15 april - Paaswake

bluebar Zalig PasenLogo Friezenkerk
bluebar
Viering - aanvang 10:30 Aanvang 21.00 uur

Hoofdcelebrant: Z.E.H. Bisschop Antoon Hurkmans, rector Friezenkerk
Diaken: E.H. Kees van Duin 
Acoliet: Antonio Schras 
Lectoren: Eerste lezing: Hans Pauw uit Houten - Utrecht
Tweede lezing: Sietze de Jong uit Amsterdam - Noord Holland
Derde Lezing: Ymkje de Wolff uit Amsterdam - Noord Holland
Vierde Lezing: Marja Smits uit Boxtel - Noord Brabant
Evangelie: E.H. Kees van Duin (diaken)
Voorbeden: Sander Schelberg uit Hengelo - Overijssel
Organist. Sander Evers 
Voorzangers: Zr. Elly, Joost Groenewegen en Wilfred Kemp

Het is donker op het pleintje voor de kerk. In de duisternis wordt het Paasvuur ontstoken.
img001
Na de begroeting wordt het vuur gewijd en de Paaskaars gezegend en ontstoken
img002img003


img004
Het vuur wordt aan ieder doorgegeven
img005
Bij het binnentrekken in de donkere kerk zingt de diaken: Licht van Christus  ( 3 X )
Allen antwoorden:  Heer, wij danken U.
img006
img007
img008
img009
img014
De Paaskaars, het symbool van de verrezen Heer wordt bewierookt.

Paasjubelzang gezongen door de diaken:
img010Laat juichen heel het koor van Gods gemeente,
laat juichen om zo'n grote Koning!
Heel de aarde zij vol vreugde,
daar alle duister thans verdreven is.
Vol luister straalt de kerk van God op aarde en juichend klinken paasgezangen.
Laat ook onze eigen tempel luide weerklinken van ons jubellied.
Allen:  Laat juichen .....

Dienst van het Woord
Bijbelwake met vijf  lezingen

Eerste lezing: Gen. 1,1 – 2,2
img013
Antwoordpsalm na de Eerste Lezing   Psalm 8
Refrein: Heer, onze heer, hoe machtig is uw Naam aller wegen op aarde.
img011
Gebed

Tweede Lezing: Uit het boek Exodus 14,15-15,1
img018
Tussenzang    (568)
img017Ik wil de Heer zingende prijzen want Hij wierp man en paard in zee. ...

Gebed
img015
Derde Lezing: Uit de profeet Ezechiël 36,16-28
img021Tussenzang:     psalm 51
Refrein:  God, herschep mijn hart, herschep mijn hart, maak het zuiver. ...

Gebed
img019
Glorialofzang
img023
img022
gebed

Vierde Lezing: Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome 6, 3-11
img024
Evangelie: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs:  28, 1-10
img029Acclamatie ná het Evangelie: Alleluia.

Preek:    Klik op de balk voor de volledige tekst van de preek ...

img030
WIJDING VAN HET DOOPWATER
EN HERNIEUWING VAN DE DOOPBELOFTE

Litanie van alle heiligen
Heer, onze God, onze schepper en Vader,
Jezus, Zoon van de levende God,
Heilige Geest, onze Helper,
Heilige, Sterke, onsterfelijke God.
LUISTER HEER, ONTFERM U OVER ONS.

God van Abraham, Izaäk en Jacob,
God van Mozes, bevrijder van Israël,
God, levend woord van de profeten,
Heilige, sterke, onsterfelijke God,
LUISTER, HEER, ONTFERM U OVER ONS.

Heilige Maria, moeder van de Heer,
Alle heilige engelen,
Heilige Johannes  de Doper,
Heilige Jozef, behoeder van onze gezinnen.
SPREEK VOOR ONS TEN BESTE BIJ DE HEER.

Heilige Petrus en Andreas,
Heilige Jacobus en Johannes,
Heilige Maria Magdalena,
Alle apostelen en leerlingen van Christus.
SPREEK VOOR ONS TEN BESTE BIJ DE HEER.

Heilige Paulus, apostel van de heidenen,
Heilige Lucas en Barnabas,
Heilige Stefanus en Timoteüs,
Alle heiligen van de jonge Kerk,
SPREEK VOOR ONS TEN BESTE BIJ DE HEER.

Heilige Laurentius, patroon van Rome,
Heilige Ignatius en Sebastianus,
Heilige Agnes, Lucia en Caecilia,
Allen die  hun leven gaven voor hun geloof.
SPREEK VOOR ONS TEN BESTE BIJ DE HEER.

