2 april - 5de Zondag in de Veertigdagentijd

bluebar
Teresa Murkens400   Vooraf: 10:00 uur

Historische uitleg over
" de Friezenkerk "

Door: Teresa Murkens

Klik hier voor meer informatie. . . . .
  Logo Friezenkerk
bluebar
Viering - aanvang 10:30 uur
Hoofdcelebrant: Z.E.H. Bisschop Antoon Hurkmans, rector Friezenkerk 
Diakens: E.H. Kees van Duin
E.H. Jan Joosten uit Berkel-Enschot - Noord Brabant
Acoliet: Antonio Schras 
Lectoren: Eerste lezing: Edward van den Belt uit Almelo - Overijssel
Tweede lezing: Theo Schepens uit Berkel-Enschot - Noord Brabant
Voorbeden: Kirsten Kristiansen 
Organist. Sander Evers 
Voorzangers: Zr. Elly van Dijk fdnsc en
E.P. Michael-Dominque Magielse O.P. uit Huissen - Gelderland 

Intrede:  
img001
img002
img003
Intredezang:  Gedenken wij samen de daden des Heren, ...

In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
Amen.
img004Vrede zij u.
En met uw geest.

Op deze zondag mag ik u allen heel hartelijk welkom heten hier in de Friezenkerk dicht bij het graf van de H. Petrus een unieke plaats. Zuster Anima Christi is voor een paar dagen van uit Rusland terug in Rome we heten haar welkom er is een groep van het huis van de pelgrims met diaken Jan Joosten hartelijk welkom en alle andere bewoners van Rome maar ook bezoekers van Rome die hier vandaag bij ons in de kerk zijn hartelijk welkom. De Veertigdagentijd die begint op te schieten volgende week is het Palmzondag, voor je het weet is ook de Veertigdagentijd weer voorbij. En heel dikwijls beginnen we met te denken we moeten er iets aan doen en dan is het al bijna voorbij en dan denk je, wat heb ik eigenlijk gedaan. Het voordeel van de Vasten is dat je altijd nog kunt beginnen en het is een mooie gewoonte om in de Vastentijd meer aandacht te hebben voor het bidden voor het Vieren van de sacramenten en onze weldaden te delen met de armen. Laten we ons in deze Eucharistieviering nederig maken klein maken omdat wij mensen zijn die gebroken zijn en op weg zijn naar Pasen en zoeken naar leven zoeken naar vergeving zoeken naar heelheid. We beginnen met onze zonden te belijden.
Ik belijd ...
img005Kyrie

Gebed – Dienst van het Woord

Eerste lezing: Uit het boek Ezechiël 37,12-14
img008Zo spreekt God de HEER:
“Ik ga uw graven openen;
in massa’s zal Ik u uit uw graven wegvoeren
en u brengen naar de grond van Israël.
En wanneer Ik dan uw graven geopend heb
en u in massa’s zal hebben weggevoerd uit uw graven,
zult gij weten dat Ik de HEER ben.
Mijn geest zal Ik over u uitstorten en gij zult leven;
Ik zal u vestigen op uw eigen grond
en gij zult weten dat Ik de HEER ben:
Wat Ik zeg, dat volbreng Ik!”
Zo luidt de godsspraak van de HEER.

Psalm tussen de lezingen:  Psalm 130
Refrein: Ik roep uit de diepte tot U, Heer. Want bij U, Heer, is erbarmen

Tweede lezing: Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome 8,8-11
img007Broeders en zusters,

Zij die zelfzuchtig leven,
kunnen God niet behagen.
Maar uw bestaan wordt niet beheerst
door de zelfgenoegzaamheid,
maar door de Geest,
omdat de Geest van God in u woont.
Zou iemand de Geest van Christus niet hebben,
dan behoort hij Hem niet toe.
Als Christus in u is,
blijft wel uw lichaam door de zonde
de dood gewijd,
maar uw geest lééft,
En als de Geest
van God die Jezus van de doden heeft opgewekt, in u woont,
zal Hij die Christus Jezus van de doden heeft doen opstaan,
ook uw sterfelijk lichaam eenmaal levend maken
door de kracht van zijn Geest, die in u verblijft.

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
img009De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Inleiding op het Evangelie
Refrein: Lof zij U Christus, Koning in glorie. Nu en in alle eeuwen.
Vers: Ik ben de verrijzenis en het leven, zegt de Heer;
wie in Mij gelooft zal leven in eeuwigheid. Refrein:

Evangelie: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 11,1-45

In die tijd
was er iemand ziek, een zekere Lazarus uit Betanië,
het dorp van Maria en haar zuster Marta.
Maria was de vrouw die de Heer met geurige olie had gezalfd
en zijn voeten met haar haren had afgedroogd.
De zieke Lazarus was haar broer.
De zusters van Lazarus stuurden Jezus de boodschap:
“Heer, hij die Gij liefhebt, is ziek.”
Toen Jezus dit hoorde, zei Hij:
“Deze ziekte voert niet tot de dood,
maar is om Gods glorie,
opdat de Zoon Gods er door verheerlijkt moge worden.”

