23 april - Zondag van de Barmhartigheid

bluebar
Teresa Murkens400   Vooraf: 10:00 uur

Historische uitleg over
" de Friezenkerk "

Door:  Teresa Murkens

Klik hier voor meer informatie. . . . .
  Logo Friezenkerk
bluebarViering - aanvang 10:30 uur

Hoofdcelebrant: E.P. Tiemen Brouwer O.P. 
Concelebranten: E.H. Tjitze Tjepkema uit Coevorden - Drenthe
E.H. Ad van der Helm uit Den Haag - Zuid Holland 
Acoliet: Antonio Schras 
Lectoren: Eerste Lezing in het Fries: Grietje van der Heide – Postma uit Workum - Friesland
Eerste Lezing - Nederlands: Leon Frissen uit Maastricht - Limburg
Tweede Lezing:  Hans Hoogeveen
Evangelie: E.H. Tjitze Tjepkema uit Coevorden - Drenthe
Voorbeden: Teresa Murkens 
Organist. Joost Groenewegen 
Voorzangers: Zr. Elly van Dijk, E.B. Michael Dominique Magielse O.P., uit Huissen - Gelderland en Sander Evers 

Intredezang:  Christus die verrezen is, doet ons samenkomen; ...

Welkom en Inleiding
img001
Van harte heet ik u allen welkom op deze zondag na Pasen, vanouds Beloken Pasen geheten, meer recent: Zondag van de Barmhartigheid.
Het woord ‘Beloken’ fascineert. Het is een oud-Nederlands woord; je kom het elders niet tegen. Er zit iets in van: de luiken sluiten, afsluiten. Dit was omdat op deze zondag de Paasweek werd afgesloten. Maar de laatste grote liturgiehervorming, alweer zo’n 50 jaar geleden, heeft dit denken doorbroken en de Paastijd uitgestrekt tot Pinksteren: heel de tijd van de verschijningen van Jezus aan de apostelen en de afwachting van het Pinksterfeest valt eronder. Zo heet deze zondag sindsdien: de 2de zondag van Pasen (let op: niet ná Pasen zoals vroeger). Hierna komen de 3de, de 4de, de 5de etc. zondagen van Pasen……………
De naam ‘zondag van de Barmhartigheid’ is veel recenter, sinds 2000, toen Z.H. Paus Johannes Paulus II deze zondag zo ging noemen op aanwijzing van de toen pas Heiligverklaarde Poolse zuster Faustina, die hier een visioen over had en aanwijzingen over kreeg: ze zag Jezus als de Barmhartige Meester.
Paus Johannes Paulus II stierf, heel betekenisvol, juist op de vooravond van deze zondag van Barmhartigheid. Dat was in 2005, nu 12 jaar geleden.

U allen individueel van harte welkom, toch wil ik enkele groepen met name noemen en welkom heten: er is een grote groep parochianen uit de Emanuelparochie in Drenthe met pastoor Tjitze Tjepkema en reisleider Sander Hof; diaken Rob Mascini met een groep pelgrims; parochievicaris Ad van den Helm uit den Haag met een groep pelgrims uit zijn familie;  welkom de pelgrims uit Makkum en Workum met pastoraal werker Sipke Draisma; een groep pelgrims uit Maastricht met gouverneur van de provincie Theo Bovens en studenten van de Hogeschool Utrecht o.l.v. professor Olav Boelens, voor een studiereis naar Rome met als onderwerp: godsdienst, geloof.

Allen wens ik u een aandachtige deelname aan deze Viering toe. Vieren is een vreugdevol iets, zoals de vreugde van de apostelen uit het Evangelie van deze zondag, die hun Heer weer terugzagen. Toch moeten we erkennen als mensen te kort te schieten, dat er zonde is, – en dan bederven we de vreugde om ons heen. Vragen we God om vergeving en barmhartigheid. Bidden we de schuldbelijdenis.