Heilige Ambrosius en Augustinus,
Heilige Hiëronymus en Gregorius,
Heilige Athanasius en Basilius,
Alle heilige Vaders van de Kerk,
SPREEK VOOR ONS TEN BESTE BIJ DE HEER.

Heilige Martinus en Patricius,
Heilige patronen van Europa:
Benedictus, Cyrillus en Methodius,
Catharina, Brigitta en Edith Stein.
SPREEK VOOR ONS TEN BESTE BIJ DE HEER.

Heilige Franciscus van Assisië,
Heilige Dominicus en Ignatius,
Heilige Theresia van Avila,
Allen die hun leven aan God hebben gewijd,
SPREEK VOOR ONS TEN BESTE BIJ DE HEER.

Heilige Servatius,
Heilige Lambertus en Hubertus,
Alle heilige bisschoppen van Maastricht.
Alle vroege geloofsverkondigers van onze streken,
SPREEK VOOR ONS TEN BESTE BIJ DE HEER.

Heilige Willibrordus, patroon van Nederland,
Allen die het geloof predikten onder de Friezen,
Heilige Bonifatius en heilige Radboud,
Alle heilige bisschoppen van Utrecht,
SPREEK VOOR ONS TEN BESTE BIJ DE HEER.

Heilige Lidwina, spiegel voor zieken en lijdenden
Heilige martelaren van Gorcum,
Heilige Petrus Canisius,
Allen die sterk waren in hun geloof,        
SPREEK VOOR ONS TEN BESTE BIJ DE HEER.

Zuster Adolphina, martelares in China,
Petrus Donders, apostel van Suriname,
Alle heilige missionarissen uit Nederland,    
Allen die zo getuigden van geloof, hoop en liefde
SPREEK VOOR ONS TEN BESTE BIJ DE HEER.

Alle heiligen van Nederland,
Zalige Titus Brandsma,
Allen die hun leven gaven voor vrede en gerechtigheid,
Alle heiligen naar wie wij heten,
SPREEK VOOR ONS TEN BESTE BIJ DE HEER.

Wees ons genadig en kom ons bevrijden,
Verlos ons van alle kwaad en van oorlog,
Verlos ons van alle onrecht en geweld,
Heilige, sterke, onsterfelijke God,
LUISTER HEER, ONTFERM U OVER ONS.

Verlos ons van honger, pijn en ziekte,
Verlos ons van angst en van twijfel,
Verlos ons van wanhoop en eenzaamheid,
Heilige, sterke, onsterfelijke God,
LUISTER HEER, ONTFERM U OVER ONS.

Wij die dorsten naar U, de bron van ons leven,
Zend over ons uw heilige Geest, de vertrooster,
Leid en bewaar ons als uw Kerk,
Heilige, sterke en onsterfelijke God,
LUISTER HEER, ONTFERM U OVER ONS.

Zo bidden wij tot U, God onze Vader,
Door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer,
Die met U leeft in de eenheid van de heilige Geest,
Vandaag en alle dagen, tot in eeuwigheid,
LUISTER HEER, ONTFERM U OVER ONS.

Wijding van het doopwater
Gebed,
img031Er wordt door de priester driemaal geblazen over het water,
en de paaskaars wordt in het doopwater gedompeld.
img033

De kaarsen worden weer aangestoken en we vernieuwen onze doopbelofte
img034Broeders en zuster, door het paasmysterie zijn wij in de doop begraven met Jezus Christus, om met Hem een nieuw leven te kunnen leiden.
Daarom willen wij, nu de veertigdaagse voorbereidingstijd op het Paasfeest ten einde is, onze doopbeloften opnieuw uitspreken.
Want eens hebben wij ons verzet tegen de boze macht en tegen al het kwaad dat hij sticht, en hebben wij beloofd God in zijn heilige Kerk te dienen. Daarom:

Zult u zich ten allen tijden verzetten tegen kwaad en onrecht, om in vrijheid te leven als kinderen van God?
Allen: Ja, dat beloof ik.

Zult u zich verzetten tegen de bekoring van zonde en onrecht, zodat het kwaad zich niet van u meester maakt?
Allen: Ja, dat beloof ik.

Zult U de Heer God dienen en Hem alleen?
Allen: Ja, dat beloof ik.

Gelooft u in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde?
Allen: Ik geloof.

Gelooft u in Jezus Christus,
zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,
die geboren is uit de maagd Maria,
die geleden heeft, gestorven en begraven is,
die uit de dood is opgestaan
en zit aan Gods rechterhand?
Allen: Ik geloof.

Gelooft U in de heilige Geest,
de heilige katholieke Kerk,
de gemeenschap van de heiligen,
de vergeving van de zonden,
de verrijzenis van het lichaam
en het eeuwig leven?
Allen: Ik geloof.