Jezus hield veel van Marta, haar zuster en Lazarus.
Toen Hij dan ook hoorde dat Lazarus ziek was,
bleef Hij weliswaar nog twee dagen ter plaatse,
maar daarna zei Hij tot zijn leerlingen:
“Laat ons weer naar Judea gaan.”
(De leerlingen zeiden:
“Rabbi, nog pas probeerden de Joden U te stenigen
en gaat Gij er nu weer heen?”
Jezus antwoordde:
“Heeft de dag geen twaalf uren?
Overdag kan iemand gaan zonder zich te stoten,
omdat hij het licht van deze wereld ziet.
Maar gaat iemand 's nachts dan stoot hij zich,
omdat het licht niet in hem is.”

Zo sprak Hij.
En Hij voegde er aan toe:
“Onze vriend Lazarus is ingeslapen,
maar Ik ga er heen om hem te wekken.”
Zijn leerlingen merkten op:
“Heer, als hij slaapt, zal hij beter worden.”
Jezus had echter van zijn dood gesproken,
terwijl zij meenden dat Hij over de rust van de slaap sprak.
Daarom zei Jezus hun toen ronduit:
“Lazarus is gestorven,
en omwille van u verheug Ik Mij dat Ik er niet was,
opdat gij moogt geloven.
Maar laat ons naar hem toegaan.”
Toen zei Tomas, bijgenaamd Didymus, tot zijn medeleerlingen:
“Laten ook wij gaan om met Hem te sterven.”)

Bij zijn aankomst bevond Jezus
dat Lazarus al vier dagen in het graf lag.
(Bethanië nu was dichtbij Jeruzalem,
op een afstand van ongeveer drie kilometer.
Vele Joden waren dan ook naar Marta en Maria gekomen
om hen te troosten over het verlies van hun broer.)
Zodra Marta hoorde dat Jezus op komst was,
ging zij Hem tegemoet;
Maria echter bleef thuis.
Marta zei tot Jezus:
“Heer, als Gij hier waart geweest,
zou mijn broer niet gestorven zijn.
Maar zelfs nu weet ik
dat wat Gij ook aan God vraagt,
God het U zal geven.”
Jezus zei tot haar:
“Uw broer zal verrijzen.”
Marta antwoordde:
“Ik weet dat hij zal verrijzen bij de verrijzenis op de laatste dag.”
Jezus zei haar:
“Ik ben de verrijzenis en het leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven,
en ieder die leeft in geloof aan Mij,
zal in eeuwigheid niet sterven.
Gelooft gij dit?”
Zij zei tot Hem: ”Ja, Heer, ik geloof vast dat Gij de Messias zijt,
de Zoon Gods, die in de wereld komt.”
(Na deze woorden ging zij haar zuster Maria roepen
en zei zachtjes:
“De Meester is er en vraagt naar je.”
Zodra Maria dit hoorde,
stond zij vlug op en ging naar Hem toe.
Jezus was nog niet in het dorp aangekomen,
maar bevond zich nog op de plaats waar Marta Hem ontmoet had.
Toen de Joden die met Maria in huis waren om haar te troosten,
haar plotseling zagen opstaan en weggaan,
volgden zij haar
in de mening dat zij naar het graf ging om daar te wenen.
Toen Maria op de plaats kwam waar Jezus zich bevond,
viel zij Hem te voet zodra zij Hem zag en zei:
“Heer, als Gij hier waart geweest
zou mijn broer niet gestorven zijn.”
Toen Jezus haar zag wenen,
en eveneens de Joden die met haar waren meegekomen,
doorliep Hem een huivering) en diep ontroerd sprak Jezus:
“Waar hebt gij hem neergelegd?”
Zij zeiden Hem:
“Kom en zie, Heer.”
Jezus begon te wenen,
zodat de Joden zeiden:
“Zie eens hoe Hij van hem hield.”
Maar sommigen onder hen zeiden:
“Kon Hij, die de ogen van een blinde opende,
ook niet maken dat deze niet stierf?”
Bij het graf gekomen overviel Jezus opnieuw een huivering.