Kyrie

Gebed – Dienst van het Woord

img002img004Eerste lezing: Uit de Handelingen der Apostelen 2,42-47

De eerste christenen legden zich ernstig toe
op de leer der apostelen,
bleven trouw aan het gemeenschappelijk leven
en ijverig in het breken van het brood en het gebed.
Ontzag beving eenieder,
want door de apostelen
werden vele wonderbare tekenen verricht.
Allen die het geloof hadden aangenomen,
waren eensgezind en bezaten alles gemeenschappelijk.
Ze waren gewoon hun bezittingen en goederen te verkopen
en die onder allen te verdelen naar ieders behoefte.
Dagelijks bezochten ze trouw en eensgezind de tempel,
braken het brood in een of ander huis,
genoten samen hun voedsel
in blijdschap en eenvoud van hart,
loofden God en stonden bij het hele volk in de gunst.
En elke dag bracht de Heer er meer bijeen,
die gered zouden worden.

img003Psalm tussen de lezingen:  Psalm 118 I
Refrein: Halleluja, halleluja, halleluja.

Tweede Lezing: Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus 1,3-9
img005Dierbaren,

Gezegend is God,
de Vader van onze Heer Jezus Christus,
die ons in zijn grote barmhartigheid
deed herboren worden tot een leven van hoop
door de opstanding van Jezus Christus uit de dood.
Een onvergankelijke, onbederfelijke, onaantastbare erfenis
is voor u weggelegd in de hemel.
In Gods kracht geborgen door het geloof,
wacht gij op het heil, dat al gereed ligt
om op het eind van de tijd geopenbaard te worden.
Dan zult gij juichen,
ook al hebt gij nu, als het zo moet zijn,
voor een korte tijd te lijden
onder allerlei beproevingen.
Maar die zijn nodig
om de deugdelijkheid van uw geloof te bewijzen,
uw geloof,
dat zoveel kostbaarder is dan vergankelijk goud,
dat toch ook door vuur gelouterd wordt.
Dan zal, wanneer Jezus Christus zich openbaart,
lof, heerlijkheid en eer uw deel zijn.
Hem hebt gij lief zonder Hem ooit gezien te hebben.
In Hem gelooft gij,
ofschoon gij Hem ook nu niet ziet.
Hoe onuitsprekelijk,
hoe hemels zal uw vreugde zijn,
als gij het einddoel van uw geloof,
uw redding, bereikt.

Inleiding op het Evangelie
Refrein: Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja!
Voorzang: Heer Jezus, ontsluit voor ons de Schriften,
doe ons hart branden terwijl Gij tot ons spreekt.  Refrein:
img006
Evangelie: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 20,19-31

Op de avond van de eerste dag van de week,
toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen
gesloten waren uit vrees voor de Joden,
kwam Jezus binnen,
ging in hun midden staan en zei:
"Vrede zij u.”
Na dit gezegd te hebben toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde.
De leerlingen
waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen.
Nogmaals zei Jezus tot hen:
"Vrede zij u.
Zoals de Vader Mij gezonden heeft
zo zend Ik u.”
Na deze woorden blies Hij over hen en zei:
"Ontvangt de heilige Geest.
Als gij iemand zonden vergeeft,
dan zijn ze vergeven,
en als gij ze niet vergeeft,
zijn ze niet vergeven.”
Tomas, een van de twaalf, ook Didymus genaamd,
was echter niet bij hen toen Jezus kwam.
De andere leerlingen vertelden hem:
"Wij hebben de Heer gezien.”
Maar hij antwoordde:
"Zolang ik in zijn handen niet het teken van de nagelen zie,
en mijn vinger in de plaats van de nagelen kan steken,
en mijn hand in zijn zijde leggen,
zal ik zeker niet geloven.”
Acht dagen later waren zijn leerlingen weer in het huis bijeen,
en nu was Tomas er bij.
Hoewel de deuren gesloten waren kwam Jezus binnen,
ging in hun midden staan en zei:
"Vrede zij u.”
Vervolgens zei Hij tot Tomas:
"Kom hier met uw vinger en bezie mijn handen.
Steek uw hand uit en leg die in mijn zijde
en wees niet langer ongelovig maar gelovig.”
Toen riep Tomas uit:
"Mijn Heer en mijn God !”
Toen zei Jezus tot hem:
"Omdat ge Mij gezien hebt gelooft ge?
Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben.”
In het bijzijn van zijn leerlingen
heeft Jezus nog vele andere tekenen gedaan
die niet in dit boek zijn opgetekend,
maar deze hier zijn opgetekend opdat gij moogt geloven
dat Jezus de Christus is,
de Zoon van God,
en opdat gij door te geloven

Acclamatie ná het Evangelie: Alleluia.
img007
img008Preek: Klik hier voor de volledige tekst van de preek ...

