16 april - Hoogfeest van Pasen

bluebar
rene200   Vooraf: 10:00 uur

Historische uitleg over
" de Friezenkerk "

Door: Renë van Hees

Klik hier voor meer informatie. . . . .
  Logo Friezenkerk
bluebarViering - aanvang 10:30 uur

Celebrant: Z.E.H. Mgr. Hurkmans, rector Friezenkerk
Diaken: E.H. Kees van Duin
Acoliet: Antonio Schras
Lectoren: Eerste lezing: Jan Akkerman, Amsterdam - Zuid Holland
Tweede lezing: Cor Koridon, Assen - Drenthe
Voorbede: E.H. Kees van Duin
Organist. Joost Groenewegen
Voorzangers: Zr. Elly van Dijk, Sander Evers, E.P. Pierre-Paul Walraet, E.P. Tiemen Brouwer O.P.

Intrede 
img007

img008
Intredezang: Christus die verrezen is.....

Welkom en Inleiding
Welkom in de Friezenkerk op de Eerste Paasdag 2017. Allen welkom in deze eucharistieviering.
We zullen bidden en we zullen proberen om ons geloof in de verrijzenis te verdiepen, aan te nemen, te zoeken naar de betekenis daarvan
en daaruit nieuw leven putten.
We beginnen tegenover elkaar en tegenover God te bekennen dat we zondige mensen zijn. En we vragen in de kyrie litanie om vergeving.
img011

img014
Kyrie: Kyrie eleison.....
Gloria: Gloria in excelsis Deo.....

Gebed – Dienst van het Woord

Eerste lezing: Uit de Handelingen der Apostelen 10,34a.37-43
img015
In die dagen nam Petrus het woord en sprak:
“Gij weet wat er overal in Judea gebeurd is;
hoe Jezus van Nazaret zijn optreden begon in Galilea
na het doopsel dat Johannes predikte,
en hoe God Hem gezalfd heeft
met de heilige Geest en met kracht.
Hij ging weldoende rond
en genas allen
die onder de dwingelandij van de duivel stonden,
want God was met Hem.
En wij zijn getuigen van alles
wat Hij in het land van de Joden en in Jeruzalem gedaan heeft.
Hem hebben ze aan het kruishout geslagen en vermoord.
God heeft Hem echter op de derde dag doen opstaan
en laten verschijnen,
niet aan het hele volk
maar aan de getuigen die door God tevoren waren uitgekozen,
aan ons die met Hem gegeten en gedronken hebben
nadat Hij uit de doden was opgestaan.
Hij gaf ons de opdracht aan het volk te prediken, en te getuigen
dat Hij de door God aangestelde rechter is
over de levenden en de doden.
Van Hem leggen alle profeten het getuigenis af,
dat ieder die in Hem gelooft
door zijn Naam vergiffenis van zonde verkrijgt.”

Antwoordpsalm na de Eerste Lezing: Laat ieders Heren goedheid prijzen.....

Tweede lezing: Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Kolosse 3,1-4
img017
Broeders en zusters,
Als gij dan met Christus ten leven zijt gewekt
zoekt wat boven is,
daar waar Christus zetelt aan de rechterhand Gods.
Zint op het hemelse, niet op het aardse.
Gij zijt immers gestorven
en uw leven is nu met Christus verborgen in God.
Christus is uw leven,
en wanneer Hij verschijnt
zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.
img018
Inleiding op het Evangelie
Alleluia
Voorganger: Christus ons Paaslam is geslacht, vieren we feest in de Heer.
Alleluia

Evangelie: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs 28,1-10
img022
Na de sabbat,
bij het aanbreken van de eerste dag der week,
kwamen Maria Magdalena en de andere Maria
naar het graf kijken.
Plotseling ontstond er een hevige aardbeving
en een engel van de Heer daalde uit de hemel,
kwam naderbij, rolde de steen weg
en zette zich daarop neer.
Hij straalde als een bliksemschicht
en zijn kleed was wit als sneeuw.
De bewakers begonnen van schrik voor hem te beven
en het leven scheen uit hen geweken.
De engel sprak de vrouwen aan en zei:
"Gij behoeft niet bevreesd te zijn;
ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde.
Hij is niet hier.
Hij is verrezen zoals Hij gezegd heeft;
komt zien naar de plaats waar Hij gelegen heeft.
Gaat nu terstond aan zijn leerlingen zeggen:
Hij is verrezen van de doden,
en nu gaat Hij u voor naar Galilea; daar zult gij Hem zien.
Dat had ik u te zeggen.”
Terstond gingen zij weg van het graf,
met vrees en grote vreugde, en haastten zich
het nieuws aan zijn leerlingen over te brengen.
En zie, Jezus kwam hen tegemoet en zeide: "Weest gegroet.”
Zij traden op Hem toe,
omklemde zijn voeten en aanbaden Hem.
Toen sprak Jezus tot hen: "Weest niet bevreesd.
Gaat aan mijn broeders de boodschap brengen
dat zij naar Galilea moeten gaan,
en daar zullen zij Mij zien."

img023
Acclamatie ná het Evangelie:
Alleluia
Voorganger: Christus ons paaslam is geslacht, vieren we feest in de Heer.
Alleluia

img026
Preek:    Klik op de balk voor de volledige tekst van de preek ...Hernieuwing van de doopbeloften
 img028                                            
Broeders en zusters, door het paasmysterie zijn wij in de doop begraven met Jezus Christus,
om met Hem een nieuw leven te kunnen leiden. Daarom willen wij, nu de 40-daagse voorbereiding op het Paasfeest ten einde is,
onze doopbeloften opnieuw uitspreken. Want eens hebben wij ons verzet tegen de boze macht en tegen al het kwaad dat hij sticht,
en hebben wij beloofd God in zijn heilige katholieke kerk te dienen. Daarom:

Zult u zich te allen tijden verzetten tegen het kwaad en onrecht, om in vrijheid te leven als kinderen van God?
Allen: Ja, dat beloof ik.

