeg Ik u:
Gij zijt Petrus;
en op deze steenrots zal Ik mijn kerk bouwen
en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen.
Ik zal u de sleutels geven van het Rijk der hemelen
en wat gij zult binden op aarde zal ook in de hemel gebonden zijn,
en wat gij zult ontbinden op aarde
zal ook in de hemel ontbonden zijn.”
Daarop verbood Hij zijn leerlingen nadrukkelijk

Acclamatie ná het Evangelie: Waardig zijt Gij, onze Heer en onze God.....
img019

Preek:   
img016
 Hebt U er zo vaak last van? Een hele bos sleutels in je broekzak? Dat geldt vooral voor heren natuurlijk, want de meeste dames doen die gewoon in de tas die ze bij zich dragen. En we kunnen echt niet buiten die sleutels, want hoe komen we anders ons afgesloten huis binnen of starten we de auto? Ik weet wel, dat je tegenwoordig ook meer en meer met een code via een appje op je smartphone of een plastic kaartje je deur kunt open maken.

Klik hier voor de volledige tekst van de preek.....

img013

Geloofsbelijdenis

Voorbeden: 
Voorganger: Laten we nu in vol vertrouwen onze gebeden aanbieden aan de liefdevolle God die ons geluk wil en niet onze ondergang, en laten we bidden voor ware vrede, vreugde en geluk voor iedereen. Op de nu volgende gebeden antwoorden wij: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

img011
L. Laten we bidden voor de opvolger van Petrus, Paus Franciscus, dat hij ons mag blijven inspireren en ons bewust mag maken dat ons geloof zich allereerst moet uitdrukken in liefde voor onze medemens, dichtbij en veraf, er zijn voor de ander en klaar staan voor elkaar.
Laat ons bidden en zingen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

L. We bidden ook voor diegenen die moeite hebben met de huidige ontwikkelingen in de Kerk, die zich blijven vastklampen aan regeltjes, wetjes, tradities en uiterlijk vertoon en zo uit het oog dreigen te verliezen wat echt belangrijk is, een liefdesband met de Heer en met elkaar. Dat zij mogen begrijpen dat de Sabbath is gemaakt voor mensen en niet mensen voor de Sabbath.
Laat ons bidden en zingen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

L. Wij bidden voor onze wereld, waarin we elke dag geconfronteerd worden met oorlogsdreigingen, interne politieke onrust, natuurrampen, armoede, slavernij en verslaafdheid, dat alle mensen, vooral politieke leiders, tot het inzicht mogen komen dat alleen respect voor elkaar en voor bestaande culturele en religieuze verschillen, alsook zorg voor de schepping, een dreigende catastrofe kunnen afwenden.
Laat ons bidden en zingen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

L. Laten we bidden voor de slachtoffers van de mensenhandel, die vaak als slaven verkocht worden, en ook voor de vele migranten die hun land verlaten op zoek naar een beter leven, maar vaak in mensonterende omstandigheden terecht komen, dat de internationale gemeenschap alles in het werk mag stellen om tot een menswaardige oplossing te komen.
Laat ons bidden en zingen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

L. En tenslotte denken wij aan de vele zieken, zowel thuis, als in ziekenhuizen of verpleeginrichtingen, en aan mensen die pijn lijden of wanhopig dreigen te worden door de grote onzekerheid waarin ze leven, dat zij medemensen mogen ontmoeten, die hen bijstaan en met liefde omringen. En we gedenken ook onze geliefden die gestorven zijn, dat zij rust en vrede mogen vinden bij de God van Leven.
Laat ons bidden en zingen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

Voorganger: Goede en lieve God, dit zijn de gebeden die we hardop uitgesproken hebben, maar Gij kent al onze wensen en noden, al voordat wij die kenbaar maken. Geef ons wat goed voor ons is, ook al begrijpen wij dat niet altijd. We weten dat Gij ons lief hebt. Mogen wij hiervan meer en meer overtuigd zijn,, en moge dat ons kracht geven in moeilijke dagen. Dit vragen wij U door Jezus Christus, die met U en de Heilige Geest leeft  tot in eeuwigheid, Amen.

Dienst van de Eucharistie

Offerandezang: Christus, Gij Heer van alle dingen.....

Gebed over de gaven:
Goede en Liefdevolle God, wij hebben brood en wijn op dit altaar geplaatst, en wij willen ook onszelf aan U aanbieden. Wij vragen U om al deze gaven te aanvaarden en wij weten in dankbaarheid dat Gij ze aan ons zult teruggeven als het Lichaam en Bloed van Uw veelgeliefde Zoon. In Uw genade, laat ook ons steeds meer gelijken op Uw Zoon en geef ons kracht om ware getuigen te zijn van Uw liefde voor ons allen. Wij vragen U dit door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Eucharistisch gebed

img010

Heilig, heilig, heilig

img009

Consecratie


Acclamatie ná de consecratie:
Voorganger: Dit is het sacrament van het geloof.
Allen: Heer Jezus, wij verkondigen Uw dood en wij
belijden tot gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens
Lam Gods
Communie
Communiezang: Wie zeggen mensen, dat onze Heer is.....

Slotgebed
Laten we deze viering besluiten in gebed:
God van Liefde en Kracht, in deze viering zijn wij gesterkt door Uw Woord en Sacrament. Wij danken U voor het vertrouwen dat Gij ook in ons stelt, dat Gij ons uitgekozen hebt om Getuigen te zijn van Uw Liefde en Barmhartigheid ondanks onze beperkingen en vaak ook ons gebrekkig geloof. Blijf ons nabij en laat ons mensen zijn die bereid zijn om met de sleutel van Uw liefde een heils-perspectief te openen voor de mensen die ons levenspad kruisen, zoals Jezus die taak ook aan Petrus en de Apostelen toevertrouwd heeft. Hij die nu leeft met U en de Heilige Geest tot in de eeuwen der eeuwen.

Ik wens U allen nog een hele mooie Zondag toe en een aangename week.
En gaan we nu heen in vrede, gesterkt door de Zegen van de Drie-Ene God die we noemen, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Wegzending en Zegen
img023

img006
Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

bluebar


Vandaag na de viering

Bij de koffie:  Linda Langeslag en Loes van Velzen
In 't winkeltje:  Antonio Schras

img008

img001

img002

img003

img004

img005

Foto's: Lidy PetersOndersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2

Afdrukken E-mail

Archief 2019