Een fantoom, een schim.
Was het de verschijning van een geest, die de apostelen zagen, toen ze daar in de kamer bijeen waren, of zou je het een fantoom moeten noemen, wat ze te zien kregen, een schim? Het woord ‘spook’ zal ik maar niet opnoemen; dat klinkt veel te negatief! Ons gelovige aanvoelen zegt, dat deze namen geheel te kort doen aan wat er in werkelijkheid gebeurde op die eerste dag van de week, dag van de Verrijzenis en acht dagen later op die tweede eerste dag van de week, toen zij opnieuw bijeen waren, nu met Thomas erbij.

img009
img010
img011
img012
img013
img014
Geloofsbelijdenis:

img015Voorbeden:
Priester: Broeders en zusters, de verrezen Christus is onder ons aanwezig;
in deze zekere hoop richten we in Zijn naam onze gebeden aan God onze Vader:

L. Bidden we voor paus Franciscus, de bisschoppen en allen die een kerkelijk ambt vervullen,
dat zij in de wereld getuigenis afleggen, dat in de gestorven en verrezen Christus onze hoop ligt op leven in volheid en eeuwigheid.
LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN: God van leven en licht, maak alles nieuw. Alleluia.

L. Bidden we voor allen die moeite hebben om in de God van Jezus Christus te geloven,
dat zij geloofwaardige getuigen ontmoeten voor wie het leerling zijn van Christus en het alles delen in de geest van eenheid en liefde, van grote betekenis zijn.
LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN: God van leven en licht, maak alles nieuw. Alleluia.

L. Bidden we, dat we steeds meer Christus mogen herkennen in gewonde en behoeftige broeders en zusters,
dat, wanneer beproevingen ons treffen, we standvastig mogen zijn en we deze met geduld weten te dragen,
LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN: God van leven en licht, maak alles nieuw. Alleluia.

L. Bidden we voor de gestorvenen, met wie we vele jaren de wisselvalligheden van het leven deelden,
- in het bijzonder denken we aan Helena van Reisen-Vreeburg, moeder van Mariette Torchia-van Reisen,
die afgelopen maandag op 81 jarige leeftijd is overleden,
aan Anna Commandeur-Benning, die in Heemskerk op 93-jarige leeftijd overleed
en aan de overleden leden van de familie van Winden, dat zij de vreugde van het eeuwig leven mogen vinden in Christus,
gestorven en verrezen, zittend aan de rechterhand van de Vader,
LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN: God van leven en licht, maak alles nieuw. Alleluia.

L. Bidden we voor allen onder ons, die hier op bedevaart zijn om de graven van de apostelen te bezoeken,
dat zij gesterkt worden in het geloof; dat het besef mag groeien te behoren tot de Kerk van alle tijden en alle plaatsen met de Heilige Vader als voorzitter van de liefdesbond,
LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN: God van leven en licht, maak alles nieuw. Alleluia.

Priester: Goede God, Jezus uw Zoon heeft gezegd: zalig die niet zien en toch geloven. Wij hebben Hem niet gezien, althans niet met de ogen van het lichaam. Geef dat de ogen van het geloof Hem doen zien, die Heer is en het leven geeft, vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Dienst van de Eucharistie

Offerandezang: Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven. ...
img017
Eucharistisch gebed

Heilig, heilig, heilig

Consecratie
Laatste avondmaal Viering
Acclamatie ná de consecratie: Christus is verrezen, alleluia, alleluia.

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade

Vredewens
img018
img019
Lam Gods
Communie

Communiezang: Refrein: De Heer is waarlijk opgestaan, alleluia!
img020
Slotgebed

Wegzending en Zegen
img021
Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"
img022

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

bluebar

Na de viering vandaag:
Bij de koffie:  Linda Langeslag en Loes van Velzen 
In 't winkeltje:  Antonio Schras 

img023
Antonio 2016
img024

img025

img026
img027

img028

img029

img030

img031

img032

Foto's:  Teresa Murkens


Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2

   

Afdrukken E-mail