30 april - 3de Zondag van Pasen

bluebar
Teresa Murkens400   Vooraf: 10:00 uur

Historische uitleg over
" de Friezenkerk "

Door:  Teresa Murkens

Klik hier voor meer informatie. . . . .
  Logo Friezenkerk
bluebarViering - aanvang 10:30 uur

Hoofdcelebrant: Z.E.H. Bisschop Antoon Hurkmans, rector Friezenkerk 
Concelebranten: E.P. Jan Stuyt S.J. uit Antwerpen Belgie
E.H. Marc Kessels
E.H. Roderick van Attekum
E.H. Jos Verbraeken uit Beek en Donk - Noord brabant 
Diaken/predikant: E.H. Kees van Duin 
Acoliet: Antonio Schras 
Lectoren: Eerste lezing: Gemma de Wit uit Roermond - Limburg
Tweede lezing: Marrit de Boer uit Hilversum - Noord Holland
Voorbeden: Teresa Murkens 
Organist. Sander Evers 
Zangers: E.B. Michael-Dominique Magielse O.P. uit Huissen - Gelderland, Jacob Winter, Joost Groenewegen,
Herman Docter en Job de Bruijn uit Laren/Eemnes en Elisabeth van Leeuwen – Klink uit Hoornaar - Zuid Holland 

Intrede:  
img001img002
Intredezang: Sta op!  Een morgen ongedacht, Gods dag is aangebroken.
img022
img003
In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Amen
img004
Inleiding
img005Voor alle generaties die geloven zonder gezien te hebben, schetst Lucas in het Evangelie een catechese van het Paasgeloof. Lucas nodigt ons uit voor een paar bespiegelingen over de Eucharistie, met name wanneer Jezus het brood breekt en deelt. Twee thema’s wisselen zich vandaag af, of liever overlappen elkaar: ’t Geloof en de Eucharistie. Wij denken dan niet direct aan een EU top in Rome, enkele weken geleden, met een mega banket van honderden genodigden. Toch is Emmaüs een banket ter ere van een Verbond, of beter nog: het banket ìs het Verbond.
In bijna alle grote godsdiensten wordt een sacrale maaltijd als een ritueel gezien om met God te communiceren. Voor de Joden is het Paasmaal het teken van het Verbond met God dat de Uittocht uit Egypte herdenkt. Het boek Exodus laat zien dat het essentiële onderdeel daarvan bestaat uit het offeren en consumeren van het lam, waarvan het bloed teken wordt van redding en bevrijding. Niet zozeer uit slavernij, maar vooral van het kwaad en van de zonde dat in Egypte heerste. Om deze reden gelooft iedereen die aan het joodse Paasmaal deelneemt, dat Gods tussenkomst van bevrijding en redding wordt hernieuwd. Ook wij christenen vieren nog dagelijks zo niet zondags het Paasmaal.

“God creates out of nothing. Wonderful you say. Yes, to be sure, but he does what is still more wonderful: he makes saints out of sinners.”
? Søren Kierkegaard, The Journals of Kierkegaard

Kyrie
Gloria

Gebed – Dienst van het Woord

Eerste Lezing: Uit de Handelingen der Apostelen 2,14.22-33
img006Op de dag van Pinksteren trad Petrus naar voren met de elf
en verhief zijn stem
om het woord tot de menigte te richten:
“Gij allen,
Joodse mannen en bewoners van Jeruzalem,
weet dit wel en luistert aandachtig naar mijn woorden.
Jezus de Nazoreeër was een man
wiens zending tot u van Godswege bekrachtigd is.
Gij kent immers zelf de machtige daden, wonderen en tekenen,
die God door Hem onder u heeft verricht:
Hem, die volgens Gods vastgestelde raadsbesluit en voorkennis is uitgeleverd,
hebt gij door de hand van goddelozen
aan het kruis genageld en gedood.
Maar God heeft Hem ten leven opgewekt
na de strikken van de dood te hebben ontbonden;
want het was onmogelijk
dat Hij daardoor werd vastgehouden.
Doelend op Hem toch zegt David:
De Heer had ik voor ogen,
altijd door,
Hij is aan mijn rechterhand,
opdat ik niet zou wankelen;
daarom is er blijdschap in mijn hart en jubelt mijn mond van vreugde;
ja,
ook mijn lichaam zal rust vinden in hoop,
omdat Gij mijn ziel niet zult overlaten aan het dodenrijk en uw heilige geen bederf zult laten zien.
Wegen ten leven hebt Gij mij doen kennen.
Gij zult mij met vreugde vervullen voor uw aanschijn.
Mannen, broeders,
ik mag wel vrijuit tot u zeggen van de aartsvader David
dat hij gestorven en begraven is;
we hebben immers zijn graf bij ons tot op deze dag.
Welnu,
omdat hij een profeet was,
en wist, dat God hem een eed gezworen had
dat Hij een van zijn nakomelingen op zijn troon zou doen zetelen,
zei hij met een blik in de toekomst
over de verrijzenis van Christus,
dat Hij niet is overgelaten aan het dodenrijk
en dat zijn lichaam het bederf niet heeft gezien.
Deze Jezus heeft God doen verrijzen
En daarvan zijn wij allen getuigen.”

img007
Psalm tussen de Lezingen:  Psalm 67
img008Refrein: Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer, alleluia, alleluia!

