13 augustus - 19de Zondag door het jaar

bluebar
Teresa Murkens400   Vooraf: 10:00 uur

Historische uitleg over
" de Friezenkerk "

Door: Teresa Murkens

Klik hier voor meer informatie. . . . .
  Logo Friezenkerk

img012
bluebar
Viering - aanvang 10:30 uur

Hoofdcelebrant: E.P. Tiemen Brouwer, O.P. 
Concelebranten: E.P. Theodorus van Kampen O.F.M.Conv.
E.H. Harrie Smeets uit Venray - Limburg
Diaken: E.H. Kees van Duin 
Acoliet: Antonio Schras 
Lectoren: Eerste lezing: Marieke Collignon uit Gorkum - Zuid-Holland
Tweede lezing: Kirsten Kristiansen
Voorbeden: Teresa Murkens 
Organist. E.P. Pierre-Paul Walraet O.S.C. 
Zanger: Zr. Elly van Dijk FDNSC 

Intrede:  
img012
Intredezang:  Hier wordt een huis voor God gebouwd waar menen samenkomen. ...

Welkom en Inleiding

In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen.
img012De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest
zij met u allen.

En met uw geest.

Op deze 19de zondag door het jaar zijn we vanmorgen samengekomen om te bidden en Eucharistie te vieren. Eucharistie betekent: maaltijd van dankzegging. Hoeveel is er niet om dank voor te zeggen? En toch, hoeveel is er niet dat we aannemen alsof het maar heel gewoon is, terwijl we God dankbaar moeten zijn, dat we het kunnen/mogen beleven: het leven zelf, de natuur, lieve mensen om ons heen, het geloof dat we hebben meegekregen en voor een aantal vanmorgen onder u: dat u deze tocht naar Rome heeft kunnen maken om vele goede ervaringen op te doen in deze stad, centrum van de kerk, stad van cultuur. God verschijnt niet in heftige natuurverschijnselen, horen we in de eerste lezing, maar in de zachte bries, in de stilte. Laten we het stil maken in onszelf, onze ziel als een vruchtbare bodem aanbieden om Gods Woord te kunnen opnemen, dat het zijn vernieuwende en veranderende uitwerking mag hebben op het leven van alle dag, op wat we dagelijks doen. We zijn tekortschietende mensen. Bidden we aan het begin de schuldbelijdenis.

Kyrie
Gloria

Gebed – Dienst van het Woord

img012

Eerste lezing: Uit het eerste boek der Koningen 19,9a.11-13a
img012In die dagen kwam de profeet Elia bij de Horeb, de berg van God.
Daar ging hij een grot binnen en overnachtte er.
Maar de HEER zei tot hem:
“Ga naar buiten en treed aan voor de HEER op de berg.”
Toen trok de HEER voorbij.
Voor Hem uit ging een hevige storm,
die bergen deed splijten en rotsen verbrijzelde.
Maar de HEER was niet in de storm.
Op de storm volgde een aardbeving.
Maar ook in de aardbeving was de HEER niet.
Op de aardbeving volgde vuur.
Maar ook in het vuur was de HEER niet.
Op het vuur volgde het suizen van een zachte bries.
Zodra Elia dit hoorde,
bedekte hij zijn gezicht met zijn mantel,
ging naar buiten en bleef staan
aan de ingang van de grot.

Psalm na de eerste Lezing:  Psalm 85
img012Refrein: Doe ons, Heer, uw genade aanschouwen, laat komen uw heil over ons. ...

Tweede lezing: Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome 9,1-5

Broeders en zusters,
img012Ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet,
mijn geweten waarborgt het mij in de heilige Geest:
in mijn hart is grote droefheid
en een pijn die niet ophoudt.
Waarlijk, ik zou wensen
zelf vervloekt en van Christus gescheiden te zijn,
als ik mijn broeders en stamverwanten daarmee kon helpen.
Immers, zij zijn Israëlieten,
hun behoort de aanneming tot zonen,
de heerlijkheid, de verbonden, de wetgeving,
de eredienst en de beloften;
van hen zijn de aartsvaders
en uit hen komt de Christus voort naar het vlees,
die, boven alles verheven, God is:
de gezegende tot in de eeuwigheid! Amen.

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
De priester zegt:
img012De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Inleiding op het Evangelie:
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!
Op de Heer stel ik mijn hoop, op zijn woord vertrouw ik.

Evangelie: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 14,22-33
img012Na de brood vermenigvuldiging
dwong Jezus zijn leerlingen in de boot te gaan
en alvast naar de overkant te varen,
terwijl Hij het volk naar huis zou zenden.
Toen Hij het volk had weggezonden,
ging Hij de berg op om in afzondering te bidden.
De avond viel en Hij was daar alleen.
De boot was reeds een heel eind uit de kust verwijderd
en werd geteisterd door de golven,
want zij hadden tegenwind.
Tegen de morgen
kwam Jezus te voet over het meer naar hen toe.
Maar toen de leerlingen Hem zo over het meer zagen gaan,
raakten zij van streek
omdat zij een spook meenden te zien
en zij begonnen van angst te schreeuwen.
Maar Jezus zei onmiddellijk tot hen:
“Weest gerust, Ik ben het.
Vreest niet.”
“Heer, - antwoordde Petrus - als Gij het zijt,
zeg mij dan dat ik over het water naar U toe moet komen.”
Waarop Jezus sprak:
“Kom !”
Petrus stapte uit de boot
en liep over het water naar Jezus toe.
Maar toen hij merkte hoe hevig de wind was,
werd hij bang;
hij begon te zinken en schreeuwde:
“Heer, red mij!”
Terstond stak Jezus zijn hand uit en greep hem vast,
terwijl Hij tot hem zei:
“Kleingelovige,
waarom hebt ge getwijfeld?”
Nadat zij in de boot gestapt waren,
ging de wind liggen.
De inzittenden wierpen zich voor Hem neer en zeiden:
“Waarlijk, Gij zijt de Zoon van God.”