Zult u zich verzetten tegen de bekoring van zonde en onrecht, zodat het kwaad zich niet meester van u maakt?
Allen: Ja, dat beloof ik.

Zult u de Heer uw God dienen en Hem alleen?
Allen: Ja, dat beloof ik.

Gelooft u in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde?
Allen: Ik geloof.

Gelooft u in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, die geboren is uit de maagd Maria,
die geleden heeft, gestorven en begraven is, die uit de dood is opgestaan en zit aan Gods rechterhand?
Allen: Ik geloof

Gelooft u in de heilige Geest, de heilige katholieke kerk, de gemeenschap van de Heiligen,
de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven.
Allen: ik geloof

Moge de almachtige God, de Vader van onze Heer, Jezus Christus die ons heeft doen herboren worden
uit water en de heilige Geest en ons vergeving heeft geschonken van onze zonden, ons door zijn genade bewaren
tot het eeuwig leven in Christus jezus onze Heer.
Allen: Amen

Besprenkeling
Het water waardoor alles groeit, Alleluia.....
img031

Voorbeden:
img032  

Celebrant: De Heer is verrezen, Hij is waarlijk verrezen. In dit geloof leggen wij onze gebeden voor aan God onze Vader.

L. De Heer is verrezen, Hij is waarlijk verrezen. Vader geef aan uw gelovigen openheid om het nieuwe leven van de Heer te kunnen ontvangen.
De Heer staat aan de deur en klopt. Geef dat wij de deur van ons hart openen voor Hem, voor de H. Geest, en ten volle Leven.
Laat ons zingend bidden: Misericordias Domini in aeternum cantabo

L. De Heer is verrezen, Hij is waarlijk verrezen. Vader wij bidden voor Uw Kerk, voor de Paus en voor de bisschoppen,
dat zij de vreugde van Pasen in woord en daad over heel de wereld verspreiden.
Laat ons zingend bidden: Misericordias Domini in aeternum cantabo

L. De Heer is verrezen, Hij is waarlijk verrezen. Vader wij bidden voor alle mensen die moeten delen in het lijden waarin Uw Zoon hen voorging.
Geef hen kracht. Dat zij de hoop behouden eens te delen in de volheid van leven dat Christus ons bracht.
Laat ons zingend bidden: Misericordias Domini in aeternum cantabo

L. De Heer is verrezen, Hij is Waarlijk verrezen. Vader geef dat allen die in de doop met Jezus gestorven en verrezen zijn
steeds beter de rijkdom van het Christelijk leven begrijpen en het ook to uitdrukking brengen in het leven van alle dag.
Laat ons zingend bidden: Misericordias Domini in aeternum cantabo

L. De Heer is verrezen, Hij is waarlijk verrezen. Bidden wij voor de Nederlanders die in Rome wonen, voor hen die Rome bezoeken,
dat de genade te mogen leven in de nabijheid van Petrus en Paulus, hen tot missionarissen maakt.
Dat zij overal ter wereld getuigen van de verrezen Heer.
Laat ons zingend bidden: Misericordias Domini in aeternum cantabo

L. Deze mis dragen wij op voor: Kelvin-Salgado en voor Farah Jean Julien, voor Luciana Zanuccoli, en voor allen die deel hebben uitgemaakt van geloofsgemeenschap rond de Friezenkerk. Laten we ook bidden voor Tawfik Naufal de maronitische schoonvader van een Egyptische vriend en voor broer Peter van rector Mgr. Bart van de Santo Spirito kerk hiernaast, en eveneens voor de eeuwige rust van Emilio,
Laat ons zingend bidden: Misericordias Domini in aeternum cantabo

Celebrant: God, wij geloven dat de Heer is verrezen, dat Hij waarlijk is verrezen, tot een gemeenschap gemaakt door de H. Geest, vragen wij U,
op voorspraak van Maria, van de H. Petrus, van de H. Paulus,  onze gebeden die we uit hebben gesproken, die leven in de stilte van ons hart te verhoren door Christus onze Heer. Amen.

Dienst van de Eucharistie

Offerandezang: Nu moet gij alleen vrolijk zijn.....
img034

Eucharistisch gebed

img037

img038

Heilig, heilig, heilig

Consecratie
Laatste avondmaal Viering
img041
Acclamatie ná de consecratie: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood.....
Onze Vader

Vredewens
img043

img045

Lam Gods
Communie
Communiezang: Alleluia, Alleluia, Alleluia.....
Slotgebed

img050
Wegzending en Zegen
C: Dominus Vobiscum.
A: Et cum spiritu tuo.
C: Sit nomen Domini benedictum.
A: Ex hoc nunc et usque in saeculum.
C: Adiutorim nostrum in nomine Domini.
A: Qui fecit caelum et terram.
C: Benedicat vos omnipotens:
     Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
A: Amen
img052
Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

bluebar

Na de viering vandaag:
Bij de koffie:  Kirsten Kristiansen en Teresa Murkens
In 't winkeltje:  Antonio Schras

img063

Antonio 2016

img058

img065

img066

img069

img070

Foto's:  Teresa Murkens

Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2

   

Afdrukken E-mail