Tweede Lezing: Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus 1,17-21
img009Dierbaren,

God die gij aanroept als Vader,
is ook de onpartijdige rechter over al onze daden;
koestert daarom ontzag voor Hem,
zolang gij hier in ballingschap leeft.
Gij weet dat gij niet met vergankelijke dingen,
zoals goud en zilver, zijt verlost uit het zinloze bestaan
dat gij van uw vaderen had geërfd.
Gij zijt verlost door het kostbaar bloed van Christus,
het lam zonder vlek of gebrek,
dat uitverkoren was voor de grondlegging der wereld,
maar eerst op het einde der tijden is verschenen,
om uwentwil.
Door Hem gelooft gij in God,
die Hem van de doden opgewekt
en Hem de heerlijkheid gegeven heeft;
daarom is uw geloof in God tevens hoop op God.

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
img010De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Inleiding op het Evangelie:
Refrein: Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.
Heer Jezus, ontsluit voor ons de Schriften, doe ons hart branden terwijl Gij tot ons spreekt.  Refrein:

Evangelie: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 24,13-35

In die tijd waren er twee van de leerlingen van Jezus op weg naar een dorp
dat Emmaüs heette
en dat ruim elf kilometer van Jeruzalem lag.
Zij spraken met elkaar over alles wat was voorgevallen.
Terwijl zij zo aan het praten waren en van gedachten wisselden,
kwam Jezus zelf op hen toe
en Hij liep met hen mee.
Maar hun ogen werden verhinderd Hem te herkennen.
Hij vroeg hun:
“Wat is dat voor een gesprek dat gij onderweg met elkaar voert?”
Met een bedrukt gezicht bleven ze staan.
Een van hen, die Kléopas heette, nam het woord en sprak tot Hem:
“Zijt Gij dan de enige vreemdeling in Jeruzalem,
dat Gij niet weet wat daar dezer dagen gebeurd is?”
Hij vroeg hun:
“Wat dan ?”
Ze antwoordden Hem:
“Dat met Jezus de Nazarener,
een man die profeet was,
machtig in daad en woord
in het oog van God en van heel het volk;
hoe onze hogepriesters en overheidspersonen
Hem hebben overgeleverd
om Hem ter dood te laten veroordelen
en hoe zij Hem aan het kruis hebben geslagen.
En wij leefden in de hoop,
dat Hij degene zou zijn die Israël ging verlossen !
Maar met dit al is het reeds de derde dag
sinds die dingen gebeurd zijn.
Wel hebben een paar vrouwen uit ons midden
ons in de war gebracht;
ze waren in de vroegte naar het graf geweest,
maar hadden zijn lichaam niet gevonden,
en ze kwamen zeggen
dat zij ook nog een verschijning van engelen hadden gehad,
die verklaarden dat Hij weer leefde.
Daarop zijn enkelen van de onzen naar het graf gegaan
en bevonden het zoals de vrouwen gezegd hadden,
maar Hem zagen ze niet.”
Nu sprak Hij tot hen:
“O onverstandigen,
die zo traag van hart zijt
in het geloof aan alles wat de profeten gezegd hebben !
Moest de Messias dat alles niet lijden
om in zijn glorie binnen te gaan?”
Beginnend met Mozes verklaarde Hij hun uit al de profeten
wat in al de Schriften op Hem betrekking had.
Zo kwamen ze bij het dorp waar ze heen gingen,
maar Hij deed alsof Hij verder moest gaan.
Zij drongen bij Hem aan:
“Blijf bij ons, want het wordt al avond en de dag loopt ten einde.”
Toen ging Hij binnen om bij hen te blijven.
Terwijl Hij met hen aanlag nam Hij brood,
sprak de zegen uit,
brak het en reikte het hun toe.
Nu gingen hun ogen open en zij herkenden Hem,
maar Hij verdween uit hun gezicht.
Toen zeiden ze tot elkaar:
“Brandde ons hart niet in ons,
zoals Hij onderweg met ons sprak en ons de Schriften ontsloot?”
Ze stonden onmiddellijk op en keerden naar Jeruzalem terug.
Daar vonden ze de elf met de mensen van hun groep bijeen.
Dezen verklaarden:
“De Heer is werkelijk verrezen,
Hij is aan Simon verschenen.”
En zij van hun kant vertelden wat er onderweg gebeurd was
en hoe Hij door hen herkend werd
aan het breken van het brood.