Acclamatie ná het Evangelie:
Waardig zijt Gij, onze Heer en onze God, te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de macht.

Preek: Klik hier voor de volledige tekst van de preek. ...

img011Broeders en zusters, beste mensen,
Laten we even in gedachten terugroepen wat er op de avond, vlak voor het nachtelijk gebeuren op het meer, had plaatsgevonden: dat was de wonderbare broodvermenigvuldiging. De mensen waren buiten zichzelf van verbazing toen ze met zovelen verzadigd werden. Bij Johannes lezen we dat zij in Jezus de langverwachte Messias begonnen te zien: ze wilden hem tot koning uitroepen. Maar Jezus moet daar niets van hebben. De mensen, hoe goed bedoeld ook, hadden een te aards idee van Hem als Messias: een aardse koning, die hen brood zal verschaffen: maar de Messias is er niet omwille van het brood, het brood is er omwille van de Messias. De koning, zoals het volk voor ogen heeft, moet materiele welvaart brengen; hij zal een leger kunnen oprichten om hen te beschermen, gunstige belastingen instellen. In gedachten hebben ze een staatsman, een politicus voor zich. Dan wordt de Heer heel kordaat: Hijzelf zal alleen achterblijven om de menigte met die verkeerde Messiasverwachtingen uiteen te doen gaan. Ook de leerlingen moeten opstappen. Hij dwingt hen – staat er zelfs - om weg te gaan, de boot te nemen en het meer op te gaan. Hij is veel te bang dat zij zich eveneens zullen vastklampen aan zo’n verkeerde Messiasverwachting. Ze moeten in de goede richting worden opgevoed. Eenmaal iedereen weg, leerlingen weg, de menigte weg, gaat Hij de berg op om daar te bidden, alleen. Het zal zijn, om z’n Vader te vragen wat nu te doen, hoe duidelijk te maken, wie Hij eigenlijk, ten diepste is. ...

img012
img014
Geloofsbelijdenis

Voorbeden: 
img012Priester: Het Woord van God, dat we beluisterd hebben, moge zijn voortzetting vinden in de Voorbeden. Vragen we de Heer om de stilte van het hart, zodat we zijn aanwezigheid ontdekken in alles wat er om ons heen gebeurt:

L. Bidden we voor de Kerk, ook wel het bootje van Petrus genoemd, dat zij de stormen van de tijd het hoofd mag bieden en in moeilijke ogenblikken haar vertrouwen mag vernieuwen op de Heer, die redding brengt.
LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

L. Bidden we voor hen die verantwoordelijkheid dragen in de internationale politiek, dat zij zich niet laten leiden door machtsmisbruik , aanmatiging of nationale trots, maar zich inzetten voor een rechtvaardiger wereld, waar vrede heerst. Dat zij waardige oplossingen mogen vinden voor het vluchtelingenvraagstuk, waarbij al zovelen het met de dood moesten bekopen in de baren van de Middellandse Zee.
LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

L. Bidden we voor geloofsgenoten en voor onszelf, die zo gemakkelijk God kwijt raken in de lawaaierige samenleving, waarin we leven, en waar we continue zijn blootgesteld aan allerlei schreeuwerige aandachttrekkers, dat we in onszelf keren en tot stilte en bezinning komen naar het voorbeeld van de Heer, die zich dikwijls alleen op de berg terugtrok om te bidden.
LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

L. Bidden we voor allen die in deze tijd rust en ontspanning zoeken; dat zij open blijven voor de waarden van de geest, de natuur gebruiken zonder tot onnodige verkwisting te komen. Dat mensen die moedwillig bossen en natuurgebieden in brand steken, gaan inzien hoe destructief hun gedrag is ten nadele van Gods schepping.
LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

L. Bidden we dat er vrede mag zijn voor pasgeborenen en pas gedoopte, dat er warmte en veiligheid is voor allen die in het huwelijk verbonden zijn, dat er hoop leeft bij allen die ziek zijn, met name voor de vader van Margriet Scheepers die de afgelopen week het sacrament van de zieken heeft ontvangen, ………..
LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

L. Bidden we dat er dankbaarheid is voor het leven van allen die gestorven zijn …….
dat zij in het eeuwig thuis bij de Vader rust en vrede mogen vinden.
LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

Priester: God onze Vader, geef dat we het in en rondom ons stil mogen maken, opdat we met de ogen van het geloof U hier op aarde herkennen om eens U met uw heiligen van aangezicht tot aangezicht te aanschouwen in de hemel, door Christus onze Heer. AMEN.

Dienst van de Eucharistie
img012

Offerandezang:  610 - Heeft Hij ons bidden opgevangen

Eucharistisch gebed

Heilig, heilig, heilig
Consecratie
Acclamatie ná de consecratie:
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.

img012
Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens
img012
Lam Gods
Communie
Communiezang:  
img012
Ga in het schip, zegt Gij, steek van het strand.
Vaar tegen wind en tij, vaar naar de overkant,
wacht daar op Mij. ...

Slotgebed

Wegzending en Zegen
img012
Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.
img012bluebar

Vandaag na de viering

Bij de koffie:  Kirsten Kristiansen 
In 't winkeltje:  Antonio Schras
img012

Antonio 2016
img012
img012

img012

img012

img028

img012
Foto: Teresa Murkens

Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2

Afdrukken E-mail