Het was een rotsgraf en er lag een steen voor.
Jezus zei:
“Neemt de steen weg.”
Marta, de zuster van de gestorvene, zei Hem:
“Hij riekt al, want het is reeds de vierde dag.
Jezus gaf haar ten antwoord:
“Zei Ik u niet dat als gij gelooft
ge Gods heerlijkheid zult zien?”
Toen namen ze de steen weg.
Jezus sloeg de ogen ten hemel en sprak:
“Vader, Ik dank U dat Gij Mij verhoord hebt.
Ik wist wel, dat Gij Mij altijd verhoort,
maar omwille van het volk rondom Mij
heb Ik dit gezegd,
opdat zij mogen geloven, dat Gij Mij gezonden hebt.”
Na deze woorden riep Hij met luide stem:
“Lazarus, kom naar buiten!”
De gestorvene kwam naar buiten,
voeten en handen met zwachtels gebonden
en met een zweetdoek om zijn gezicht.
Jezus beval hun:
“Maakt hem los en laat hem gaan.”
Vele Joden, die naar Maria waren gekomen
en zagen wat Hij gedaan had,
geloofden in Hem.

img010Acclamatie ná het Evangelie:
Voorzang: Een lamp voor mijn voet is uw woord, een helder licht op mijn pad.
Allen: Een lamp voor mijn voet is uw woord, een helder licht op mijn pad.

Preek:   
img015Klik op de balk voor de volledige tekst van de preek ...
img013
img014
Geloofsbelijdenis 

Voorbeden:
Celebrant: Vader in de hemel, luister naar ons, nu wij tot u komen met onze gebeden. Zie naar ons om in heel ons bestaan en wees ons genadig.
img017L. Vader in de hemel, wij vragen u om volhoudend te leven in geloof en vertrouwen. Gij belooft ons leven, leven tot voorbij de dood. Dat ons geloof in uw belofte ons sterk mag maken.
Laat ons zingend bidden: Misericordias Domini in æternum cantabo

L. Vader in de hemel wees onze Paus Franciscus en alle bisschoppen nabij om temidden van alle andere opvattingen volhardend te blijven getuigen van de cultuur van het leven en dat zij hun stem laten horen tegen de cultuur van de dood.
Laat ons zingend bidden...

L. Vader wij bidden voor onze samenleving, voor hen die daarin verantwoordelijkheid dragen, dat alle mensen gesteund worden om te blijven kiezen voor het leven en niet voor de dood.
Laat ons zingend bidden: Misericordias Domini in æternum cantabo

L. Voor zieken en stervenden, dat zij liefdevol verzorgd worden. Geef hen de kans hun ervaringen van hun instemming met het leven of van hun moeilijkheden daarmee kunnen delen, in woorden, in gebed, in het uitwisselen van een blik, opdat zij niet alleen zijn in hun ziekzijn, in hun sterven.
Laat ons zingend bidden: Misericordias Domini in æternum cantabo

L. Vader wij vragen U laat de kinderen, de jongeren, de mensen die in de kracht staan van hun leven oog hebben voor de waarde van het leven in alle omstandigheden. Dat zij beseffen dat het niet alleen gaat om wat je kunt, maar vooral om wie je bent. Een unieke persoon geborgen in God.
Laat ons zingend bidden: Misericordias Domini in æternum cantabo

L. Vader wij bidden voor allen die in nood zijn, voor hen die het zwaar hebben in hun leven. Wij vragen U dat wij hen niet alleen laten en dat U hen troost biedt.
Laat ons zingend bidden: Misericordias Domini in æternum cantabo

L. Vader wij bidden voor hen die niet meer onder ons zijn, voor de familie De Jong, weldoeners van onze kerk dat zij bij U leven mogen hebben in overvloed.
Ook bidden wij uit dankbaarheid en bemoediging voor de familie Hanraets-Claessens. Uit dankbaarheid voor de geboorte van een gezond kleinkind.
Laat ons zingend bidden: Misericordias Domini in æternum cantabo

Celebrant: Vader in de hemel gij kent ons, in ons doen en laten, in ons bidden en spreken, geef dat wij oprecht kunnen zijn en in alles blijven vertrouwen op het leven waar wij U om vragen, op voorspraak van Maria, door Christus onze Heer.
Amen.

Dienst van de Eucharistie

img018

Offerandezang: Het mensenvolk dat in het duister leeft ...
img006
Eucharistisch gebed

Heilig, heilig, heilig

Consecratie
Laatste avondmaal Viering
Acclamatie ná de consecratie:
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.

Onze Vader
img020Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens
img021
Lam Gods
Communie
Communiezang: 
Met de boom des levens loodzwaar op zijn rug
droeg de here Jezus Gode goede vrucht.

Slotgebed

Wegzending en Zegen
img022
Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"
img016

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

bluebar
Na de viering

Vandaag  
Bij de koffie:  Kirsten Kristiansen
In 't winkeltje:  Antonio Schras

img024
Antonio 2016
img025

img026

img027
img028
img029
img030
Foto's:  Teresa Murkens


Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2

  

 

Afdrukken E-mail