Besprenkeling met het gewijde water;  Onderwijl wordt gezongen:
img036Het water waardoor alles groeit, alleluia, is op ons voorhoofd uitgevloeid, alleluia.
God kreeg in ons zijn vaste stem, alleluia, want sindsdien heten wij naar Hem, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia.

Voorbeden:

Celebrant: De Heer is verrezen, Hij is waarlijk verrezen. In dit geloof leggen wij onze gebeden voor aan God onze Vader.
img038L. De Heer is verrezen, Hij is waarlijk verrezen. Vader geef aan uw gelovigen openheid om het nieuwe leven van de Heer te kunnen ontvangen. De Heer staat aan de deur en klopt. Geef dat wij de deur van ons hart openen voor Hem, voor de H. Geest, en ten volle Leven.
Laat ons zingend bidden: Luister Heer, hoor ons gebed.

L. De Heer is verrezen, Hij is waarlijk verrezen. Vader wij bidden voor Uw Kerk, voor de Paus en voor de bisschoppen, dat zij de vreugde van Pasen in woord en daad over heel de wereld verspreiden.
Laat ons zingend bidden...

L. De Heer is verrezen, Hij is waarlijk verrezen. Vader wij bidden voor alle mensen die moeten delen in het lijden waarin Uw Zoon hen voorging. Geef hen kracht. Dat zij de hoop behouden eens te delen in de volheid van leven dat Christus ons bracht.
Laat ons zingend bidden: Luister Heer, hoor ons gebed.

L. De Heer is verrezen, Hij is Waarlijk verrezen. Vader geef dat allen die in de doop met Jezus gestorven en verrezen zijn steeds beter de rijkdom van het Christelijk leven begrijpen en het ook tot uitdrukking brengen in het leven van alle dag,
Laat ons zingend bidden: Luister Heer, hoor ons gebed.

L. De Heer is verrezen, Hij is waarlijk verrezen. Bidden wij voor de Nederlanders die in Rome wonen, voor hen die Rome bezoeken, dat, de genade te mogen leven in de nabijheid van Petrus en Paulus, hen tot missionarissen maakt. Dat zij overal ter wereld getuigen van de verrezen Heer.
Laat ons zingend bidden: Luister Heer, hoor ons gebed.

L. Deze mis dragen wij op voor: Kelvin-Salgado en voor Farah Jean Julien, voor Luciana Zanuccoli, en voor allen die deel hebben uitgemaakt van de geloofsgemeenschap rond de Friezenkerk. Laten we ook bidden voor Tawfik Naufal de maronitische schoonvader van een Egyptische vriend en voor broer Peter van rector Monseigneur Bart van de Santo Spirito kerk hiernaast.
Laat ons zingend bidden: Luister Heer, hoor ons gebed.

Celebrant: God, wij geloven dat de Heer is verrezen, dat Hij waarlijk is verrezen, tot een gemeenschap gemaakt door de H. Geest, vragen wij U, op voorspraak van Maria, van de H. Petrus, van de H. Paulus, onze gebeden die we uit hebben gesproken, die leven in de stilte van ons hart te verhoren door Christus onze Heer. Amen

Dienst van de Eucharistie

Offerande
Het grote dankgebed
img037
Heilig, heilig, heilig

Consecratie
Laatste avondmaal VieringAcclamatie ná de consecratie:
Voorzang:  Dit is het sacrament van het geloof.
Allen: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade

Vredewens
img042
Lam Gods
Communie

Communiezang:
Alleluia, wij heffen 't aan: de Heer is waarlijk opgestaan.
En waar ik ben of waar ik ga, mijn ziele zingt: Alleluia!

Slotgebed
Er werden aan het slot van de Viering enkele stenen aangeboden;
img043Deze stenen komen uit een laat middeleeuwse stadspoort van Nijkerk, de Holk Poort.
Daar stond het geboortehuis van Kardinaal Alfrink vlakbij. Wij bewaren deze stenen in de Friezenkerk in Rome om op die wijze Kardinaal Alfrink dankbaar in onze herinnering te bewaren. Hij gaf, gevoed door zijn grote Bijbelkennis en door zijn nuchter en wijs bestuurlijk denken, op een hartelijke wijze leiding aan de Kerk in Nederland in en na de tijd van het Tweede Vaticaans Concilie.

Aangeboden door Dhr. Gerard van den Tweel, lid van de Ridderorde van het heilig graf van Jeruzalem, 15 april 2017.

Wegzending en Zegen

Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

bluebar

Na de viering vandaag:

Bij de koffie:  Jeanne de Leeuw 

img045
img046
img048

img047
img049
Foto's:  Hennie Schep


Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .vriendworden2

   


Afdrukken E-mail