Acclamatie ná het Evangelie:
Waardig zijt Gij, onze Heer en onze God, te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de macht.

Preek:    Klik hier voor de volledige tekst van de preek ...
img011Het verhaal van Lucas over de twee leerlingen op weg naar Emmaüs  speelt in op onze gevoelens, er hangt een weemoedige sfeer over. Die twee, Kléopas en de andere leerling vertrekken uit Jerusalem met een gevoel van teleurstelling, van ontmoediging en van leegte. Ik probeer hier hun situatie telkens met die van ons te vergelijken, het verhaal is immers een catechese. Totdat wij het kruis niet meer beschouwen als een mislukking, maar als bròn van ons leven hebben wij een lange weg naar Emmaüs te gaan. Lucas vertelt een dierbaar verhaal, want Jezus komt die twee vergezellen als een trooster. Bovendien lijkt het verhaal te zijn opgezet als een Eucharistieviering.

img012
img023
Geloofsbelijdenis
img013img014
Voorbeden
img015
Priester:  Goede God, wij vragen u om genade van een levend geloof in de aanwezigheid van uw verrezen Zoon hier, laat ons hart branden wanneer U zich tot ons richt met uw woord.

L. Dat de paus, de bisschoppen en alle leiders in de kerk ons voorgaan in het getuigen van Jezus’ verrijzenis;
Laat ons zingend bidden: God van leven en licht, maak alles nieuw. Alleluia.

L. Dat de gelovigen elkaar onderling blijven bemoedigen en inspireren om Christus in ons midden te herkennen, die nieuw leven met ons deelt;
Laat ons zingend bidden: God van leven en licht, maak alles nieuw. Alleluia.

L. Dat wij onderweg hier in deze wereld Jezus mogen blijven ontmoeten en herkennen, vooral in deze dreigende tijden waarin wij steeds meer op ons zelf lijken aangewezen;
Laat ons zingend bidden: God van leven en licht, maak alles nieuw. Alleluia.

L. Laten wij dankbaar zijn dat wij door Christus’ bloed zijn verlost van de aantrekkingskracht van het kwade, dat wij niet meer gebukt hoeven te gaan onder angst of twijfel omdat God immers met ons is;
Laat ons zingend bidden: God van leven en licht, maak alles nieuw. Alleluia.

L. Voor de zieke John van Deventer, en alle zieken en herstellenden onder onze gemeenschap rondom de Friezenkerk;
Laat ons zingend bidden: God van leven en licht, maak alles nieuw. Alleluia.

L. Bidden wij voor de overledenen, voor Han Boon en voor Toon van Mierlo en voor Tonnie Savini - Lindeman die afgelopen dinsdag op 91 jarige leeftijd is overleden; dat zij de eeuwige rust mogen vinden.
Laat ons zingend bidden: God van leven en licht, maak alles nieuw. Alleluia.

L. Voor ons en onze vrijwilligers, dat wij er van bewust zijn dat het graf van Petrus, en dus onze kerk raakpunten zijn voor velen, christenen, gelovige en ongelovige toeristen afkomstig van vele culturen, dat wij blijven getuigen van Jezus’ verrijzenis;
Laat ons zingend bidden: God van leven en licht, maak alles nieuw. Alleluia.

Priester:  Goede God, bewaar in ons het geloof dat wij de tafelgenoten van uw Zoon zijn, dat wij verbonden blijven met Hem en met allen die uit dit teken leven.
Door Christus onze Heer .Amen

Dienst van de Eucharistie

Offerandezang:  Christus die verschenen is, doet ons samen komen;

Eucharistisch gebed
img016
img017img018
Heilig, heilig, heilig
Consecratie
Acclamatie ná de consecratie: Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 2x

img019img020


Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade

Vredewens
img021
Lam Gods
Communie
Communiezang:
Refrein: De Heer is waarlijk opgestaan, alleluia!

Slotgebed

Wegzending en Zegen
img024
Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"
img025

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

bluebar

Na de viering vandaag:
Vandaag  
Bij de koffie:  Yvonne Winter 
In 't winkeltje:  Antonio Schras 

img026
Antonio 2016
img027
img028
img029

img030
Foto's:  Teresa Murkens


Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2

   

Afdrukken E-mail