6 augustus - Gedaanteverandering van de Heer

bluebar
René Zomer   Vooraf: 10:00 uur

Historische uitleg over
" de Friezenkerk "

Door: René van Hees

Klik hier voor meer informatie. . . . .
  Logo Friezenkerk
img002img001
img004img003bluebar
Viering - aanvang 10:30 uur
Hoofdcelebrant: E.H. Jos Verbraeken uit Beek en Donk - Noord-Brabant
Concelebrant: E.P. Theodorus van Kampen O.F.M.Conv.
Diaken: E.H. Kees van Duin 
Acoliet: Antonio Schras 
Lectoren: Eerste lezing: Marius de Gaay Fortman
Tweede lezing: Maria Verbraeken uit Glanerbrug - Overijssel
Voorbeden: E.H. Jos Verbraeken uit Beek en Donk - Noord-Brabant 
Organist. E.P. Pierre-Paul Walraet O.S.C. 
Zanger: Zr. Elly van Dijk FDNSC 

Intrede:  

img012Intredezang:  Gij zijt in glans verschenen, ...

Welkom en Inleiding

In de naam van de Vader, en de Zoon en de heilige Geest.
Amen.
img012De genade van onze Heer Jezus Christus de liefde van God en de gemeenschap van de heilige geest zij met u allen.

En met uw geest.

img012Beste mensen ik voel me vereerd om hier vandaag met u de Eucharistie te vieren hier zo dicht bij het graf van Petrus. Welkom aan u alle hier in deze Eucharistieviering op het feest van de gedaante verandering van de Heer welk feest wij op deze zondag, op deze warme zondag hier in Rome mogen vieren. Welkom ook aan de concelebrant pater van Kampen die hier in Rome in deze zomermaanden mee assisteert bij Biechthoren in de St. Pieter en aan u allen natuurlijk welkom of u nu op de fiets gekomen bent zoals de heer de Gaay Fortman die vandaag ook speciaal de oorkonde krijgt en ook de Pelgrim Zegen, maar ook of u nu met de auto bent gekomen hier of u met de fiets bent gekomen of u residerend woont hier in Rome van harte welkom dat we samen Eucharistie mogen vieren. Mijn naam is pastoor Jos Verbraeken, ik ben pastoor in Laarbeek dat is een kleine gemeente in Noord-Brabant - van het Bisdom 's Hertogenbosch en vandaag heeft bisschop Hurkmans gevraagd of ik voor wil gaan met u in deze Eucharistieviering. Fijn dat er ook zoveel jonge mensen zijn kinderen die hier in de kerk zijn jullie ook van harte welkom. We beginnen deze viering om voor God en voor elkaar onze schuld te belijden ...

Kyrie
Gloria

Gebed – Dienst van het Woord

Eerste lezing: Uit de profeet Daniel: 7,9-10.13-14
img012In mijn visioen zag ik dat er tronen werden geplaatst, en een hoogbejaarde zich neerzetten.
Zijn gewaad was wit als sneeuw en zijn hoofdhaar blank als wol. Zijn troon bestond uit vlammen, de wielen ervan uit laaiend vuur.
Een stroom van vuur welde op en vloeide voor hem uit. Duizendmaal duizenden dienden hem en tienduizendmaal tienduizenden stonden voor hem.
Het gerechtshof zette zich neer en de boeken werden geopend. In mijn nachtelijk visioen zag ik met de wolken des hemels iemand aankomen die op een mens geleek.
Hij ging naar de hoogbejaarde en werd voor hem geleid. Toen werd hem heerschappij gegeven, luister en koninklijke macht; alle volken en stammen en talen brachten hem hun hulde.
Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die nooit vergaat; zijn koninkrijk gaat nooit ten gronde.

Tussenpsalm  96
img012Refrein: Zingt een nieuw lied, alle landen.
Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn Naam. ...

Tweede lezing: Uit de tweede brief van de heilige apostel Petrus 1, 16-19
img014Dierbaren, toen wij u de macht en de komst van onze Heer Jezus Christus verkondigden,
beriepen wij ons niet op vernuftig bedachte mythen maar wij spraken als ooggetuigen van zijn luister.
Want Hij heeft van God de Vader een en verheerlijking ontvangen toen door de verheven Majesteit dit woord tot Hem gericht werk:
‘Deze is mijn geliefde Zoon, in wie Ik mijn welbehagen heb’.
En deze stem hebben wijzelf uit de hemel horen klinken toen wij met Hem waren op de heilige berg.
Hierdoor kreeg voor ons het woord van de profeten nog meer gezag.

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Inleiding op het Evangelie:
Refrein: Halleluja, halleluja, halleluja!
Voorzang: Ik ben de weg, de waarheid en het leven;
Niemand komt tot de Vader, tenzij door Mij.  Refrein:

img012Evangelie: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs: 17, 1-9

In die tijd nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes
met zich mee een hoge berg op, waar Hij met hen alleen was.
Voor hun ogen veranderde Hij van gedaante.
Zijn gezicht ging stralen als de zon en zijn kleren werden wit als licht.
Opeens verschenen hun Mozes en Elia, in gesprek met Hem.
Petrus zei daarop tegen Jezus: `Heer, het is maar goed dat wij hier zijn.
Als U wilt, zal ik hier drie hutten maken, voor U een en voor Mozes een en voor Elia een.’
Hij was nog niet uitgesproken of daar kwam een lichtende wolk die hen overdekte,
en opeens klonk er een stem uit die wolk: `Dit is mijn geliefde Zoon, in wie Ik vreugde vind.
Luister naar Hem.’ Toen de leerlingen dat hoorden, wierpen ze zich op de grond
en werden ze vreselijk bang. Jezus kwam naar hen toe, raakte hen aan en zei:
`Sta op en wees niet bang.’ Toen ze hun ogen opsloegen, zagen ze niemand meer dan Jezus alleen.
Terwijl ze van de berg afdaalden, gebood Jezus hun: `Vertel niemand van dit visioen
voordat de Mensenzoon uit de doden is opgewekt.’

Acclamatie ná het Evangelie:
God heeft Hem hoog verheven en Hem de Naam verleend die boven alle namen is:  Jezus Christus is de Heer!

Preek:  Klik hier voor de volledige tekst van de preek. ...

img016Ik weet bijna zeker dat u dit evangelie herkent. We lezen dit evangelie wel vaker in het jaar. Ook op de tweede zondag van de veertigdagentijd, en dat is nog niet zolang geleden. Het is ook een heel merkwaardig verhaal. Jezus brengt Petrus, Johannes en Jacobus boven op een hoge berg, en dat zijn niet de minsten onder de apostelen: Petrus is de rots waarop Jezus zijn Kerk zal bouwen, Johannes wordt de schrijver van het vierde evangelie, en zijn broer Jacobus is de eerste apostel die vermoord wordt omwille van zijn geloof. Al eeuwenlang trekken ontelbaar veel mensen op bedevaart naar hun graven in bijv. Santiago de Compostella (Jacobus); en ook op vakantie of een weekendje weg naar hier, naar Rome, de eeuwige stad, waar Petrus op 200 meter hier vandaag begraven is. Afijn, we hebben daar voor deze viering het een en ander over gehoord. En voor de ogen van die drie apostelen verandert Jezus van gedaante. ‘Zijn gelaat begon te stralen als de zon en zijn kleed werd glanzend als het licht,’ zo horen we in het evangelie. Bovendien verschijnen ineens Mozes en Elia, twee heel belangrijke profeten uit het Oude Testament, die met Jezus een gesprek aangaan.

Geloofsbelijdenis
img012Ik geloof in één God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde,
van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.

En in één Heer, Jezus Christus,
Eniggeboren Zoon van God,
vóór alle tijden geboren uit de Vader.
God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God.
Geboren niet geschapen,
één in wezen met de Vader,
en door wie alles geschapen is.

Hij is voor ons, mensen,
en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald.
Hij heeft het vlees aangenomen
door de heilige Geest uit de maagd Maria,
en is mens geworden.

Hij werd voor ons gekruisigd,
hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven.
Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften.
Hij is opgevaren ten hemel:
zit aan de rechterhand van de Vader.

Hij zal wederkomen in heerlijkheid
om te oordelen levenden en doden.
En aan zijn rijk komt geen einde.
Ik geloof in de heilige Geest,
die Heer is en het leven geeft;
die voortkomt uit de Vader en de Zoon;

die met de Vader en de Zoon
tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt;
die gesproken heeft door de profeten.
Ik geloof in de ene,
heilige, katholieke en apostolische kerk.

Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden.
Ik verwacht de opstanding van de doden
en het leven van het komend rijk.  Amen

Voorbeden:    Klik op de balk voor de volledige tekst van de voorbeden...

Dienst van de Eucharistie

Offerandezang:  Gij zijt voorbij gegaan, een steekvlam in de nacht. ...
img012
img012
img012
Eucharistisch gebed
img012
Heilig, heilig, heilig
Consecratie
Acclamatie ná de consecratie:  Uw Naam, Heer, zij geprezen, tot in eeuwigheid duurt uw trouw.

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens
img012
Lam Gods
Communie
Communiezang: Roept God een mens tot leven, wie weet waarom en hoe,
hij moet zichzelf prijsgeven, hij leeft ten dode toe.

img012
Felicitatie en Pelgrim Zegen voor een lid van onze oecumenische gespreksgroep Marius de Gaay Fortman, die vandaag vanuit Nederland (Noordwijk, maar woont in Rome) met de fiets na 34 dagen is aangekomen in de Friezenkerk, waar zijn vrouw hem verwelkomde.
img024img026Fiets 1
Fiets 2


Hier nog zwoegend in de Alpen.

Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"
img027

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

bluebar


Vandaag na de viering

Bij de koffie:  Jeanne de Leeuw 
In 't winkeltje:  Antonio Schras 
img032
img029
Antonio 2016
img033
 
img031
img034
 
img030

Foto's:  Teresa Murkens


Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2

Afdrukken E-mail